Lathund för sjukskrivning

advertisement
Lathund för sjukskrivning
Grundregeln: Arbetsförmågan ska vara nedsatt minst 25 procent
av medicinska skäl för att sjukskrivning ska kunna ske. Inga andra skäl
än medicinska är sjukskrivningsgrundande. Det medicinska underlaget
bedöms av Försäkringskassan som beslutar om sjukförmånen.
Att tänka på inför sjukskrivning
•Betrakta sjukskrivning som en del av den medicinska behandlingen.
•Tänk igenom vad sjukskrivningen ska ”användas till” (utredningar,
rehabilitering) samt hur och när den ska avslutas eller trappas ner.
•Överväg alltid partiell sjukskrivning och/eller underlättnader i arbetsuppgifter när så kan ske.
•Kan patienten återgå i arbete med hjälp av arbetsresor?
•Beakta arbetsplatsförhållande och behov av kontakt med arbetsplats och
företagshälsovård.
•Beakta de fall där patienten inte ska eller bör sjukskrivas (arbetsmiljöproblematik, missbruk).
•Retroaktiv sjukskrivning? – Var restriktiv!
Uppföljning av sjukskrivning eller förlängning
•När patienten kontaktar mottagningen för uppföljning eller förlängning
av sjukintyg bör förhållningssättet vara salutogent, dvs. att bemötandet
utgår ifrån att patienten förbättrats. Eventuell förlängning ska ske ”empatiskt och värderande”.
•Identifiera riskindikatorer för långtidssjukskrivning (arbetsmiljöproblem,
arbetslöshet, missbruk).
•Sker förbättring som förväntat? Är status försämrat?
•Har planerade åtgärder genomförts? Om inte, varför?
•Överväg avstämningsmöte inom 90 dagar.
•Telefonförlängning endast efter särskild överenskommelse och dokumenterad kontakt. Grundregeln är personligt besök.
•Förlängning kan grundas på aktuell rapport från medarbetare i ett team.
Det medicinska underlaget – sjukintyget
•Den sjukdom som nedsätter arbetsförmågan ska anges med ICD10 kod.
•Beskriv de fynd i status som leder till funktionshinder.
•Beskriv de funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Om patienten är arbetslös ska den nedsatta arbetsförmågan relateras till arbetsmarknaden i stort.
Journalföring
•Alla kontakter med patient ska dokumenteras.
•I journalen ska sjukskrivningens innehåll eller planering vara beskriven.
Sjukskrivningsråd
•Sjukintygsfall är aldrig akuta vad gäller själva sjukskrivningen.
Beakta detta när du ger patienten besökstid, särskilt vid förlängningar.
•När sjukskrivningen är komplicerad – avsätt tillräcklig besökstid.
•Förstadagsintyg utfärdas endast i särskilda fall, helst efter gjord överenskommelse med patienten, arbetsgivaren eller försäkringskassan.
•Du har möjlighet att remittera även arbetslös till företagshälsovård
(FHV) för bedömning.
•Övertagande av sjukskrivning från annan vårdgivare endast efter accepterat vårdåtagande.
Det handlar inte om att i alla lägen sjukskriva mindre,
däremot om att sjukskriva rätt = optimalt för allas bästa.
Dokumentet är framtaget av Per-Åke
Andersson, processledare för projektet
om sjukskrivningar.
Tryckt i Landstingshusets tryckeri 2007.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards