Samverkan i Landstinget i Jönköpings län

advertisement
Tidig samverkan med
arbetsgivare/arbetsförmedling
Metod för tidiga insatser
Gå igenom nya sjukskrivningar regelbundet. Prioritera
patienter med psykisk ohälsa och/eller icke specifik
smärta eller andra komplexa fall.
Aktualisera med sjukskrivande läkare och/eller med
sjukskrivnings/rehabteam om så finns
Kartläggande
rehabsamtal/
telefonsamtal med
patienten
Brev till arbetsgivare om
rehabsamordnarens roll
2015-10-19
Kontakt med
arbetsgivare/Af/
kommunen
(efter samtycke)
Rehabsamordnare har
telefonkontakt med
arbetsgivare/Af
Dokumenterad
sjukskrivningsoch rehabplan känd av patienten
Trepartssamtal
(telefon läkare, patient,
arbetsgivare/Af)
Trepartsmöte
(möte läkare, patient,
arbetsgivare/Af)
Att tänka på vid tidiga insatser
• Rätt insats i rätt tidpunkt för rätt patient
• Alla med psykisk ohälsa ska inte ha tidiga insatser. En
del behöver initialt inga insatser, men viktigt det finns
en sjukskrivnings- och rehabplan inom vården, känd
av patienten.
• Viktigt att samverka i team
• Vid arbetsrelaterade besvär och om företaget har FHV,
kan de kopplas in?
2015-10-19
Brevmallar för tidig insatser
• Brev till patient om rehabsamordnarens roll
• Brev till arbetsgivare om rehabsamordnaren och tidiga
insatser (efter samtycke)
• Brev till arbetsgivare om arbetsuppgifter (efter samtycke)
201510-19
Trepartssamtal-/möte
Inför eventuell sjukskrivning eller tidigt i sjukfallet.
I samråd med patienten tas kontakt med dennes
arbetsgivare alternativt arbetsförmedling
Trepartssamtal
läkare och patient
samtalar med
arbetsgivaren/
arbetsförmedlingen
via telefon
Trepartsmöte
ett fysiskt möte där
patienten, ansvarig
läkare och
arbetsgivare / Af
deltar
Syftet
Att i tidig fas kartlägga patientens aktuella
arbetsförmåga samt föra en dialog med
arbetsgivaren om det finns insatser som kan
göras för att förhindra eller förkorta
sjukskrivningsperioden
Uppföljning
2014 använde sig 28 av länets 52 vårdcentraler av
trepartssamtal-/ möte
Exempel trepartsmöten
Kvinna söker för stressreaktion, sover dåligt.
Upplever ingen respons av arbetsgivaren
gällande den höga arbetsbelastningen.
• Ett antal stressmoment punktas upp gemensamt
vid mötet samt förbättringsförslag
• Snabb anpassning av patientens arbetsuppgifter
gjordes
• Delvis sjukskrivning istället för heltid
Exempel på anpassningar gjorda av
arbetsgivare efter tidiga insatser
• Schema-anpassningar
• Lämpliga arbetsuppgifter utifrån nuläge
• Annat arbete på företaget
• Fysiska och psykiska arbetsmiljön ex avskild arbetsplats,
hjälp att prioritera arbetsuppgifter
2015-10-19
(ange enhet via Infoga sidfot)
Uppföljning
2013 följdes 38 möten/samtal upp. 16 före
sjukskrivning och 22 under de 4 första veckorna i
sjukskrivningen.
• I ca 10 fall har sjukskrivning kunnat undvikas
• I några fall deltidssjukskrivningen en längre tid
• För övriga har sjukskrivningen successivt
avslutats, oftast inom 3 månader
Alla nöjda
• Patienterna är nöjda eftersom det lett till större
förståelse från arbetsgivaren.
”Nu förstår min arbetsgivare hur min arbetssituation ska anpassas. Om det inte
skett från början, hade jag troligen varit sjukskriven under en mycket lång tid.”
• Arbetsgivarna uppskattar att få direktkontakt med den
anställdes läkare.
”Det är precis så här kontakten med vården ska vara!”
• Läkarna får ett bättre grepp och gör bättre bedömningar
om sjukskrivningen och de möjligheter som finns på
arbetsplatsen.
”Ju mer man som läkare vet om arbetsuppgifterna, desto bättre bedömningar kan man
göra redan från början.”
PR-team® Primärvårdens Rehabiliteringsutredning i team
Ett verktyg för att
minska långtidssjukskrivning och
främja återgång till
arbete. (Blankett med
tillhörande manual).
Syfte
• få en samlad bedömning av patientens
resurser och begränsningar
• skapa en individuell rehabiliteringsplan
• underlag till läkarintyg och läkarutlåtande
• grund för urval gällande MMR
I vissa fall kommer man fram till ett avslut i
rehabiliteringsprocessen – dvs alla
behandlingsinsatser är uttömda men
delvis/hel arbetsoförmåga kvarstår
Utgår från ett bio-psykosocialt synsätt och bygger
på stress och
sårbarhetsmodellen
- Minst 3 yrkesprofessioner (utifrån behov), läkare
obligatorisk
- Varje yrkesspecifik bedömning vägs samman till en
teambedömning som återkopplas till patienten
- Yrkesspecifika checklistor och instrument finns
Återkoppling med patient
Patienten ska känna
igen sig i utredningen
Avslutas med
- Förutsättning för arbete
nuläge och prognos
- Förslag på behandling /
åtgärd nu och längre fram
Avstämningsmöte efter PR-team
…sker i de flesta fall. Gemensam rehabplan fastställs med:
• Övergripande mål
• Medicinsk rehabilitering, ansvarig, tidsplan
• Arbetslivsinriktad rehab, ansvarig, tidsplan
• Plan för återgång i arbete, ansvarig, tidsplan
• Uppföljning planeras, ansvarig, tid
Nyhet! Nytt innehåll under sökordet
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan
Fasta val under sökordet:
– Medicinsk behandling pågår. Därefter planeras avslut av
sjukskrivning.
– Om följande anpassning av arbetsplatsen görs kan
sjukskrivningen förkortas/minskas:
– Följande rehabiliteringsinsatser/medicinsk behandling
planeras inom vården:
– Följande externa insatser behöver planeras:
– Följande rehabiliteringsinsatser/medicinsk behandling
planeras och behov finns av externa insatser:
– Medicinsk behandling/rehabilitering av svår sjukdom pågår
där prognos inte kan bedömas i dagsläget.
201510-19
Fasta val för sjukskrivnings- och
rehabplan i ruta 13 i läkarintyg för
sjukskrivning
Kontaktuppgifter
Region Jönköpings län
Ann-Britt Ekvall [email protected]
Susanne Leander [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards