hållbar vård malmö 160415 - Sustainable Business Hub

advertisement
HÅLLBARHET, HÄLSA OCH VÅRD
- DET GLOBALA OCH DET LOKALA
Andreas Gyllenhammar
KLIMATSMART VÅRD
- UTSLÄPP MOT KÄRNVERKSAMHET?
MITT BIDRAG
•
Hållbar vård?
•
Lägesrapport klimat
•
Digitalisering, smarta städer och byggnader
•
Implikationer för framtidens vårdverksamhet
HÅLLBAR VÅRD
- EFFEKTIV VÅRD FÖR ALLA MÄNNISKOR, INOM PLANETENS GRÄNSER
•
EN HÅLLBAR VÅRD
•
EN HÅLLBAR VÅRDSEKTOR
•
LOKALER
•
KEMIKALIER
•
TRANSPORTER
•
SAMVERKAN
NYA GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL (SEPT 2015)
- BREDDAR, INVOLVERAR, MÄTER OCH FÖLJER UPP
VARFÖR ÄR DESSA MÅL VIKTIGA?
”The United Nations’ top priority for this year and many years beyond will
have to be sustainable development”
Offentlig verksamhet:
”Ärver” den globala agendan
Privat verksamhet:
The output part of society
SOCIAL
MILJÖ
EKONOMI
INFRASTRUKTUR OCH TEKNIK
FÖRVALTNING/STYRNING
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för
alla människors välbefinnande i alla åldrar
(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)
3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande
barn.
3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas.
Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda
och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.
3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt
bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för
alla människors välbefinnande i alla åldrar
(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)
3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av
icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.
3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt
alkoholbruk.
3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för
alla människors välbefinnande i alla åldrar
(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)
3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive
familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och
program.
3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till
grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt
överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.
3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt
föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.
SVERIGES AGENDA 2030
- FORMULERAS JUST NU
•
Ansvaret hos civil-, bistånds- och framtidsministern
•
Sverige ska vara en global förebild
•
Bygg på befintliga strukturer och ansvarsfördelning
•
Vad kan vi lära av Agenda 21?
•
Delegation utsedd - strategi till sommaren
•
SCB - ansvar för indikatorutveckling
five steps to implementation
in more
detail. using
on sustainable development
performance
common indicators and shared set of priorities.
Compass
encourages
companies to build
A live inventory ofThe SDG
existing
business
indicators
the SDGs into their communication and reporting
from relevant andwith stakeholders.
widely-recognized sources,
mapped against the
SDGs
and their targets.
The17
guide
for business
action on the SDGs
A live inventory of business tools mapped
against the SDGs.
A two-page overview for each SDG, covering
the role of business, and illustrative examples
of business solutions, indicators and tools.
www.sdgcompass.org
About us
Developed by GRI, the UN Global Compact
and the World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), the SDG Compass
incorporates feedback received through three
consultation periods from companies, government
agencies, academic institutions and civil society
organizations worldwide.
www.globalreporting.org
www.unglobalcompact.org
www.wbcsd.org
TM
Ekonomiska effekter i Sverige
Kostnad
miljarder kr till år 2100
Vägar
Översvämningar
Ras, skred, erosion
Jordbruk
Sjukvård
100 - 290
35 - 75
570 - 800
130 - 150
0 - 25
Vindkraft
SUMMA
190 - 260
300 - 600
80 - 140
600 - 690
Minskat uppvärmningsbehov
Ökat kylbehov
miljarder kr till år 2100
10 - 20
60 - 120
30 - 105
Ökad vattenkraftproduktion
Skogsbruk
Intäkt
1000 - 1800
1200 - 1700
Källa: Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60
IT’S NOT BUSINESS AS USUAL
- MEDELTEMPERATUREN RUSAR
Den globala medeltemperaturutvecklingen
(NASA GISS-TEMP)
Prediktion för 2016
(MET OFFICE UK)
1
0,75
0,5
Månadsmedelvärde
(NASA GISS-TEMP)
Feb 2016
1,4
1,2
1
0,8
0,25
0,6
0
0,4
−0,25
0,2
−0,5
0
1880 1895 1910 1925 1940 1955 1970 1985 2000 2015
2000
2004
2008
2012
2016
IT’S NOT BUSINESS AS USUAL
- TECKEN PÅ TRENDBROTT?
KLIMATFÖRÄNDRINGAR, PARISMÖTET
- OCH BEHOVET AV KLIMATANPASSNING
The Lancet, nov 2015
”Tackling climate change:
the greatest opportunity for global health”
PARIS AGREEMENT
AVTALET OMFATTAR
Mitigation
Transparency&Stock-take
Adaptation
Loss & Damage
Support
•
Max 2°C men med ansträngningar för att hålla
uppvärmningen under 1,5°C
•
Utsläppen ska peaka så snart som möjligt och sedan
nå balans mellan utsläpp och upptag under andra
halvan av detta århundrade
•
Översyn av nationella klimatplaner under 2018 och
sedan vart femte år
•
Öppnar för marknadsmekanismer (utsl.handel el. CO2skatt) och länderna kan samarbeta och för att
genomföra sina klimatbidrag
•
Minst 100 MDR USD till klimatbistånd (mitig+adap) fr o m 2020
PARIS AGREEMENT - EGENTLIGEN
•
Styrka att ta processen i mål - signalvärdet!
•
Ambitiöst mål (delvis orealistiskt)
•
Urvattningen kostade L&D och intl. tpt
•
Inget globalt pris på CO2, men öppningar och
länkar
•
INDCs möjliggjorde avtalet - och är den svaga
länken
KLIMATPOLITIK I NORGE OCH OSLO
Mars 2015
Juni 2015
Norge:
Oslo:
- 40% till 2030 (1990)
- 100% till 2050
- 50% till 2030
Feb 2016
- 100% till 2050
Oslo:
- 50% till 2020
- 95% till 2030
VAD INNEBÄR DETTA FÖR SVENSKA KOMMUNER?
•
•
Kommuner kan få tungt ansvar
•
Världen har enats om att avkarbonisera
CO2 blir en ny valuta!
Målen innebär arbete för Sverige - som har
höga ambitioner
•
Scale up - speed up (dubbel fart mot nu!)
•
Ny lagstiftning (med styrmedel!)
•
Avtalet börjar gälla 2020
men håll koll på politik, finansmarknad och energisektorn
•
Krav på carbon footprint
Vi måste kunna räkna på det, överallt!
•
Redovisning, strategi och analys
•
Klimatanpassning kommer behövas
•
Transportsektorn kvar att leverera CO2-minskningar
24
DIGITALISERING
ENERGI
MILJÖ OCH
KLIMAT
DEMOGRAFI
25
HUR LÅNGT STRÄCKER SIG DITT ANSVAR?
- VERKSAMHETER BLICKAR UPPSTRÖMS OCH NEDSTRÖMS
DIGITALISERING
Integration av digitala teknologier i alla verksamheter och processer
”Digitaliseringen förändrar alla delar av samhället
och omkullkastar gamla sanningar”
TALK OF THE TOWN
- NÄR ALLT BÖRJAR KOMMUNICERA
TALK OF THE BUILDING
- NKS HAR MER ÄN 100 DATASYSTEM SOM KOMMUNICERAR
MEDBORGARDIALOG
DIGITAL MEDBORGARDIALOG
- LÅT ALLA VARA MED!
DEN SMARTA STADEN OCH VÅRD
•
Hur skapar den smarta staden nya förutsättningar att
bedriva vård?
•
Information
•
Självbetjäning
•
Rådgivning, stöd,
behandling
•
Egen mätning,
monitorering
•
Kommunikation
Digitala
hjälpmedel
•
Skapar den smarta staden nya vårdbehov?
•
Integritet och datasäkerhet. Eller frivillighet?
•
•
Många projekt igång - projektinfarkt?
•
Nya upplevelser
•
Trygghet
•
E-hemtjänst
HÅLLBAR VÅRD I DEN SMARTA STADEN
•
TILLGÄNGLIGHET - FÖR ALLA
•
FLEXIBILITET
•
EFFEKTIVITET
•
DIGITAL/MÄNSKLIG?
•
PATIENTSÄKERHET/FRIVILLIGHET?
•
SMARTA BYGGNADER
HÅLLBAR VÅRD ÄR BÅDE NÖDVÄNDIG OCH MÖJLIG!
Download