Tjänsteutlåtande

advertisement
HSU 2004-06-15 p 20
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställarkontor Vård
2004-05-27
1 (2)
LS 0405-1111
Handläggare:
Chris Wallin
Vårdavtal avseende ”MOTVIKT” vid Danderyds sjukhus AB
Ärendet
Andelen överviktiga och feta i Stockholms län har konstant ökat under de
senaste decennierna
Landstingsfullmäktige har uppmärksammat problemet övervikt och fetma
och fastställt visionen: ”Halvera andelen personer med fetma 2003-2013”
För att åstadkomma en förändring enligt intentionerna i
handlingsprogrammet för övervikt och fetma krävs en omfördelning, men
även ett tillskott av resurser. En medveten satsning på enheter för övervikt
och fetma leder med största sannolikhet till stora effektivitetsvinster.
MOTVIKT vid Danderyds sjukhus är ett exempel på en enhet som tagit
fram ett behandlingsprogram i samverkan med representanter för
primärvården och även varit delaktiga i framtagandet av landstingets
handlingsprogram för övervikt och fetma.
Den patientgrupp som verksamheten vänder sig till är kroniskt sjuka
människor, varav många har s.k. metabolt syndrom. De har redan etablerat
komplicerande sjukdom eller löper stor risk att göra detta. Det innebär att de
redan innan remittering är patienter inom vården och att de är potentiella
storkonsumenter i framtiden.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att
ge beställardirektören i uppdrag att upprätta vårdavtal avseende drift
av ”MOTVIKT” vid Danderyds sjukhus, i enlighet med förslag i detta
ärende, f o m 2004-07-01 samt
att
ge Beställarkontor Vård i uppdrag att beakta detta avtal i
budgetarbetet 2005.
Beställarkontorets synpunkter
Övervikt behöver inte medföra några hälsoproblem, men innebär en ökad
risk för uppkomst av livsstilsrelaterade sjukdomar. Fetma innebär en klar
ökning av risken för olika sjukdomar och förtida död. Risken ökar med
2 (2)
stigande grad av fetma, särskilt vid så kallad bukfetma. Behovet av insatser
är större än det utbud som idag erbjuds. Det krävs en investering.
Behandlingen vid den i ärendet föreslagna specialistkliniken vid Danderyds
sjukhus ska vara inriktad mot att behandla patienter med svår och extrem
fetma med svåra komplikationer eller mycket hög risk för komplikationer.
Målgruppen finns redan till stor del redan som patienter i vården och är i
framtiden potentiella storkonsumenter av sjukvård.
En investering i den föreslagna verksamheten ska på kort sikt ge utdelning i
form av reducerade kostnader för behandling av typ 2-diabetes, behandling
av högt blodtryck, behandling av höga blodfetter samt minskade
behandlingskostnader för övriga komplicerande sjukdomar. Förutom
minskade kostnader för läkemedel innebär en minskad sjukdomsförekomst
minskat behov av kontrollbesök på kort och lång sikt.
MOTVIKT är en viktig verksamhet för att bidra till att uppnå den fastslagna
visionen till år 2013. Det är angeläget att avtal med MOTVIKT på DS
upprättas f o m juli 2004. Föreslås att verksamheten under andra halvåret
2004 kommer att finansieras med medel inom ramen för projektet
”programarbete övervikt och fetma” och därefter beaktas i budgetarbetet
2005.
Lars-Bertil Arvidsson
Christina Torstensson
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards