CP 61 2011 - Sysselsättningen i centrum för Europa

advertisement
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
CES/11/61
1 juni 2011
Sysselsättningen i centrum för Europa 2020-strategin
Konferensen "Europa 2020: framtiden för sysselsättningen i Europa och Italien"
hölls igår i Rom. Arrangör var fackförbundet UGL. Genom detta initiativ
betonades betydelsen av sysselsättningsfrågorna inom ramen för den
tillväxtstrategi som utformats av Europeiska kommissionen.
I debatten, som leddes av den italienska journalisten Roberta Ammendola från det italienska
statliga TV-bolagets RAI:s lokalredaktion i Lazio, deltog Europeiska ekonomiska och sociala
kommitténs vice ordförande Anna Maria Darmanin, ordföranden för fackbundet CNEL Antonio
Marzano, generalsekreteraren för fackbundet UGL Giovanni Centrella.
Europa 2020-strategin, som syftar till att på ett smart, hållbart och inkluderande sätt få fart på den
ekonomiska och sociala tillväxten i EU under det kommande decenniet, är ett mycket ambitiöst
projekt. Samtliga talare var dock överens om att detta projekt är ett nödvändigt inslag för
bekämpa den aktuella ekonomiska och sociala krisen och för att undvika att liknande händelser
inträffar i framtiden.
Under konferensen diskuterades det mer ingående på vilket sätt Europa 2020-strategin kan bidra
till att blåsa nytt liv i tillväxten i Europa och den roll arbetsmarknadens parter kan spela för att
förverkliga denna målsättning. I detta sammanhang framhöll särskilt vice ordförande Anna Maria
Darmanin i sitt inlägg att "det europeiska civila samhället bör hjälpa EU att nå de mål som
uppställts för perioden fram till 2020 och stödja genomförandet av strategin på europeisk och
nationell nivå. Vice ordföranden tog dessutom upp frågan om ungdomar och påminde om att
"Europa 2020-strategin har som slutmål att skapa en bättre framtid för de unga européerna, som
drabbats av den aktuella krisen och Lissabonstrategins misslyckande".
Därefter inriktades diskussionen på betydelsen av gemensamma insatser för att komma ut ur den
nuvarande återvändsgränden. I sitt inlägg framhöll Giovanni Centrella att "vi inte kan komma ut
ur krisen om vi agerar som enskilda stater" och han rekommenderade ett styrningssystem som
liknar det som föreslås i Europa 2020-strategin och som syftar till att tvinga staterna att samordna
sina insatser innan de fattar beslut på det politiska, ekonomiska och sociala området.
Sammanfattningsvis påpekade Giovanni Centrella att "vi även i fortsättningen är övertygade om att
de europeiska medborgarnas välfärd och sammanhållning, och följaktligen EU:s framtidsutsikter, är
beroende av de åtgärder som vidtas framför allt på sysselsättningsområdet".
Slutligen tog Antonio Marzano upp frågan om de unga och deras plats på arbetsmarknaden,
innan han gick in på problemet med att den europeiska och nationella politiken har kommit på
efterkälken när det gäller innovation och utveckling.
För ytterligare information kontakta
Raffaele De Rose
Francesca Novelli
EESK:s presstjänst
UGL:s presstjänst
Tfn + 32 2 546 9360
Tfn + 39 06 324821
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469396 – Fax +32 25469764
E-post: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
Download