Redovisning av fysiska och finansiella - Svenska ESF

advertisement
1(16)
Promemoria
Diarienummer
2011-02-21
2011-00087
Redovisning av fysiska och finansiella indikatorer i
Socialfondsprogrammet
Inledning
Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet senast 23 februari 2011 redovisa
utvecklingen i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft
och sysselsättning avseende de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det
operativa programmet.
Nedan följer en redovisning av de fysiska och finansiella indikatorerna för respektive
programområde. Redovisningen omfattar, om inget annat anges, uppgifter till och
med 31 december 2010 inrapporterade till och med 4 januari 2011. Eftersom
inrapportering av deltagaraktiviteter under 2011 kommer att pågå även längre in på
2011 kommer även ändringar att ske beträffande nivåerna på indikatorerna.
Uppföljningen av indikatorer har lett till att vissa av programmets deltagarmål
reviderats. Inom programområde har målet för antalet deltagare i projekt för att
förhindra långtidssjukskrivningar minskats från 20 000 till 15 000 och målet för
antalet anställda som får del av kompetensutveckling höjts från 200 000 till 205 000.
Inom programområde 2 har målet för antalet långtidssjukskrivna deltagare minskats
från 20 000 till 10 000 deltagare och målet för antalet unga deltagare ökats från 5 000
till 15 000.
Det utvecklingsarbete som Statistiska Centralbyrån (SCB) tillsammans med Svenska
ESF-rådet bedrivit för att kunna redovisa uppgifter om sjukskrivna och arbetslösa
deltagare är nu slutfört och med att uppgifter om arbetslösa deltagare med utländsk
bakgrund ingår i denna redovisning.
Utvecklingsarbetet med att få fram uppgifter om deltagare som har försörjningsstöd
eller introduktionsersättning och hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning är inte
avslutat. Beträffande deltagare med försörjningsstöd och introduktionsersättning var
avsikten att uppgifter skulle redovisas i denna rapportering. Uppgifterna som SCB
har kommer från Socialstyrelsen som samlar in underlag från kommunerna. För
tillfället finns inget avtal mellan Socialstyrelsen och SCB som reglerar hur SCB får
använda dessa uppgifter och därför har utvecklingsarbetet inte hunnit slutföras.
Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret
Telefon: 08-579 171 00
Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr
Fax: 08-579 171 01
Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm
Webbplats: www.esf.se
2(16)
Diarienummer
2011-00087
Frågan kommer att lösas inom kort och uppgifter kommer att kunna redovisas i nästa
rapportering.
Redovisningen avslutats med ett avsnitt där utfallet hittills för de indikatorer som är
kopplade till ett kvantifierat mål presenteras i tabellform. Av tabellen framgår även
nivån på det kvantitativa målet.
3(16)
Diarienummer
2011-00087
Fysiska och finansiella indikatorer för programområde 1
1. Antal arbetsställen som påbörjat deltagande i projekt i programmet, per
år och totalt, fördelade på antal anställda, bransch och arbetsmarknadssektor.
Uppgifter om arbetsställen tas fram genom att de enskilda programdeltagarna
kopplas till det arbetsställe där de senast var registrerade hos SCB. Registret hos
SCB uppdateras årligen och de senaste uppgifterna avser november 2010. När en
uppdatering av arbetsställeregistret skett kommer även en uppdatering av
indikatorerna att ske.
Antal arbetsställen som påbörjat deltagande i projekt per år och totalt tom.
30 sept. 2010, fördelade på antal anställda, bransch och
arbetsmarknadssektor.
Antal anställda
2008
2009
2010
Totalt
1-10
396
3 098
3 902
7 396
11-49
406
2 309
3 146
5 861
50-99
142
900
1 288
2 330
100-199
104
634
830
1 568
200-499
45
317
466
828
500-999
9
106
155
270
1 000<
16
105
183
304
Totalt
1 118
7 469
9 970
18 557
Branscher
2008
2009
2010
Totalt
Areella näringar
1
73
77
151
Tillverkning och utvinning
83
774
1 274
2 131
Energi-miljö
7
41
61
109
Byggverksamhet
14
156
240
410
Handel
254
933
1 023
2 210
Transport
10
211
244
465
Hotell och restaurang
18
301
336
655
Information och
kommunikation
10
193
363
566
Företagstjänster
81
1 163
1 644
2 888
Offentlig förvaltning m.m.
96
456
556
1 108
Utbildning
280
1 247
1 539
3 066
Vård och omsorg
202
1 221
1 603
3 026
Personliga och kulturella
tjänster
59
672
965
1 696
Okänd bransch
3
28
45
76
Totalt
1 118
7 469
9 970
18 557
4(16)
Diarienummer
2011-00087
Arbetsmarknadssektor
Offentlig sektor
Privat sektor
Ideell sektor
Ekonomisk förening
Totalt
2008
2009
2010
Totalt
569
509
27
13
1 118
2 610
4 188
558
113
7 469
3 209
5 748
781
232
9 970
6 388
10 445
1 366
358
18 557
Totalt har 18 557 olika arbetsställen haft deltagare i projekt tom. 2010-12-31.
Arbetsställen med 1 - 10 anställda är den vanligaste storleken.
Flest arbetsställen kommer från branscherna Företagstjänster, utbildning samt Vård
och omsorg. Dessa tre branscher svarar för 48 procent av de deltagande
arbetsställena. 56 procent, av arbetsställena kommer från den privata sektorn och 34
procent från offentliga sektorn.
2. Antal individer som påbörjat deltagande i projekt i programmet
uppdelat på åldersgrupperna 16-24 år, 55-64 år samt övriga.
Könsfördelningen bland de som påbörjat deltagande i projekt är jämn vilket framgår
av tabellen nedan. Detta innebär dock inte att könsfördelningen behöver vara jämn i
enskilda projekt. Av rapporten Socialfonden i siffror framgår att i mer än hälften av
projekten tillhör mer än 75 procent av deltagarna från samma kön1. Andelen i
åldersgruppen 16-24 år är 6 procent medan deltagarna i åldersgruppen 55-64 år utgör
20 procent av deltagarna.
Av tabellen nedan framgår antalet individer som påbörjat deltagande i projekt inom
programområde 1. Av de 87 801 individerna deltar 2 263 i kompetensutveckling
inriktad mot att minska långtidssjukskrivningar, 8 072 deltar i projekt inriktade mot
att främja likabehandling och minska diskriminering och 77 466 385 deltar i övrig
kompetensutveckling.
För att uppnå målet om 240 000 deltagare inom programområde 1 krävs ytterligare
152 000 deltagare. I rapporteringen 2010-10-28 redovisades uppgifter om det
planerade och slutligen redovisade antalet deltagare i projekt som avslutats. Av den
framgick att cirka 75 procent av de planerade deltagarna börjar deltagandet. Med
1
Socialfonden i siffror. Spel Rapport nr. 2 2010 sidan 12.
5(16)
Diarienummer
2011-00087
beaktande av detta krävs det att Svenska ESF-rådet beviljar stöd till projekt med ett
planerat deltagarantal på minst 320 000 deltagare för att nå målet om 240 000
deltagare.
2011-02-11 uppgick det planerade deltagarantalet i avslutade och pågående projekt
till 269 000 vilket innebär att det minst måste beviljas nya projekt med ett planerat
deltagarantal på 51 000 deltagare för att målet ska kunna uppnås. Vid samma
tidpunkt återstod 37 procent av finansieringsplanen, med beaktande av
överinteckning, att bevilja stöd för. Under förutsättning att antalet planerade
deltagare i förhållande till det beviljade beloppet blir detsamma i de projekt som
beviljas under återstoden av programperioden kommer det planerade deltagarantalet
att uppgå till cirka 425 000 vilket innebär att deltagarmålet planeringsmässigt med
god marginal kommer att nås.
Av resonemanget ovan framgår att enligt planerna kommer deltagarmålet att nås men
för att följa om detta teoretiska resonemang uppfylls i praktiken är det viktigt att följa
det redovisade deltagarantalet månad för månad. Svenska ESF-rådet arbetar med
förutsättningen att inga projektperioder ska löpa längre än till 30 juni 2014. Enligt en
sådan planering kan de sista deltagarna börja aktiviteter någon gång på våren 2014.
Det innebär att det återstår cirka 40 månader där deltagare kan börja vilket i sin tur
innebär att i genomsnitt 3 800 deltagare per månad behöver börja för att målet om
240 000 deltagare ska nås. Under 2010 började i genomsnitt 3 500 personer per
månad.
6(16)
Diarienummer
2011-00087
År
Män
Kvinnor
Uppg.
saknas
Totalt
2008
Samtliga
1 930
4 179
49
6 158
176
282
8
466
347
846
4
1 197
2009
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Samtliga
20 790
19 092
99
39 981
1 389
1 223
9
2 621
3 698
3 710
27
7 435
2010
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Samtliga
20 917
20 642
103
41 662
956
911
2
1 869
4 219
4 435
15
8 669
43 637
43 913
251
87 801
2 521
2 416
19
4 956
8 264
8 991
46
17 301
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Totalt Samtliga
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
3. Antal egenföretagare som påbörjat deltagande i projekt i programmet,
per år och totalt.
Uppgifterna om antal egenföretagare tas fram genom koppling till arbetsställe och en
uppdatering kommer att ske på samma sätt som för indikator 1. Totalt har 1 486
egenföretagare påbörjat programdeltagande varav 837 kvinnor och 649 män. Det
motsvarar 1,7 procent av deltagarna.
Förutom dessa har 1 813 företagare i eget aktiebolag påbörjat projektdeltagande
varav 1 149 män och 664 kvinnor. I bland annat Nationalräkenskaperna räknas de
som vanliga anställda eftersom de får en kontrolluppgift och därför ingår de inte
heller i redovisningen av denna indikator.
7(16)
Diarienummer
2011-00087
2008
2009
2010
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt
19
292
338
649
15
364
458
837
34
656
796
1 486
4. Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe, fördelat på
ESF-stöd och nationell medfinansiering.
Totalt har 703 miljoner kronor utbetalats till genomförandeprojekt tom. 31 december
2010. Av det beloppet utgör hälften nationell medfinansiering. Antalet arbetsställen
som deltagit uppgår till 18 557 vilket innebär att det genomsnittliga stödet från ESF
respektive den nationella medfinansieringen är 18 932 kronor per deltagande
arbetsställe. Det är inte möjligt att säga något om hur utbetalningarna varierar mellan
olika arbetsställen eftersom utbetalningarna går till projektanordnaren och deltagarna
kommer ofta från många olika arbetsställen.
Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe, ESFstöd
Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe,
nationell medfinansiering.
18 932 kronor
18 932 kronor
5. Genomsnittligt utbetalt ESF-stöd samt nationell medfinansiering per
deltagare fördelat mellan förprojektering och genomförande.
Det är endast genomförandeprojekten som har deltagare relevanta för
indikatorredovisningen, därför redovisas endast det utbetalade stödet och den
nationella medfinansieringen för dessa. Inte heller utbetalningarna till processtöd och
projektutveckling ingår i utbetalningarna som redovisas nedan.
Totalt har 87 801 individer påbörjat sitt deltagande i projekt. Det utbetalade stödet
till genomförandeprojekt uppgick den 31 december 2010 till 703 miljoner kronor
varav hälften utgörs av nationell medfinansiering. Det innebär att hittills har 4 001
kronor i ESF-stöd i genomsnitt per deltagare utbetalats. Den nationella
medfinansieringen uppgår även den till 4 001 kronor per deltagare.
6. Antal deltagartimmar per projekt.
415 genomförandeprojekt inom programområde 1 har per den 31 december 2010 fått
bifall. 94 av dessa har avslutats, 3 har avbrutits och 2 hävts.
8(16)
Diarienummer
2011-00087
Antalet deltagartimmar till och med 31 december 2010 uppgår till 2 973 538.
Fördelat på de 94 avslutade och 316 pågående projekten innebär det i genomsnitt
7 253 timmar per projekt.
7. Antal deltagare i projekt med inriktning på de olika
diskrimineringsgrunderna. Ska uppdateras
Totalt har 59 501 individer påbörjat deltagande i projekt inriktat mot någon eller
några diskrimineringsgrunder. Det motsvarar 68 procent av det totala antalet
deltagare. 33 026 av totalt 43 913 kvinnor deltog i projekt inriktade mot någon
diskrimineringsgrund vilket motsvarar 75 procent. Av männen deltog 26 313 av
totalt 43 637 i projekt inriktade mot en eller flera diskrimineringsgrunder vilket
motsvarar 56 procent. För 162 deltagare som deltar i projekt inriktade mot någon
diskrimineringsgrund saknas uppgift om kön.
8. Antal projekt som gått från förprojekteringsfas till genomförandefas
med stöd från socialfonden.
För att kunna redovisa hur många projekt som gått från förprojekteringsfas till
genomförandefas behöver en viss tid gå efter att förprojekteringen avslutats för att ett
eventuellt beslut om genomförandefas ska hinna fattas. Totalt har 576
förprojekteringar avslutats och av dem har 167 gått vidare till genomförandeprojekt
vilket motsvarar 29 procent. Andelen är fem procentenheter högre än i den senaste
rapporteringen.
Svenska ESF-rådet har undersökt varför andelen förprojekteringar som går vidare till
genomförandefasen är så låg. Detta gjordes genom att regionerna ombads inkomma
med en analys av frågan. Flera olika förklaringar finns. Dessa kan delas in i tre
huvudkategorier, någon uppskattning av storleken i respektive kategori finns inte:
 Brister i registreringen
 Konkurrens om medel
 Eftersläpning tidsmässig
Brister i registreringen
En förklaring som ofta återkommer är att stödsökanden i EBS-systemet inte anger
att ett genomförandeprojekt baseras på en förprojektering. Detta leder till en
underskattning av det verkliga värdet. Att detta sker kan bero på att registreringen av
kopplingen till ett annat projekt missas eller personalförändringar mellan
förprojektering och genomförande.
9(16)
Diarienummer
2011-00087
Konkurrens om medel
Under år 2009 och 2010 har hela det tillgängliga beslutsutrymmet för PO 1
intecknats. Det har medfört att många projekt inte prioriterats av partnerskapen
eftersom beslutsutrymmet var slut, inte minst skedde detta när i samband med att de
särskilda varselprojekten prioriterades.
Eftersläpning tidsmässigt
Några regioner framhåller att det ligger i programmets konstruktion att det behöver
gå en viss tid innan en avslutad förprojektering kan omsättas i ett
genomförandeprojekt. Av rapporteringen 28 oktober 2010 framgick dock att endast
27 procent av de förprojekteringar som avslutades under år 2009 hade gått vidare till
ett genomförandeprojekt i oktober 2010.
Målet om att 75 procent av förprojekteringarna ska gå vidare till genomförande
kommer inte att nås. Även om uppgiften kommer att förändras eftersom
genomförandebeslut baserade på hittills avslutade förprojekteringar kommer att
fattas senare under programperioden och att registerkvaliteten förbättras är detta den
samlade slutsatsen baserad på uppgifter ur EBS-Systemet och regionernas analyser.
9. Antal deltagare i projekt med inriktning på att förebygga
långtidssjukskrivningar.
Antalet deltagare i projekt med inriktning mot att minska långtidssjukskrivningar
redovisas i tabellen nedan. De uppgår till 2 263 stycken vilket utgör 3 procent av de
som påbörjat projektdeltagande. Enligt målet för deltagandet i programområde 1 ska
deltagarna i projekt inriktade mot att minska långtidssjukskrivningar utgöra 8 procent
av programdeltagarna och totalt ska de uppgå till minst 15 000.
I förhållande till målet är det redovisade deltagarantalet i denna och tidigare
redovisningar lågt. Därför har Svenska ESF-rådet vidtagit åtgärder för att öka antalet
projekt med denna inriktning. Dessa insatser har medfört att det planerade
deltagarantalet i avslutade och pågående projekt nu uppgår till 18 500 och att
förutsättningarna för att nå målet är mycket goda.
År
Män
Kvinnor
2008
2009
2010
Totalt
16
394
394
804
18
546
894
1 458
Uppg.
saknas
1
1
Totalt
34
941
1 288
2 263
10(16)
Diarienummer
2011-00087
Fysiska och finansiella indikatorer för programområde 2
1. Antal deltagare som påbörjat projektdeltagande, fördelat på de olika
målgrupperna (jfr a-e i avsnitt 3.3.3 Socialfondsprogrammet).
- är helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer
med utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18-24
år)
- är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader
- har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning
- erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller
introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar för sin försörjning
- är unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet.
Som ovan nämnts pågår utvecklingsarbete för att kunna redovisa deltagare som
erhåller försörjningsstöd eller introduktionsersättning och deltagare som har hel eller
delvis sjuk- och aktivitetsersättning.
– helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med
utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18-24 år)
Totalt finns 21 546 deltagare redovisade som när de startade projektdeltagandet var
äldre än 24 år. Av dem har var 3 957 deltagare långtidsarbetslösa vilket motsvarar 18
procent. I tabellen nedan redovisas långtidsarbetslösa deltagare äldre än 24 år efter år
de påbörjat projektdeltagande.
Antal arbetslösa programdeltagare som varit arbetslösa längre än ett år äldre
än 24 år.
Män
Kvinnor
Totalt
2008
393
377
770
2009
757
702
1 459
2010
999
729
1 728
Totalt
2 149
1 808
3 957
Tabellen nedan visar arbetslösa deltagare med utländsk bakgrund. Definitionen av
utländsk bakgrund är personer som antingen är födda utomlands eller personer vars
bägge föräldrar är födda utomlands. 14 procent av de arbetslösa deltagarna över 24 år
har utländsk bakgrund.
11(16)
Diarienummer
2011-00087
Antal arbetslösa programdeltagare med utländsk bakgrund som varit
arbetslösa längre än ett år äldre än 24 år.
Män
2008
2009
2010
Totalt
67
132
121
320
Kvinnor
64
117
66
247
Totalt
131
249
187
567
Antal unga personer som påbörjat deltagande uppgår till 15 936 av dem var 3 562
arbetslösa 3 månader före de påbörjade deltagandet, det motsvarar 22 procent av
ungdomarna.
Antal arbetslösa programdeltagare som varit arbetslösa längre än tre månader
24 år eller yngre.
Män
Kvinnor
Totalt
2008
247
156
403
2009
938
476
1 414
2010
1 059
686
1 745
Totalt
2 244
1 318
3 562
I tabellen nedan redovisas unga arbetslösa deltagare med utländsk bakgrund. Dessa
utgjorde 3 procent av de unga arbetslösa deltagarna.
Antal arbetslösa programdeltagare med utländsk bakgrund som varit
arbetslösa längre än tre månader 24 år eller yngre.
Män
Kvinnor
Totalt
2008
16
7
23
2009
43
19
62
2010
15
9
24
Totalt
74
35
109
– helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader
Totalt har 1 976 långtidssjukskrivna personer påbörjat deltagande i programmet. Det
motsvarar 20 procent av det reviderade programmålet. 1 383 av de
långtidssjukskrivna deltagarna är kvinnor vilket motsvarar 70 procent.
Antal långtidssjukskrivna deltagare efter påbörjandeår
12(16)
Diarienummer
2011-00087
2008
2009
2010
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt
119
304
170
593
346
675
362
1 383
465
979
532
1 976
– har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning
Utvecklingsarbetet för denna indikator är inte avslutat.
– erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller
introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och
vissa andra utlänningar för sin försörjning
Utvecklingsarbetet för denna indikator är inte avslutat.
– unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet.
Antalet unga (16-24 år) deltagare uppgår till 15 936 varav 6 697 kvinnor och 9 177
män. För 62 deltagare saknas uppgift om kön. Deltagarantalet motsvarar 106 procent
av det reviderade målet som således är uppnått.
Antal unga deltagare efter påbörjandeår
Män
Kvinnor
Uppg. saknas
2008
1 221
873
7
2009
3 919
2 637
9
2010
4 037
3 187
46
Totalt
9 177
6 697
62
Totalt
2 101
6 565
7 270
15 936
2. Antal individer som påbörjat deltagande i projekt i programmet, per år
och totalt, uppdelat på åldersgrupperna 16-24 år, 55-64 år samt övriga
Av tabellen nedan framgår antalet individer som påbörjat deltagande i projekt inom
programområde 2.
47 procent av deltagarna är kvinnor. Andelen i åldersgruppen 16-24 år är 43 procent
medan deltagarna i åldersgruppen 55 - 64 år utgör 7 procent av deltagarna.
13(16)
Diarienummer
2011-00087
År
Män
Kvinnor
Uppg.
saknas
Totalt
2008
Samtliga
3 009
2 911
15
5 935
1 221
873
7
2 101
248
254
2009
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Samtliga
8 356
7 448
31
15 835
3 919
2 637
9
6 565
462
546
2
1 010
2010
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Samtliga
8 178
7 254
280
15 712
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Totalt Samtliga
4 037
3 187
46
7 270
515
458
10
983
19 543
17 613
326
37 482
9 177
6 697
62
15 936
1 225
1 258
12
2 495
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
502
3. Utbetalat stöd samt verifierad medfinansiering per projekt
Den 30 september 2010 hade 801,8 miljoner utbetalats till projekt inom
programområde 2. Den godkända medfinansieringen uppgick till 1 249,4 miljoner
kronor. 637 projekt har beviljats av dessa är 307 förprojekteringar och 330
genomförandeprojekt. 6 projekt har hävts varav 3 förprojekteringar och 12 projekt
har avbrutits varav 3 förprojekteringar. 262 förprojekteringar har avslutats och 39
pågår. Av genomförandeprojekten pågår 289 stycken och 29 har avslutats.
Utbetalningarna av ESF-medel till förprojekteringarna uppgår till 61,7 miljoner
kronor. Fördelat på de 301 avslutade och pågående projekten innebär det 205 000
kronor i genomsnitt. Den godkända medfinansieringen var 32,7 mkr vilket är
109 000 kronor i genomsnitt.
Till genomförandeprojekten har totalt 740,1 miljoner kronor i ESF-medel utbetalats
vilket medför att den genomsnittliga utbetalningen till avslutade och pågående
projekt uppgår till 2 327 400 kronor. Den godkända medfinansieringen uppgår till
1 216,7 mkr vilket ger 3 826 000 kronor i genomsnitt per projekt.
14(16)
Diarienummer
2011-00087
När man tittar på de genomsnittliga utbetalningarna per projekt måste man givetvis
beakta att projekten hunnit olika långt. Till de 262 förprojekteringar som avslutats
har totalt 57,5 miljoner kronor utbetalats vilket ger en genomsnittlig utbetalning på
219 600 kronor. Den genomsnittliga godkända medfinansieringen för de avslutade
förprojekteringarna är 119 500 kronor.
Till de 29 genomförandeprojekt den 31 december 2010 var avslutade har i
genomsnitt 3 223 900 kronor utbetalts. Den genomsnittliga godkända
medfinansieringen för de avslutade genomförandeprojekten är 5 822 700 kronor
vilket motsvarar en medfinansieringsgrad på 64 procent.
4. Antal utrikes födda deltagare.
Män
2008
2009
2010
Totalt
1 293
3 190
2 843
7 326
Kvinnor Uppg.
Totalt
saknas
1 129
2 422
2 758
5 948
2 408
0
5 251
6 295
0 13 621
De utrikes födda deltagarna utgör 36 procent av deltagarna. För kvinnorna är andelen
utrikes födda deltagare 36 procent och av de manliga deltagarna är 37 procent födda
utomlands. Deltagarantalet motsvarar 91 procent av det kvantifierade målet.
I rapporten "Socialfonden i siffror"2, där uppgifter baserade på inrapporterade
deltagare tom. 30 april 2010 ingår, gjordes en fördjupad beskrivning av de utrikes
födda deltagarna. Av den framgår att de flesta kommer från Irak följt av Somalia och
forna Jugoslavien. 156 nationaliteter fanns då representerade.
5. Antal deltagare med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Arbetsförmedlingen har uppgifter om personer som till dem uppgivit att de har ett
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är ännu inte utklarat om
Svenska ESF-rådet kan redovisa dessa uppgifter eftersom det enligt
personuppgiftslagen inte är tillåtet att hantera personuppgifter som rör enskilda
personers hälsa. Dessa personer utgör en okänd men med största sannolikhet liten del
2
Socialfonden i siffror. Spel Rapport nr. 2 2010
15(16)
Diarienummer
2011-00087
av det totala antalet deltagare inom PO 2. Mot den bakgrunden anser Svenska ESFrådet att inga ytterligare åtgärder bör vidtas för att kunna rapportera dessa personer
utan vi tvingas konstatera att redovisning inte är möjlig för samtliga deltagare med
hänvisning till personuppgiftslagen.
6. Antalet deltagartimmar per projekt
Endast genomförandeprojekt har deltagare relevanta för indikatorredovisningen och
därför ingår inte förprojekteringsprojekt i redovisningen av denna indikator. Totalt
har 330 genomförandeprojekt inom programområde 2 fått bifall till och med den 31
december 2010. 9 av dessa har avbrutits, 3 har hävts och 29 har avslutats.
Antalet deltagartimmar uppgår den 31 december 2010 till 21 548 190. Fördelat på de
289 pågående och 29 avslutade projekten motsvarar det 67 800 timmar per projekt.
16(16)
Diarienummer
2011-00087
Kvantifierade mål
Nedan redovisas i tabellform läget för de indikatorer som är kopplade till något av
programmets kvantifierade mål.
Mål
Målnivå
Uppnått
% av målet
uppnått
Minst 205 000
77 466
38
Minst 20 000
8 072
40
Minst 15 000
2 263
15
75 %
29 %
39
Programområde 1
Antal deltagare som påbörjat deltagande i
projekt inriktade på annan
kompetensutveckling än att minska
diskriminering eller främja likabehandling
Antal deltagare i projekt med inriktning på
att främja likabehandling och minska
diskriminering
Antal deltagare i projekt med inriktning på
att förebygga långtidssjukskrivningar
Antal projekt som gått från
förprojekteringsfas till genomförandefas
med stöd från socialfonden
Programområde 2
Antal deltagare totalt
Minst 75 000
37 482
50
Antal utrikes födda deltagare
Minst 15 000
13 621
91
Antal unga deltagare
Minst 15 000
15 936
106
Antal långtidssjukskrivna deltagare
Minst 10 000
1 976
20
Av tabellen ovan framgår för programområde 1 att antalet deltagare i projekt
inriktade mot att främja likabehandling och motverka långtidssjukskrivningar är lågt
i förhållande till målet.
Även antalet projekt som övergått från förprojekteringsfas till genomförandefas är
lågt vilket till stor del förklaras av programlogiken där en ansökningsomgång för
genomförandeprojekt först behöver genomföras innan beslut om genomförande kan
fattas. Men som framgick ovan vid redovisningen av indikatorn så tyder
uppföljningen på att målet inte kommer att nås.
Inom programområde 2 är antalet långtidssjukskrivna deltagare lågt. Målet för
antalet unga deltagare är dock redan uppnått i och med att antalet deltagare överstiger
15 000 individer.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards