ADHD och andra neuropsykiatriska symptom hos barn och

advertisement
ADHD och andra neuropsykiatriska symptom
hos barn och ungdomar med obesitas
Examensarbete
Anna-Sara Miyazaki
Handledare: Elisabet Wentz
Gillbergcentrum, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bihandledare: Jovanna Dahlgren
Obesitascentrum, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
Läkarprogrammet
Göteborg, Sverige 2014
1
8 Populärvetenskaplig sammanfattning
Extrem övervikt, fetma, är idag utbrett och ökar risken för många olika sjukdomar som hjärtkärl-sjukdomar och diabetes typ 2 men även cancer och depression. Även barn och ungdomar
med fetma riskerar att drabbas av följdsjukdomar. Fetma behandlas genom att ändra kosten
samt att röra på sig mer. Den senaste tidens forskning har visat en tendens till att många barn
och ungdomar lider av både fetma och psykiska symtom såsom svårighet att kontrollera
impulser, koncentrera sig, arbeta mot ett långsiktigt mål och interagera med jämnåriga - så
kallade neuropsykiatriska symtom. Ett av dessa tillstånd är ADHD. Det är viktigt att känna till
om det föreligger ADHD-symtom hos barn med fetma eftersom behandlingen kan behöva
anpassas. Denna studie har undersökt ADHD-symtom hos 65 barn och ungdomar som
behandlats på en regional mottagning för barn med fetma. 33 flickor och 32 pojkar ingick i
studien. Barnen genomgick kroppslig undersökning och föräldrarna fick fylla i formuläret 515 med frågor som värderar barnets förmågor och beteenden gällande bland annat motorik,
uppmärksamhet, överaktivitet, impulsivitet, minne, social förmåga och inlärning.
Femton procent hade sedan tidigare en känd ADHD-diagnos. 5-15-formuläret visade att 23 %
av individerna hade symtom som kan tyda på ADHD. Detta är avsevärt högre än jämfört med
befolkningen i övrigt där runt 5 % - 8 % är drabbade. En stor andel hade även en kombination
av neuropsykiatriska symtom såsom uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet
och problem med motorik.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards