Målgrupp - winnet8

advertisement
Europeiska socialfondens
nationella strukturfondsprogram
för Sverige 2007-2013
Lissabontriangeln
Fler och
bättre jobb
Hållbar utveckling
Makroekonomisk
politik
Social
integration
Europeiska socialfondens innehåll
i Sverige 2007-2013
Insatserna ska enligt den nationella
strategin…
–
–
bidra till en god kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud, genom:
•
Kompetensutveckling
•
Insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
•
Förebygga diskriminering i arbetslivet
•
Förebygga långtidssjukskrivningar, underlätta återgång till
arbetet för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna
Två programområden med olika vikt
1. Kompetensförsörjning (Programområde 1)
Målgrupp;
Alla sysselsatta; företagare och anställda, både medarbetare
och chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet
30%
2. Ökat arbetskraftutbud (Programområde 2)
Målgrupp;
Människor som står utanför arbetslivet
-Helt arbetslösa sedan minst ett år (3 mån för 18-24 åringar)
-Helt eller delvis sjukskrivna sedan 6 mån
-Människor som har del eller hel sjuk- och aktivitetsersättning
-Människor som erhåller bistånd enligt socialtjänstlagen
-Ungdomar i övergången mellan studier och arbetslivet
70%
Mål i programområde 1: Kompetensförsörjning
1.
Främja sådan kompetensutveckling som säkerställer en
omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar
arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad
kompetens
2.
Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur
diskriminering motverkas och likabehandling främjas
3.
Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur
långtidssjukskrivningar kan förebyggas
Mål i programområde 2:Ökat arbetskraftsutbud
•
Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden
utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden
samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna
förutsättningar vidgas.
•
Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt att
förebygga att unga hamna i utanförskap.
•
Underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i
arbetslivet.
•
Bidra till att underlätta återgång till arbete för personer som är eller
har varit långtidssjukskrivna.
Ekonomiska ramar 2007-2013
• ESF i hela Europa: 616 miljarder SEK
• Till Sverige: 6,2 miljarder SEK
(inkl medfinansiering 13,4 miljarder SEK)
• Till Norra Mellansverige: 635 MSEK
Socialfondens mervärde i Sverige
Mervärde ska skapas genom att göra det
möjligt att påverka och förbättra:
1.
2.
3.
4.
individer, gruppers situation i arbetslivet
företagens strategier, produktivitet, tillväxt
arbetsplatsernas formella och informella rutiner
policy och idéutveckling inom politikområden, strukturer,
institutioner
Kriterier för genomförande – syftar till
att säkerställa att programmet ger ett mervärde
• Lärande miljöer
• Innovativ verksamhet
• Samverkan
• Strategiskt påverkansarbete
ESF-projekt kan:
• Beslutas regionalt eller nationellt
• Genomföras lokalt – regionalt – nationellt transnationellt
Och ska:
• Beakta jämställdhet mellan kvinnor och män
• Beakta tillgänglighet för personer med
funktionshinder
Nio urvalskriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kartläggning och analys av behovs- och problembild
Projektverksamhet och målsättningar
Målgrupper
Jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet
Programkriterier (bestäms i varje utlysning: främja
lärande miljöer, främja innovativ verksamhet, främja
samverkan, främja strategisk påverkan, transnationalitet)
Uppföljning, utvärdering och lärande (endast
uppföljning för förprojektering)
Projektorganisation och kompetens
Riskhantering (endast för dem som sökt genomförande)
Beslutsprocessen
Utlysning
öppnar
Utlysning
stänger
Beredning
Ca 8v
SFP
priomöte
ESFrådet
beslut
12
Projektstart
Checklista Jämställdhetsintegrering
•
•
•
•
•
•
Vilken eller vilka verksamheter/aktiviteter ryms
inom projektet?
Vilka ingår i målgruppen för dessa
verksamheter/aktiviteter?
Tar ni i något sammanhang fram statistik som rör
era målgrupper, och är dessa i så fall uppdelade
på kön?
Diskutera kopplingarna mellan
verksamheterna/aktiviteterna och
jämställdhet.
Vad bör vi se vidare på, gå vidare med? Vad blir
nästa steg?
Lite hjälp på vägen i diskussionerna...
•
•
•
•
•
•
•
Hur ser det ut med jämställdheten bland vår
målgrupp?
Är det fler kvinnor, fler män, annan ojämn
representation i målgruppen – varför? Motsvarar
könsfördelningen inom projektet den utanför
projektet (t.ex. fördelningen sjukskrivna kvinnor
och män i samhället jämförs med fördelningen
sjukskrivna kvinnor och män i projektet)
Hur bemöter vi män/kvinnor i våra kontakter?
Hur ser vårt budskap ut i material och på
hemsida, i informationsmaterial, etc.?
Finns det något vi, med vårt projekt, kan göra för
att bidra till att öka jämställdheten och
jämlikheten eller bryta ojämställdhet respektive
ojämlikhet respektive stereotypa mönster och
föreställningar?
Utifrån de jämställdhetspolitiska målen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kan projektet påverka kvinnor och mäns möjlighet att vara
aktiva samhällsmedborgare?
Kan projektet påverka fördelningen av makt och inflytande
mellan kvinnor och män?
Kan projektet påverka förutsättningarna för kvinnor och män
att utöva makt och inflytande?
Kan projektet påverka kvinnor respektive mäns ekonomi?
Kan projektet påverka kvinnor respektive mäns möjligheter till
och villkor för betalt arbete, utbildning och företagande?
Kan projektet påverka kvinnor och mäns möjligheter att dela
på det obetalda hemarbetet?
Kan projektet påverka kvinnor och mäns möjligheter att dela
på det obetalda omsorgsarbetet?
Kan projektet påverka arbetet mot mäns våld mot kvinnor?
Kan projektet påverka kvinnor och mäns , flickor och pojkars
rätt till kroppslig integritet?
Kan projektet påverka, eller har den potential att påverka,
sexualiseringen i det offentliga rummet positivt eller negativt?
Du hittar
mycket
mer på:
www.esf.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards