presentationen från ESF-rådet

advertisement
Välkomna till Svenska ESF-rådet
Susan Sundqvist Pettersson
och Ann-Marie Heikkilä
ESF-rådet i korthet
ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta
regioner, med huvudkontor i Stockholm
Myndigheten förvaltar
• Europeiska socialfonden
• Fead - fonden för dem som har det sämst ställt
• Europeiska integrationsfonden
Våra projekt arbetar med att utveckla befintliga
metoder, ta fram alternativa metoder och pröva
nya organisationsformer och samverkansformer.
Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt
som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.
Socialfonden i korthet
Socialfonden är ett led i EU:s Europa 2020-strategi
Socialfonden ska påverka arbetsmarknadspolitiken
Insatserna syftar till att:
• stimulera kompetensutveckling
• förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv
• öka övergången till arbetsliv för de som står längst från
arbetsmarknaden
• underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i
utbildning
Vad styr Europeiska socialfonden?
EU-strategi 2020
EU-förordning
Partnerskapsöverenskommelse
Nationellt program
Nationell/8 regionala handlingsplaner
Övergripande mål för
socialfondsprogrammet:
Programmet ska bidra till en väl
fungerande arbetsmarknad och en
varaktigt ökad sysselsättning på
lång sikt.
Socialfondsprogrammet
Programområde
Programområde 1, Kompetensförsörjn
1:1
Förväntade
resultat
•Stärkt
ställning på
arbetsmarkn.
genom bl. a
ökad
kompetens,
större nätverk
•Förbättrad och
mer utvecklad
arbetsorganisa
tion o breddad
rekryteringsbas
•Bidragit till
arbetsmarknad
ens behov av
arbetskraft och
kompetens
tillgodosetts.
Kvantitativa
mål
•1:2
Utvecklade
metoder f samverkan mellan
branscher,
utbildningsanordnare och
myndigheter
avseende
lärande på
arbetsplatsen
•Förbättrad
tillgång till
lärande på
arbetsplatsen
Programområde 2, Öka övergångarna till arbete
•Förstärkt
koppl mellan
utbildning o
arbetsliv.
Underlätta
övergång för
ungdomar o
nya på arbetsm
190000 anst
5000 arbslösa
50 projekt
Programområde 3,
Sysselsn.initiativet
2:1
2:2
2:3
3:1
•Bidragit till att
kvinnor och
män som står
långt från
arbetsmarknad
en kommer i
arbete eller
kommer
närmare
arbetsmarknaden
•Bidragit till att
unga kvinnor
och män som
står långt från
arbetsmarknad
en kommer i
arbete eller
utbildning.
•Bidragit till att
kvinnor och
män som står
särskilt långt
från
arbetsmarknad
en kommer i
arbete,
utbildning,
arbetsmarknadspolitiska
program eller
kommer
närmare
arbetsmarknad
en.
•Ökad
sysselsättn o
ökat
deltagande i
utbildning
bland unga
som löper
störst risk för
arbetslöshet o
arbetsmarknadsrelaterade
problem
•Tillgodosett
arbetsmarkn
behov av
kompetens.
•Bidragit till ett
hållbart
arbetsliv, fler
stannat kvar
längre i
arbetslivet
ESF/E Ramel
•Utvecklat eller
tillämpat
metoder som
förebygger
avhopp från
gymnasieskolan.
•Minskad
inaktivitet bland
arbetslösa
unga,
framförallt de
unga som är
inaktiva.
•Ökat antal
företag som
startas av unga
som varken
arbetar eller
studerar.
30000
deltagare
40000
deltagare
20000
deltagare
20000
deltagare
Urvalskriterier
• Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och
förväntade resultat.
Ansökan ska i sin problemformulering beskriva hur projektet utgått
från målgruppens och aktörernas behov.
• Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.
• Projekten ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället
gällande lika möjligheter. För jämställdhet ska även standarden
för jämställdhetsintegrering följas.
forts Urvalskriterier
Projektet ska
• grunda sig i en problem- och behovsanalys.
• vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade
mottagare för resultat.
Projektet och dess resultat ska vara
• kostnadseffektiva.
• utvärderingsbara.
Projektprocess Socialfonden
Förberedelse- Analys- och
fas
planeringsfas
resultatuppföljn
ingar
Beslut/
projektstart
Genomförandefas
Avslutsfas
resultatuppföljningar
Avstämning
inför
genomförande
Utvärdering Avslut- och
arkiv-arbetet
Uppföljning och utvärdering
De fyra horisontella principerna
• Jämställdhet - kvinnor och män har samma möjligheter och
rättigheter
• Tillgänglighet - förbättra tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning i syfte att förbättra integrationen i arbetsliv och
utbildning
• Icke-diskriminering - diskriminering på grund av kön, ras, etniskt
ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller
sexuell läggning
• Ekologisk hållbarhet – valbar - en ekonomi som har förmågan att
generera resurser som ökar det mänskliga välbefinnandet och den
sociala rättvisan samtidigt som miljörisker och användandet av
ändliga naturresurser kraftigt reduceras
Horisontella principerna avgörande
för att nå ESF:s övergripande mål
• rättvisefråga; eliminera diskriminering på grund av kön,
etniskt ursprung, religion eller övertygelse,
funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning
• förutsättning för att möta demografiska utmaningar, t.ex.
åldrande befolkning, färre i arbete, könssegregerad
arbetsmarknad, hållbart välfärdssystem
• Mål i EU2020-strategin, fattigdom, nya
jobb/kompetensutveckling, unga
Programområde 1
Kompetensförsörjning
Programområde 1
Kompetensförsörjning
Mål 1.1
Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor
och män men även hos personer som står långt från
arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och
den enskilda arbetsplatsens behov
Mål 1.2
Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning,
arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande
Målgrupper programområde 1
Målgrupp 1:1
• Alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett
anställningsform och tidslängd, inom privat och offentlig sektor, samt
verksamma inom ideell sektor
• Kvinnor och män som är prioriterade i programområde 2
Målgruppsdefinitionen är bred i syfte att möta behov av alla typer av
verksamheter. Kompetensutvecklingen i små och medelstora företag är
särskilt betydelsefull till ökad tillväxt och sysselsättning
Mål 1.1
Stärka kompetensen
Förväntade resultat
• Stärkt ställning på arbetsmarknaden för sysselsatta kvinnor och män,
bland annat genom ökad kompetens och större nätverk
• En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation på
arbetsplatsen t.ex. kompetensöverföring mellan erfarna och nyanställda
medarbetare, eller för att minska arbetsrelaterade besvär
• Breddad rekryteringsbas för deltagande organisationer. Bidragit till att
arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodosetts
• Bidragit till ett hållbart arbetsliv genom att fler stannat kvar längre i
arbetslivet
PO1
Framgångsfaktorer
programområde 1, mål 1:1
• Resultatfokus
• Förankring i hela organisationen/alla organisationer. Aktivt
ägarskap, engagemang och delaktighet förutsättningar för
utvecklingsprojekt.
• Hög delaktighet hos anställda och chefer i analys- och
planeringsfas.
• Kompetensutvecklingen sker utifrån analys av verksamheten
och arbetsmarknadens behov
• Samverkan och samarbete som medel
• Viktigt att ha olika former av lärande och att ta tillvara den nya
kompetensen
• Aktiviteter ska bidra till utveckling av såväl individ som
verksamheten
Analys- och planeringsfas
programområde 1
• ”Ledningens och de anställdas engagemang och delaktighet i
analysen, planeringen och genomförandet av insatserna utgör en
viktig förutsättning för att uppnå ett gott resultat”
• Analys av verksamhetens förutsättningar, möjligheter och behov.
...den enskilda arbetsplatsens behov av kompetens, vilka framgår av
en analys av verksamhetens förutsättningar, möjligheter och behov
• Delaktighet, alla ska vara med, intressentanalys, problemanalys,
• Resultatfokus, vad ska åstadkommas i analys- och planeringsfas?
Programområde 2
Ökade övergångar till arbete
Mål 2.1
Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden
Mål 2.2
Underlätta etablering i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för
unga (15-24 år) kvinnor och män
Mål 2.3
Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden, med
sammansatt problematik, ska komma i arbete, utbildning eller
närmare arbetsmarknaden
Inriktning programområde 2
Ökade övergångar till arbete
Mål: bidra till ökad övergång till arbete eller att deltagarna
kommer närmare arbete.
• Möjligheter till individanpassning och samverkan.
Målgrupper
• unga (15–24 år)
• långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)
• personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
• nyanlända invandrare (i etableringsfasen)
• personer som är eller har varit sjukskrivna och som har behov
av stöd för återgång i arbete.
Resultatbaserat arbetssätt
•
Större fokus på resultat och effekter
•
Förenklingar
•
Indikatorerna gör nytta, de är verktyg för att se om
projekten är på rätt väg och kan nå sina resultat
•
Täta uppföljningar
•
Analys- och planeringsfas
Resultatkedja/Förändringsteori
För att
göra detta
behöver
vi……
Resurser
För att
erbjuda
detta
måste vi
göra…
Aktiviteter
För att
uppnå
resultaten
måste vi
erbjuda…
Leverans/
utfall
För att nå
effekten
måste vi
uppnå…
Resultat
Kortsiktig
effekt
Start
Uppföljning
Dessa uppgifter används i uppföljningen och ger information om vad
som görs och vilka resultat som uppnås:
•
•
•
Indikatorer
Uppgifter om projekten, t.ex. vilka deltagarna är, projektens
inriktning
Ekonomiska uppgifter
Vad är skillnaden mellan
uppföljning och utvärdering?
• Uppföljning syftar till att ge information om en åtgärd går i förväntad
riktning. Informationen om riktningen kommer oftast snabbt för att
kunna användas för löpande justeringar.
• Utvärdering tar sikte på samma fråga som uppföljning men också
mycket mer. Den försöker, med hjälp av olika analysmetoder, svara
på frågan varför något hänt.
Arbetsgrupper
• Projektidéerna ska ligga till grund för
kommande ansökningar
• Jämställdhet SKA finnas med i analys,
indikatorer, aktiviteter, utvärdering och mål
• Tillgänglighet och icke-diskrimering ska
belysas
Arbetsgrupper
• Arbetstiden är medfinansiering!
• Tidrapporten är viktig
• Kan ha kostnader upp till den beviljade
summan
• Ex på kostnader: resor och logi, ev material
och extern tjänst (måste upphandlas!)
• Fakturor bör ställas till projektägaren
• Vidarefakturering får ej innehålla påslag
Arbetsgrupper
• Kostnader kan bokföras hos part i
arbetsgruppen
• Kopia på bokföring skickas till projektägaren
Transnationalitet
• Möjlighet att arbeta transnationellt, dvs. ha
gränsöverskridande aktiviteter med aktörer
från andra EU-länder.
Ansöka om projektmedel i
Programområde 1
• Beskriva verksamheten ur ett jämställdhetsoch tillgänglighetsperspektiv
Ansöka om projektmedel i
Programområde 2
• Måste säkerställa deltagarantal hos AF, FK eller
kommun i god tid innan
• Analysen ska innehålla könsuppdelad statistik
(kvantitativ och kvalitativ)
• Analysen ska beskriva tillgänglighet
• Måste finnas jämställdhetsmål
• Indikatorer och aktiviteter
Medfinansiering/budget
• Medfinansiering kan bestå av externa
och/eller egna kontanter, arbetad tid i
projektet och deltagarersättning
(PO2)/deltagartid (PO1)
• Löneschabloner + 15 % i indirekta kostnader
• Indirekt kostnad: ex lokal, telefonkostnad, se
förteckning
Driva ett socialfondsprojekt
•
•
•
•
Likviditet bedöms vid ansökningstillfället
Genomförandekapacitet viktig
Kostnader utbetalas i efterhand
Ansökan om utbetalning varje månad
Download