Undersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet

advertisement
Undersökning om psykisk ohälsa i
arbetslivet
Kampanjen Hjärnkoll, som arbetar för lika rättigheter oavsett psykiska olikheter, har
låtit TNS Sifo ställa frågor som rör psykisk ohälsa till 1057 tjänstemän från privat
och offentlig sektor. Frågorna har ställts under perioden 14–24 september 2012. 52
procent av de svarande är män, 48 procent är kvinnor. Åldersfördelningen motsvarar
grovt den på arbetsmarknaden med viss underrepresentation av unga (4 procent av de
svarande är upp till 29 år gamla, 44 procent 30-49 år, 47 procent 50-64 år, 5 procent
65 år eller äldre).
Fråga I vilken utsträckning känner du dig delaktig i beslut som fattas på din arbetsplats? Upplever du att du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation? Upplever du att arbetsklimatet på din arbetsplats är sådant att man fritt kan säga vad man tycker? Fråga till repondenter som inte upplevt psykisk ohälsa idag eller tidigare (735 pers.) Vet du till vem på din arbetsplats du ska vända dig för att få stöd om du skulle uppleva psykisk ohälsa? Fråga till respondenter som upplevt psykisk ohälsa idag eller tidigare (268 pers.) Hur upplevde du att din arbetsgivare hanterade din psykiska ohälsa? Instämmer i stor/mkt stor utsträckning Alla (Män/Kvinnor) Instämmer i ganska liten/ mycket liten utsträckning Alla Alla (Män/Kvinnor) (Män/Kvinnor) Varken eller 46 % (51 % / 40 %) 28 % (25 % / 30 %) 26 % (23 % / 29 %) 58 % (63 % / 51 %) 24 % (21 % / 27 %) 18 % (15 % / 22 %) 64 % (68 % / 60 %) 19 % (16 % / 23 %) 16 % (14 % / 17 %) Ja Alla (Män/Kvinnor) Nej Alla (Män/Kvinnor) Tveksam/Vet ej Alla (Män/Kvinnor) 68 % (65 % / 71 %) 21 % (23 % / 19 %) 11 % (13 % / 9 %) Mycket bra/ganska bra sätt Alla (Män/Kvinnor) 31 % (37 % / 27 %) Mycket Varken eller dåligt/ganska dåligt Alla sätt (Män/Kvinnor) Alla (Män/Kvinnor) 18 % (14 % / 21 %) 25 % (24 % / 26 %) Sida 1 av 2
Så förebyggs psykisk ohälsa på jobbet
Mini-checklista för dig som är arbetsgivare eller chef:
1. Förankra en värdegrund där alla behandlas med respekt och värdighet och där
företeelser som mobbing och trakasserier inte tolereras.
2. Arbeta för ett ledarskap där medarbetare känner sig delaktiga i beslutsprocesser
och kan identifiera sig med verksamhetens mål.
3. Se till att chefer och medarbetare har rätt kvalifikationer för sina arbetsuppgifter
och att arbetsbelastningen är hanterbar. Sträva efter att alla har kontroll över sina
arbetsuppgifter. Brist på kontroll är en stressfaktor.
4. Var öppen för att flexibla arbetstider kan underlätta för personalen att skapa
jämnvikt mellan privat- och arbetsliv.
5. Fånga in tidiga signaler på psykisk ohälsa och upparbeta riktlinjer för agerande i
ett tidigt skede, sjukdomsfas och efter sjukskrivning.
Mini-checklista för dig som är kollega:
1. Försök att bidra till en öppen och saklig diskussion om psykisk hälsa och ohälsa
på arbetsplatsen.
2. Tala med varandra på ett inkännande sätt utan att döma eller värdera.
3. Agera vid diskriminerande attityder, skvaller och mobbning gentemot kollegor.
Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga sådant.
4. Fundera över hur du skulle agera om en kollega kommer tillbaka efter en
sjukskrivning på grund av en kroppslig sjukdom eller skada och agera utifrån det
när en kollega kommer tillbaka efter en sjukskrivning med psykisk ohälsa.
Lär mer i Hjärnkolls kostnadsfria handledning Så gör du som chef
www.hjarnkoll.se/chefshandledning.
Sida 2 av 2
Download