Åsa Lindhs presentation Goda exempel från tema asyl

advertisement
Goda exempel från tema Asyl
inom Equalprogrammet
Det nya
socialfondsprogrammet
2007 - 2013
EQUAL 2001-2007
Syftar till att
motverka
diskriminering och
utestängning i
arbetslivet
Resultatspridning
och påverkan
Fem teman varav
asyl är ett
Transnationalitet
Ett 70-tal
utvecklingspartnerskap
(UP)
Empowerment,
delaktighet
Nationella temagrupper (NTG)
Syfte att sprida projektresultat, påverka
strukturer och åstadkomma systemförändring
Övergripande mål för Equalprogrammet Tema asyl:
•
•
•
Underlätta asylsökandes integration i samhälle
och arbetsliv
Utveckla insatser för att underlätta återvändande
Utveckla insatser för meningsfulla aktiviteter
under väntetiden
Tema asyl
Underlätta
yrkesmässig och
social integrering
av asylsökande,
flyktingar och
nyanlända.
Analys och
utvärdering av
projektresultat.
Främja kunskap och
opinionsbildning på
asyl- flykting- och
integrationsområdet.
Tre goda exempel inom tre viktiga
utvecklingsområden i Tema asyl
•
Hälsa
•
Hälsokommunikatörer – språk- och kulturkompetenta
asylsökande och flyktingar med sjukvårdsbakgrund arbetar
efter utbildning inom landsting/regioner som en länk mellan
vårdsökande och svensk sjukvård, UP ReKOMP (infört i
Region Skåne)
Uppföljande hälsosamtal för asylsökande – UP AROS
asyl (infört i Landstingen i Västerås och Uppsala)
Hälsospåret – hälsofrämjande introduktion kopplat till sfi
för kvinnor, UP ReKOMP (infört i Uppsala kommun)
•
•
Tre goda exempel inom tre viktiga
utvecklingsområden i Tema asyl
•
Asyl- och flyktingmottagande
5 T – förhållningssätt och bemötande av
asylsökande - en metod för ett bättre
mottagande av asylsökande (UP Ankomst
Göteborg)
• Asylsökande i kommunal
flyktingintroduktion – Malmö stad (UP
ReKOMP)
• Rehabilitering och introduktion av
kvotflyktingar – Lycksele, Dorotea (UP Rehab
i glesbygd)
•
Tre goda exempel inom tre viktiga
utvecklingsområden i Tema asyl
•
Medborgarkunskap
•
Vi knäcker koden – praktisk
samhällsinformation för nyanlända
ungdomar och ensamkommande unga
asylsökande (UP ReKOMP, Uppsala)
Medborgarkunskap på gymnasiet –
om värdegrundsfrågor och identitet,
Uppsala kommun
KOM IN – Kollektivism möter
individualism. Om värdegrunder och
kulturmöten (Europeiska flyktingfonden)
•
•
”Nationellt strukturfondsprogram
för regional konkurrenskraft och
sysselsättning (ESF) 2007-2013”
Ett nationellt program med 8 regionala
ESF-planer!
Mål och programområden
Övergripande mål:
Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning
samt ett ökat arbetskraftsutbud.
Två programområden:
Programområde 1: Kompetensförsörjning
Programområde 2: Ökat arbetskraftsutbud
Mål i programområde 1:
Kompetensförsörjning
1.
Bidra till kompetensutveckling som underlättar
för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i
takt med arbetslivets krav.
2.
Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur
diskriminering motverkas och likabehandling
främjas.
3.
Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur
långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
Mål i programområde 2:
Ökat arbetskraftsutbud
•
Bidra till att kvinnor och män som står långt från
arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller
närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns
möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar
vidgas.
•
Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet
samt att förebygga att unga hamna i utanförskap.
•
Underlätta för personer med utländsk bakgrund att
etablera sig i arbetslivet.
•
Bidra till att underlätta återgång till arbete för personer
som är eller har varit långtidssjukskrivna.
Två programområden med olika vikt
1. Kompetensförsörjning (Programområde 1)
Målgrupp;
Alla sysselsatta; företagare och anställda, både medarbetare och
30%
chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet
2. Ökat arbetskraftutbud (Programområde 2)
Målgrupp;
Människor som står utanför arbetslivet
-Helt arbetslösa sedan minst ett år (3 mån för 18-24 åringar)
70%
-Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 mån
-Människor som har del eller hel sjuk- och aktivitetsersättning
-Människor som erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
eller introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning
-Unga i övergången mellan studier och arbetslivet
Precisering av målgruppen
”arbetslösa sedan minst ett år”
ESF-rådet använder sig av AMS:s definition för
s k Nystartsjobb
Personer som varit utanför arbetslivet på grund
av en eller flera av följande punkter;
•
- arbetslös
- deltagit i arbetsmarknadspolitiska program
- Varit sjukskriven med sjukpenning,
rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller
aktivitetsersättning
- Fått socialbidrag/ekonomiskt bistånd som arbetslös
- Varit anställd av samhall
- Deltagit i jobb och utvecklingsgarantin
Precisering av målgruppen
”Erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
eller introduktionsersättning, enligt lag om
introduktionsersättning för flyktingar och
vissa andra utlänningar,
för sin försörjning. ”
Här omfattar socialfondsprogrammet
enbart personer som fått
uppehållstillstånd.
ESF-projekt kan...
•
...beslutas regionalt eller nationellt, och
•
genomföras lokalt – regionalt –interregionaltnationellt – transnationellt.
Projekt ska
• beakta jämställdhet mellan kvinnor och män
•
beakta tillgänglighet för personer med
funktionshinder.
På www.esf.se finns mer
information om socialfonden
2007-2013.
Download