2030 Jag, , i har fått i uppdrag av den att underteckna

2030
Jag, [borgmästarens (eller motsvarande representants) namn], [borgmästare (eller annan
tjänstetitel)] i [namn på den lokala förvaltningen] har fått i uppdrag av [kommunfullmäktige
(eller motsvarande beslutsfattande organ] den [datum] att underteckna borgmästaravtalet
för klimat och energi. Jag gör detta med full kännedom om de åtaganden som anges i det
officiella åtagandedokumentet och som sammanfattas nedan.
Den lokala myndighet som jag representerar åtar sig framför allt följande:
Att minska utsläppen av koldioxid (och eventuellt andra växthusgaser) inom stadens eller
kommunens område med minst 40 % till år 2030. Detta ska ske genom förbättrad
energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor.
Att öka klimattåligheten genom att anpassa staden eller kommunen efter
klimatförändringarnas följder.
För att omvandla dessa åtaganden till praktisk handling, kommer den lokala myndighet som jag
representerar att genomföra följande steg-för-steg-process:
Utföra en grundläggande utsläppsinventering och en risk- och sårbarhetsbedömning i
samband med klimatförändringar.
Lämna in en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat inom två år från det
ovanstående datumet för kommunfullmäktiges beslut.
Rapportera de framsteg som uppnåtts åtminstone vartannat år efter inlämnandet av
åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart klimat, i utvärderings-, övervaknings- och
verifieringssyfte.
Jag samtycker till att min lokala myndighet kommer att uteslutas från initiativet – efter att först ha
fått ett skriftligt meddelande från borgmästaravtalets sekretariat – om de ovan nämnda
dokumenten inte lämnas in (dvs. åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart klimat och
genomföranderapporterna) inom de tidsfrister som fastställts.
[Namn och fullständig adress till den lokala förvaltningen]
[Namn, e-postadress och telefonnummer till kontaktperson]
UNDERSKRIFT