Genushanden

advertisement
nos
on
Fam
iljes
itua
ti
diag
• Kvinnor oftare än män tillfrågas om sin familjesituation. Mäns
livssituation saknas ofta i bedömning och planering av
behandling.
k
atris
syki
Visste du att:
p
eller
Bedömer och sjukskriver du jämställt eller låter du omedvetna
normer styra så att kvinnor och män inte behandlas och sjukskrivs på lika villkor?
r uk
K-b
lan
RIS
gsp
r in
lite
abi
Reh
Jämställd vård och sjukskrivning
Våld
atisk
Som
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Landstingets ledningskontor
2013-06-11
• Våld som utövas av närstående i hemmet, hot, mobbning eller
krigsupplevelser kan vara en dold orsak till sjukskrivning.
• Män oftare får rehabilitering med fokus på snabb återgång i
arbete medan det bland kvinnor blir fördröjd återgång på
grund av att fokus läggs på den sociala situationen.
m!
rto
tvä
• Kvinnor tillfrågas sällan om alkoholvanor medan mäns
drickande ofta inte tas på allvar.
nk
Tä
• Bland män finns en risk att psykiatriska diagnoser missas.
Kvinnors besvär tolkas oftare som psykisk ohälsa.
© Skurups vårdcentral, Region Skåne
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards