FN antar nya hållbara utvecklingsmål FNs generalförsamling

advertisement
FN antar nya hållbara utvecklingsmål
FNs generalförsamling förväntas idag enas om nya globala hållbara
utvecklingsmålen. Sverige och världens regeringar antar med beslutet den
historiska deklarationen ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling ” som innefattar 17 mål och 169 delmål.
De nya målen ersätter de nuvarande åtta milleniemålen och sträcker sig
fram till år 2030. De är universella. Det betyder att de gäller för alla
världens länder och omfattar sociala, ekonomiska och hållbara aspekter.
-
De nya målen är ambitiösa. Det betyder att genomförandet också
måste bli ambitiöst. Vi förväntar oss att Sveriges och övriga
regeringar kommer att ta sitt ansvar, säger Annica Sohlström,
generalsekreterare på Forum Syd.
Regeringar, civilsamhället, näringsliv och enskilda medborgare har
tillsammans tagit fram de nya målen och bör därför också se
genomförandet som ett gemensamt ansvar.
-
Agenda 2030 är historisk eftersom den är universell, har omfattande
mål och haft en gedigen inkluderande process. Nu är det dags att
visa att den politiska viljan finns för ett genomförande, säger Annica
Sohlström.
Även om Agenda 2030 är ambitiöst och universellt, är det inte juridiskt
bindande. Desto viktigare blir det att den politiska viljan finns, att tydliga
strategier utformas och att tillräckligt med resurser avsätts för
genomförande, bevakning och utvärdering.
Agenda 2030 inkluderar nya aktörer i arbetet med global utveckling. För att
nå uppsatta mål, kommer Sveriges regering, departement och myndigheter
att behöva genomföra den så kallade ”politik för global utveckling” (PGU).
De utlovade handlingsplanerna från varje departement kan skapa ett tydligt
ramverk för Sveriges arbete. Näringslivet kommer att behöva göra hållbara
och långsiktiga investeringar, forskare att göra uppföljningar och civila
samhället att bevaka, stötta och driva på att åtagandena genomförs.
Civilsamhället får också en ovärderlig roll i att skapa folkligt engagemang
för nödvändiga förändringar.
En oroande trend är dock att civila samhällets demokratiska utrymme
minskar i många länder. Civila samhällets roll är helt avgörande för om
Agenda 2030 kommer kunna genomföras.
Forum Syd | Katarinavägen 20 | Box 15407 | SE-104 65 Stockholm | Sweden | tel: +46(0)8 506 370 00 | fax: +46(0)8 506 370 99 | www.forumsyd.org
-
Vi har kunskapen, erfarenheten och arbetar i komplexa kontexter.
Civila samhället har en viktig roll att spela i demokratibygget och för
samhällsförändringar, säger Annica Sohlström, generalsekreterare
på Forum Syd.
Forum Syd har drivit flera viktiga frågor under arbete med att ta fram de
nya målen. För oss har det varit viktigt att få ett genomgående perspektiv
på mänskliga rättigheter, att målen ska vara universella och inkludera flera,
viktiga aktörer.
Målet om fattigdom och hunger som nu är två separata mål hade kunnat
vara tyngre. Jämställdhetsmålen har starka skrivningar men har inte
tillräckligt tydliga referenser till olika grupper i samhället. Målen om miljö,
klimat och energi visar att FNs medlemsstater måste arbeta hållbart och
långsiktigt. Även mål om hälsa och utbildning som är två av målen som
medlemsstater kommit längst med under milleniemålen, är kvar. Målet om
fred och frihet från våld markerar också att fredliga samhällen är
nödvändiga för att uppnå målen. Emellertid är det oroväckande att flera av
FNs medlemsstater skickat in reservationer för vissa delar i målen som i
exempelvis jämställdhetsmålet, som innebär att de inte kommer att
genomföra dessa.
FNs medlemsländer antog i juli 2015 den så kallade ”Addis Abeba Action
Agenda” (AAA) som visar hur Agenda 2030 ska finansieras. AAAA länkar
samman utvecklings- och hållbarhetsagendan. Den innehåller bland annat
ett ökat skattesamarbete för att få in skatter, fokus på att pengar och
investeringar från privata näringslivet är avgörande, inte bara biståndet.
FNs handelsorgan Unctad uppskattar att det kommer att kosta runt 30 000
miljarder kronor att uppfylla de nya hållbara utvecklingsmålen till 2030.
2015-09-25
2 (2)
Download