Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning

advertisement
5.1.
Att arbeta strategiskt med
kompetensförsörjning
Kristina Vejbrink | [email protected]
1.
Inledning
Som chef och ledare har du ansvar för att din organisation
har rätt medarbetare och att verksamheten har rätt kompetens. Vad menas egentligen med kompetens? Hur kan du
som chef arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning?
Vilka fallgropar och möjligheter finns det?
Här beskrivs också kompetensförsörjningens olika delar och
hur de hänger ihop. Det handlar om att attrahera medarbetare, rekrytera dem, introducera, utveckla, behålla och så
småningom avveckla dem. Som chef har du en mycket stor
påverkan på alla dessa steg i kompetensförsörjningsprocessen.
© Bonnier Business Publishing AB | Bonnier Ledarskapshandböcker | bonnierledarskap.se
Den föränderliga omvärlden
Att vara chef i dagens dynamiska omvärld handlar om att
förbereda företaget för framtida utmaningar. Ibland är det
motvind och ibland är det medvind, men en sak är säker –
det står aldrig stilla. Konjunkturen svänger och effektivitetskraven ökar. Konkurrensen förändras liksom kundernas och
medarbetarnas förväntningar. Ny teknologi, internationalisering, forskning och utveckling, ja mycket påverkar arbetsgivarna idag.
Strategiskt arbete med
företagets kompetensförsörjning är att
forma framtiden
Alla företag måste kunna anpassa sig till framtiden. För de
flesta organisationer, både privata och offentliga, är medarbetarna och deras kompetens det som främst avgör framgången. Det innebär att förmågan att attrahera och utveckla
rätt kompetens är avgörande. Att arbeta strategiskt med
företagets kompetensförsörjning är att forma företagets
framtid.
#4 | december 2010
Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
5.1. | 1
Den svenska arbetsmarknaden är för närvarande mitt i ett
generationsskifte. De stora 40-talskullarna går i pension och
för många företag innebär det att medarbetare med lång
erfarenhet och bred kompetens lämnar företaget. Effekterna
av generationsskiftet kan dessvärre bli kompetensbrist
eftersom behoven inte alltid matchas av tillgången på
arbetsmarknaden. Många företag kommer att upptäcka att
det är svårt att ersätta den kompetens som slutar.
Företagets kompetensidé – en viktig utgångspunkt
En kompetensidé
sätter kompetensbehoven i ett större
sammanhang
De flesta företag har en idé om vilken kompetens som
behövs för att de ska vara konkurrenskraftiga och framgångsrika i framtiden. Som chef och ledare kan man jobba
mer eller mindre systematiskt med den frågan. Ett sätt att
lyfta in kompetensförsörjningen på den strategiska agendan
är att arbeta fram en tydlig kompetensidé där man betraktar
kompetensbehoven – de nuvarande och de framtida – i ett
större sammanhang.
De flesta chefer har varit med om att viktiga nyckelpersoner
plötsligt slutar, och att man snabbt måste börja leta efter en
ersättare. Risken är att det blir ett kortsiktigt beslut, som visserligen löser den akuta situationen men som skulle ha kunnat gynna företaget mer långsiktigt om man tagit sig tid att
göra en ordentlig analys.
En kompetensidé består av tre olika perspektiv på hur man
kan utveckla och använda kompetens i en organisation:
•
•
2 | 5.1.
Medarbetarperspektivet som beskriver vilken kom-
petens som behöver finnas i företaget idag och i framtiden och hur man ska attrahera, introducera, utveckla
och motivera medarbetarna så att deras kompetens
utnyttjas på ett bra sätt.
Samverkansperspektivet handlar om hur och när
extern kompetens kan knytas till organisationen. Det
kan t.ex. handla om hur man använder kundernas,
Praktiskt Ledarskap
#4 | december 2010
© Bonnier Business Publishing AB | Bonnier Ledarskapshandböcker | bonnierledarskap.se
En kompetensidé beskriver vilken kompetens som behövs
och hur företaget kan organisera och utveckla sådan. Frågor
som ledningen behöver ställa sig är vilken kompetens som
behövs i organisationen i form av anställda medarbetare och
vilken som man kan man ta in vid behov, t.ex. i form av konsulter eller bemanningsföretag. Hur kan man arbeta för att
minska sårbarheten och sprida kompetensen så att den inte
bara finns hos enskilda medarbetare?
•
Kompetensidén
behöver vara
förankrad i ledningens
vision
medborgarnas, konsulters och andra externa aktörers
kompetens.
Strukturperspektivet handlar om hur man kan
använda och utveckla kunskap med hjälp av databaser,
intranät, bibliotek, processbeskrivningar m.m. Det kan
både handla om att bygga upp sådana resurser internt
och nyttja externa kanaler.
En kompetensidé ska alltid utgå ifrån det övergripande uppdraget och målen för verksamheten. Den får inte hänga i luften utan behöver vara förankrad i ledningens vision för verksamhetens framtid.
© Bonnier Business Publishing AB | Bonnier Ledarskapshandböcker | bonnierledarskap.se
Vill du läsa hela artikeln samt fler specialskrivna artiklar
för Bonnier Ledarskapshandböcker?
Bli abonnent på Praktiskt Ledarskap nu för att få ett verktyg som uppdateras löpande och som hjälper dig att förbättra dina affärer.
Gå in på bonnierledarskap.se/praktiskt-ledarskap och
beställ din handbok! Eller scanna qr-koden för beställning
#4 | december 2010
Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
5.1. | 3
Download