2017-07-14
1
OECD-rapporten
- vad hände sedan?
Erik Langby, 25 mars 2010
2017-07-14
2
Vad rekommenderade OECD år 2006?
Näringsliv, innovationer och regional tillväxt
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
Bostadsmarknad
Transportinfrastruktur för storstadsregionen
3
Från ett splittrat ramverk…
2017-07-14
4
…tas steg mot ökad samordning
VISION
Europas mest attraktiva storstadsregion
MÅL
En öppen
och tillgänglig
region
En ledande
tillväxtregion
En region med
god livsmiljö
En resurseffektiv
region
STRATE G I E R
Säkra värden
för framtida
behov
Öka uthållig
kapacitet och
kvalitet inom
strategiska
områden
Vidareutveckla en
flerkärnig
rumslig
struktur
Stärk
sammanhållningen
Frigör
livschanser
Utveckla
idéer och
förnyelseförmåga
2017-07-14
5
Vad har hänt sedan 2006?
• Regelförenkling prioriterat – men för viktiga
branscher har regelbördan öka
• Innovationspolitiken fortsatt inriktad på stora och
teknikinriktade företag
• Avsaknad av nationell storstadspolitik
2017-07-14
6
Vad har hänt sedan 2006?
2017-07-14
7
Vad har hänt sedan 2006?
2017-07-14
8
Vad har hänt sedan 2006?
9
Näringsliv innovationer och
regional tillväxt
Så går vi vidare:
• Öka den regionala samordningen inom
näringspolitiken
• Stöd innovation inom den växande tjänstesektorn
• Förenkla för det privata näringslivet
• Utveckla en tillväxtorienterad nationell
10
Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud
Så går vi vidare:
• Se mångfald på arbetsmarknaden som en
tillgång
• Kraftsamla regionalt mot
ungdomsarbetslösheten
• Öka tillgången på högutbildad arbetskraft
11
Bostadsmarknad
Så går vi vidare:
• Håll en hög och jämn nivå på bostadsbyggandet
• Se till att hyresrättens andel hävdas
• Öka rörligheten på bostadsmarknaden
12
Transportinfrastruktur för storstadsregionen
Så går vi vidare:
•
•
•
•
Förvalta och trimma transportsystemet
Ambitiöst investeringsprogram 2010-2021
Planering för fortsatta investeringar
Fortsätt att utveckla regional och storregional
samverkan inom transportområdet
• Verka för att en större andel av det ökade
trafikarbetet förs över till kollektivtrafiken