Högskolans utbildning och forskning

advertisement
€€
Högskolans utbildning och forskning
Högskolan i Gävle
Maj-Britt Johansson
Rektor Högskolan i Gävle

Etablerad 1977

Cirka 17 000 studenter

Cirka 50 program

Cirka 500 kurser

700 medarbetare

Två forskarutbildningsrätter
VÅRA LEDORD FÖR EN HÅLLBAR LIVSMILJÖ – EKOLOGISK, EKONOMISK OCH SOCIAL
Högskolan i världen
En hållbar
livsmiljö innebär att vi arbetar för att tillgodose
och världen
i Högskolan
dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina
behov. Högskolan i Gävle är navet i regionens
hållbara samhällsutveckling och utvecklar kunskaper som möter samhällets
utmaningar för en ekologisk,
ekonomisk och socialt
hållbar livsmiljö.
Livslångt lärande
Utbildning och forskning förstärker demokratiska
värderingar och institutioner i samhället och
Högskolan i världen
Livslångt lärande utvecklar individens medborgarkompetens, förmåga
och världen i Högskolan
Utbildning och forskning förstärker demokratiska värderingar
Internationaliseringen sker på olika plan, både inom och
att göra välgrundade livsval och att hitta möjligheter
och institutioner i samhället och utvecklar individens medutanför Sveriges gränser.
borgarkompetens, förmåga att göra välgrundade livsval
och
En
Högskola
för
till såväl
deltagande i det sociala livet som till
Internationaliseringsarbete bidrar till att öka såväl
att hitta möjligheter till såväl deltagande i det sociala livet som
regionen
och Sverige
studenternas som personalens konkurrenskraft
och
till självförsörjning.
självförsörjning.
Internationaliseringen sker på olika plan,
både inom och utanför Sveriges gränser.
Internationaliseringsarbete bidrar till att
Högskolan arbetar med ständiga
öka såväl studenternas
som
personalens
förbättringar
för att hålla
hög
kvalitet och tillmötesgå samhällets
konkurrenskraft och
krav kompetens
och förväntningar på samt
framtidens högskola.
ökar deras attraktionskraft
på arbetsmarknaden.
kompetens samt ökar deras attraktionskraft på arbetsmarknaden.
Strategisk
kompetensförsörjning
Verksamheten bygger på kvalificerad kunskap och kompetens.
Därför är strategisk kompetensutveckling och kompetensförsörjning av hög prioritet i all vår verksamhet.
Med hjälp av digitaliseringen erbjuder vi nya sätt att arbeta,
Utbildningar och forskningkommunicera
möter och
behov
studera.
av kunskap och kompetens såväl
regionalt som nationellt. Ett systematiskt
En Högskola
för
arbete med breddad
rekrytering
och
regionen och Sverige
inkludering ger studenter med olika
Utbildningar och forskning möter behov av kunskap och
bakgrund
och
behov
att tillägna
kompetens
såväl regionalt
sommöjlighet
nationellt. Ett systematiskt
arbete med breddad rekrytering och inkludering ger
sig högre
studenterutbildning.
med olika bakgrund och behov möjlighet att
tillägna sig högre utbildning.
Med hjälp av digitaliseringen erbjuder vi nya sätt att
arbeta, kommunicera och studera.
Systematiskt miljöarbete
Systematiskt miljöarbete
Det systematiska miljöarbetet genomförs i
Det systematiska miljöarbetet genomförs i ständig förbättring,
ständig
genomsyrar all
genomsyrar all verksamhet
och håller enförbättring,
hög nivå.
verksamhet och håller en hög nivå.
Den goda arbetsmiljön
Strategisk kompetensförsörjning
Kvalitet i ständig förbättring
Verksamheten bygger på kvalificerad kunskap och
kompetens. Därför är strategisk kompetensutveckling
Den goda arbetsmiljön
Kvalitetsarbetet är en naturlig och
Kvalitet i ständig förbättring
och kompetensförsörjning av hög prioritet i all vår systematisk
del i all vår forskning,
Arbetsmiljön kännetecknas av jämställdhet, lika villkor och hållbart ledar- och medarbetarskap.
verksamhet.
Kvalitetsarbetet är en naturlig och systematisk del i all vår forskning,
utbildning, innovation och administration.
utbildning, innovation och administration.
Kvalitetsarbetet kännetecknas av struktur, kontinuitet, delaktighet
och en medveten strävan att ständigt förbättras.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skapar en attraktiv och
stimulerande arbetsmiljö för alla.
Transparens, tydlighet och delaktighet är nyckelord i vårt arbete
Kvalitetsarbetet kännetecknas av struktur,
med grundläggande värderingar.
kontinuitet, delaktighet och en medveten
strävan att ständigt förbättras.
4
Arbetsmiljön kännetecknas av jämställdhet,
lika villkor och hållbart ledar- och
medarbetarskap.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skapar
en attraktiv och stimulerande arbetsmiljö för
alla.
Transparens, tydlighet och delaktighet är
nyckelord i vårt arbete med grundläggande
värderingar.
Högskolan ger:
- Utbildningar som är tillgängliga, inkluderande och flexibla
Hälften av utbildningsvolymen
på distans
Lärarutbildningen
23 % i Gästrikland läser på distans
Distans
Campus
52%
48%
60 % i Hälsingland läser på distans
Hälsingland
Behöriga sökande till HiG:s program HT 20082016
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
HT-08
HT-09
HT-10
HT-11
HT-12
HT-13
HT-14
HT-15
HT-16
Antal studenter
År
Antal helårsstudenter
2008
5 758
2009
5 958
2010
6 541
2011
6 695
Utveckling av helårsstudenter 2008 – 2016
6800
6600
6400
6200
6000
2012
6 140
2013
6 084
2014
5685
2015
5805
2016
6523
5800
5600
5400
5200
5000
År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016
HiG anpassar utbildningen till ny teknik och vågar prova nya
undervisningsformer
Regionalt utvecklingscentrum, RucX
Ett nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan
kring skolutveckling, lärarutbildning och forskarutbildning, sedan 2010.
HiGs första kull studiehandledare examinerade
Just nu
• Specialistsjuksköterskor- tidigarelagd ansökningsomgång
• Basåret- i länet (Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken, Söderhamn)
• Praktikplatser- nyanlända & funktionsnedsättning
• Högskoleprovet
• KUSK- kompletterande utbildning sjuksköterskor (60 hp)
• Tillträdesutredningen, 2022
• Ny rektor hösten 2017
HiG:s kunskapsmiljöer
Hälsa och
psykosocial
livsmiljö
Arbete, miljö
och hälsa
Lärande
livsmiljöer
Tekniska system
för byggda
miljöer
Hållbar
verksamhetsutveckling
EXEMPEL PÅ PROGRAM
EXEMPEL PÅ PROGRAM
EXEMPEL PÅ PROGRAM



Personal- och
arbetslivsprogrammet
Arbetshälsovetenskap
Miljöpsykologi

Sjuksköterskeprogrammet

Socionomprogrammet


Lärarprogrammen

Specialistsjuksköterske
- programmen

Kandidatprogram i
utredningskriminologi

Folkhälsostrateg
för hållbar utveckling

Idrottsvetenskapliga
programmet med
inriktning hälsofrämjande livsstil
EXEMPEL PÅ PROGRAM

Högskoleingenjörsprogram
Kommunikationsprogrammet

Lantmätarprogramme
t

Människa-kulturreligionsprogrammet
Energisystem

Master i Utbildningsvetenskap





EXEMPEL PÅ PROGRAM


Ekonomprogrammet


Industriell ekonomi
IT-systemutveckling
– GIS

Högskoleingenjörsprogram
Automation


Industridesign
Samhällsplanerarprogrammet
Besluts-, risks- och
policyanalys
Fastighetsmäklarprogrammet
Kandidatprogram
i rättsvetenskap
Miljöstrateg
Högskolans 40-års jubileum 19 maj 2017
Download