2017-03-13 Skrivelse till regeringen inför rapport till FN

Regeringskansliet
[email protected]
2017-03-13
Agenda 2030 kan bara förverkligas med tydligt funktionshinder- och
rättighetsperspektiv
Lika Unika uppskattar möjligheten att få ge inspel till den rapport som regeringen
arbetar fram inför sommarens högnivåforum i FN, High Level Political Forum 2017.
Möjligheten för olika samhällsaktörer att påverka innehållet i rapporten innebär att
Sverige lever upp till de ambitioner om involvering av civilsamhället som har uttalats
bland annat genom den högnivågrupp Sverige är initiativtagare till.
Sveriges engagemang för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, deltagandet i
högnivågruppen och samtidigt den viktiga roll som Sverige har inom FN-systemet är
viktiga framgångsfaktorer i arbetet med de globala målen. Det ställer samtidigt krav
på att Sverige på hemmaplan går före när det gäller det konkreta arbetet med
hållbarhetsmålen. Vi förutsätter att det svenska arbetet med Agenda 2030 och de
svenska rapporteringarna till FN om resultat och framsteg också kommer att
innehålla en ärlig och seriös verklighetsbeskrivning av vilka brister som finns kvar
som politiken måste ta sikte på om målen ska kunna uppnås.
Lika Unika vill understryka att Agenda 2030-arbetet måste bygga på att målen är
universella, att alla de tre hållbarhetsperspektiven finns med och att mänskliga
rättigheter är en central utgångspunkt och bidrar till att Sverige fullt ut lever upp till
de internationella konventioner som har ratificerats.
För personer med funktionsnedsättning kommer mänskliga rättigheter till uttryck i
bland annat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
CRPD, som Sverige har ratificerat. Lika Unika vill betona den starka koppling som
finns mellan Agenda 2030-arbetet och de åtaganden som Sverige har gjort genom
ratificeringen av FN-konventionen.
Agenda 2030 lyfter till skillnad från de tidigare Millenniemålen fram vikten av
funktionshinderperspektiv i allt arbete. Lika Unika ser, precis som den samlade
globala funktionshinderrörelsen, detta som en framgång och ett genombrott som
konkret måste påverka Sveriges arbete med målen.
FNs beslut om de globala målen ställer krav på att personer med funktionsnedsättning på allvar inkluderas i det svenska arbetet med agendan, något som följer av
den övergripande principen, ”Leave no one behind”. Agenda 2030 har universella
mål, något som måste innefatta personer med funktionsnedsättning. Utöver detta
1
finns mål där personer med funktionsnedsättning direkt anges eller omnämns som
en viktig grupp att räkna in. Det handlar inte minst om mål kopplade till utbildning
och arbete och det gäller mål om att bekämpa diskriminering.
Vad är då ett funktionshinderperspektiv mer konkret? För Lika Unika handlar det om
att politiken verkligen leder till ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Då krävs att ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv med
på alla samhällsområden, inte enbart när det gäller de mål som nämner
funktionsnedsättning och inte enbart när det handlar om konkret funktionshinderpolitik.
Ett funktionshinderperspektiv innebär att man har förståelse för att människor är
olika och har varierande funktionsförmåga och att en del av oss har funktionsnedsättningar, samt att funktionshinder uppstår i mötet mellan individ och omgivning.
Beslutsfattare har ett ansvar för att garantera mänskliga rättigheter och lika villkor
samt att bidra till ett hållbart samhälle genom att aktivt ta hänsyn till att människor är
olika. Tillsammans med ett barn- och jämställdhetsperspektiv ska ett funktionshinderperspektiv alltid finnas med i planering, budgetering, beslut och
genomförande.
En samhällsutveckling som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar innebär
bättre förutsättning för att utveckla rättigheter. Men det är också samhällsekonomiskt klokt. En politik som arbetar med utgångspunkt att göra rätt från början och inte
blundar för att uteblivna reformer idag kan ge mångdubbla kostnader på längre sikt
behövs om Agenda 2030 ska kunna förverkligas.
Det är nödvändigt att det kommande arbetet med agendan och i det arbete som
pågår med att ta fram statistiskt underlag om Sveriges läge i förhållande till målen i
Agenda 2030 ge möjligheter till nulägesbeskrivningar och uppföljningar med
utgångspunkt från ett funktionshinderperspektiv. Vi vill här påminna om den
samlade uppföljning av funktionshinderspolitiken åren 2011–2016 som Myndigheten
för delaktighet presenterade 2016 och som på centrala områden visar samhällsområden där personer med funktionsnedsättning fortfarande lever med sämre
levnadsvillkor än andra grupper i befolkningen.
Samtidigt måste politiken vara tydlig i att mänskliga rättigheter och ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet ska gälla lika över landet. Lika Unika har respekt för
att Sverige styrs utifrån en grundlagsfäst kommunal självstyrelse. Det får dock inte
underminera arbetet med verklig hållbarhet genom att lokala eller regionala
organisationer brister när det gäller samhällets åtaganden. Idag ser vi på en rad
områden som är viktiga för våra medlemmar att skillnaderna är alltför stora i landet.
Dessa perspektiv måste finnas med i det nationella Agenda 2030-arbetet.
2
Lika Unika ser fram emot att få medverka i en bred nationell samling för att mål och
inriktning i Agenda 2030 ska kunna förverkligas, såväl i Sverige som globalt. Vi delar
den analys som Världsbanken har gjort och som uttalats inför FN:s generalförsamling i inledningen av arbetet med Agenda 2030, uppföljningen av de tidigare
millenniemålen: ”Unless persons with disability are included into the post-2015
development agenda, this agenda will fail to be truly inclusive.
Maria Johansson
Ordförande
Lika UnikaFederationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Medlemsorganisationer:
- Förbundet Sveriges Dövblinda
- Hörselskadades Riksförbund
- Neuroförbundet
- Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
- Synskadades Riksförbund
- Sveriges Dövas Riksförbund
Kontaktuppgifter Lika Unika:
Handläggare: Peter Andersson Lika Unika
Telefon: 070-768 27 86, e-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Ordförande: Maria Johansson
3