EU-kommissionens Representation i Sverige

advertisement
Europa 2020 och Junkers 10
Prioriteringar
Katarina Areskoug
Chef för EU-kommissionen i Sverige
EU påverkar Sverige och Dalarna
• Sverige ska följa de regler EU:s institutioner
beslutar om
• Ca 60 procent på kommunens dagordning
kommer från EU
5
Kommissionens arbetsprogram 2015
6
Tillväxt, sysselsättning och
investeringar
• Investeringsplan för Europa
• Europa 2020 och halvtidsöversynen
• Strukturfonderna
7
Investeringsplanen
• Sedan 2007 har investeringarna i EU sjunkit med
15 procent
• Ny fond for strategiska investeringar 315
miljarder euro (2015-2017)
• Fokus på energinätverk, SME:s, transport
infrastruktur, utbildning, FoU, förnybar energi
• Första projekten förfinansierade; fonden fullt
operationell i september 2015
8
Digital inre marknad
6 delar: Bygga upp förtroende, avlägsna hinder, säkra
tillgång till nätet, bygga upp den digitala ekonomin,
främja e-samhället samt investera i forskning och
innovation i världsklass inom informations- och
kommunikationsteknik.
(Energiunion
Energiunionen
3 mål, 5 pelare
3 Mål:
Konkurrenskraft, försörjningstrygghet,
hållbarhet
10
Klimatpolitik
UNFCCC COP21, Paris, dec 2015
Mål för
2020 och
2030
11
En fördjupad och mer rättvis inre
marknad med en stärkt industribas
Frihandelsavtal med USA
TTIP
13
Ny migrationspolitik
Flyktingströmmarna de största sedan andra
världskriget
• Antalet flyktingar i världen överstiger nu 50 miljoner – högsta siffran
sedan andra världskriget; 866.000 sökte asyl i den industrialiserade
delen av världen
• EU:s medlemsländer mottog över 570.000 asylansökningar 2014
(+44%); Tyskland 30% och Sverige 13%
• Icke EU-medborgare utgör idag 4 % (20 miljoner) av EU:s 507
miljoner invånare
• Utan invandring blir EU:s äldreförsörjningskvot (antal pers > 65år
/bef i arbetsför ålder) öka från 28% till 44 %
En starkare global aktör
• Se över
grannskapspolitiken
• Rådets senaste FAC
möte
16
Europeiska terminen
• Stabilitets- och tillväxtpakten
• Landspecifika rekommendationer (mitten av
maj)
• Europa 2020
• Understödd av sammanhållningspolitiken och
EFSI, Connecting Europe Facility
17
Sammanhållningspolitiken lever upp till Europa
2020-strategin
• En strategi från EU-kommissionen ”för smart,
hållbar och inkluderande tillväxt” över de kommande 10 åren.
• Smart agenda: innovation, utbildning, digitalt samhälle.
• Hållbar agenda: klimat, energi och mobilitet.
• Inkluderande agenda: sysselsättning och färdigheter, bekämpa
fattigdom och socialt utanförskap.
18
Europa 2020-strategin
Mars
2010
5 Mål
Sysselsättning,
utbildning, F&U,
fattigdom/socialt
utanförskap och
klimat/energi
EUROPA
2020
STRATEGIN
7 HUVUDINITIATIV
Innovation, digital
ekonomi, sysselsättning,
utbildning/unga,
industriell politik,
fattigdom och
resurseffektivitet
ANDRA
DRIVKRAFTER
Inre marknad,
EU budget och
handel
19
EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020:
1/3 av EU:s budget
De reformer som överenskommits
för perioden 2014-2020 är utformade
för att maximera effekten av tillgänglig
EU-finansiering.
Total EU-budget 2014–2020
1 082 md EUR
67,5%
Annan EU-politik,
jordbruk, forskning,
externt etc.
32,5%
Stöd för sammanhållningspolitiken
351,8 md EUR
730,2 md EUR
20
Tillväxt
Ojämna framsteg mot Europa 2020-målen
- EU är på god väg att möta eller närma sig målen om
utbildning, klimat och energi…
- … men detta är inte fallet när det gäller sysselsättning,
forskning och utveckling samt fattigdomsbekämpning
- Framsteg mot målen visar ökande skillnader
mellan länderna, och ibland inom dem, på flera områden
21
Fortsatt bräcklig ekonomisk situation
Positiv tillväxt i samtliga EU-länder – men kraftig variation mellan MS. 90 % av
tillväxten i världen de kommande 10 åren utanför EU
Arbetslösheten sjunker till 9.8% i år från 10.2% 2014 – men förväntas fortsatt
vara över 9% 2016
Det genomsnittliga budgetunderskottet i EU minskar och förväntas bli 2.6% av BNP
i år
Men skuldkvoten för EU som helhet sjunker endast marginellt i år till 88.3% av
BNP – avsevärt högre än läget före den ekonomiska och finansiella krisen.
Riskerna på nedåtsidan har ökat, bl.a. kopplade till geopolitiska spänningar,
volatilitet på de finansiella marknaderna och ojämn implementering av
strukturreformer i EU. På uppåtsidan finns effekter av det låga oljepriset.
Tack!
EU-kommissionens Representation i Sverige
ec.europa.eu/sweden
Facebook/Eukommissionen
Twitter/EC_StockholmRep
Instagram: euisverige
Kontakt: [email protected]
Europa Direkt Smedjebacken
Dalarna och norra Västmanland
[email protected]
23
Download