Övervikt vanligt bland pojkar

advertisement
Redaktör: Alexandra Kopf Axelman, tfn 08-506 943 51
Övervikt vanligt bland pojkar
I OECD-länderna var ungefär
14 procent av barnen i åldern
11 till 15 överviktiga eller feta
vid 2000-talets mitt. Sverige,
Norge och Danmark låg under
genomsnittet medan Finland
och Island låg över. USA sticker
ut, med nästan 30 procent
överviktiga och feta barn.
Problemen med övervikt är större bland pojkar
än bland flickor
Andel 15-åriga flickor och pojkar med övervikt och fetma
i OECD-länder, 2005/06
Fakta
Nederländerna
Pojkar
2005–06 genomfördes undersökningen Health Behavior in
School-aged children Survey i
flertalet OECD länder. Barnen
har själva uppgett längd och
vikt,
vilket man tror leder till
Flickor
en underskattning. Övervikt och
fetma har definierats utifrån
BMI-värden som har anpassats
efter kön och ålder.
Slovakien
Polen
Danmark
I december förra året publice­
rade OECD rapporten Health
at a Glance: OECD Indicators,
som bland annat innehåller
jämförelser av viktproblem
hos barn men också många
andra indikatorer inom hälso­
området.
Resultaten i rapporten visade
att fetman och övervikten hade
ökat bland pojkar i samtliga
länder som deltog och bland
flickor i nästan alla länder.
Genom att vara fet riskerar
man allvarliga sjukdomar på
grund av sin vikt. Begreppet
överviktig är inte samma sak,
men innebär en risk för att
utveckla fetma. Barns fetma,
liksom vuxnas, avgörs ofta ge­
nom den så kallade BMI (Body
Mass Index)-skalan som sätter
kroppsvikt i relation till längd.
Hos barn varierar normalt
BMI-värde med åldern. För att
få den kliniska diagnosen fetma
ska en tioåring ha ett BMI på
24–25, vilket är lägre än gränsen
för en vuxen (BMI 30).
Storbritannien
Belgien
Turkiet
Tjeckien
Frankrike
Schweiz
Sverige
Irland
Luxemburg
Tyskland
Norge
Ungern
OECD
Spanien
Finland
Österrike
Island
Portugal
Italien
Kanada
Grekland
USA
0
5
10
15
20
25
30
35
Procent
Många tonåringar i Nordamerika har problem med övervikt och fetma.
Källor
Health at a Glance: OECD Indicators
Karolinska Universitetssjukhuset
Lästips
Övervikt bland barn – system för nationell
uppföljning: fem kommuner under fem läsår
En rapport från Folkhälsoinsti­tutet, baserad på journaler i fem
kommuner som tyder på att fetma hos barn har börjat minska i
Sverige, medan andelen överviktiga barn är oförändrad.
Välfärd Nr 1 2010
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards