Socialfonden

advertisement
Förslag till
Europeiska socialfonden
- avstamp i Europa 2020-strategin
Regional handlingsplan i
Västsverige
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Möta omställningsbehov på arbetsmarknaden
Matchning mellan utbildning och arbetsliv
En mer inkluderande arbetsmarknad
Psykisk ohälsa
Skolavhopp
Integration
Programområde 1 Kompetensförsörjning
• Stimulera kompetensutveckling
som stärker individers ställning
på arbetsmarknaden
• Förstärka kopplingen mellan
utbildning, arbetsliv och
arbetsförlagt lärande
Programområde 2
Ökade övergångar till arbete
• Kvinnor och män som står långt
ifrån arbetsmarknaden ska komma
i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden
• Underlätta etableringen i
arbetslivet och öka deltagandet i
utbildning för unga kvinnor och
män
Principer för lika möjligheter
• Jämställdhetsintegrering
• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
• Likabehandling och icke-diskriminering
• Hållbar utveckling
Regionala principer för urval av projekt
1. Motverka inomregionala skillnader kopplat till
EU2020-målen
2. Främjar transnationalitet
3. Partnerskap som bidrar till strukturförändrande
insatser
4. Genomförandekapaciteten hos projektägaren
Tidplan (preliminär)
Nov
Kommissionen godkänner Socialfondsprogrammet
Dec
Övervakningskommittén fastställer regional
handlingsplan
Dec/Jan
Utlysning publiceras
Maj/Juni
Prioritering/beslut
om nya projekt
Sept/Okt
Start nya projekt
Tack för er uppmärksamhet!
www.esf.se
Download