Redovisning av fysiska och finansiella - Svenska ESF

advertisement
1(15)
Promemoria
Diarienummer
2010-10-28
2010-00128
Redovisning av fysiska och finansiella indikatorer i
Socialfondsprogrammet
Inledning
Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet senast 28 oktober 2010 redovisa
utvecklingen i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft
och sysselsättning avseende de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det
operativa programmet.
Nedan följer en redovisning av de fysiska och finansiella indikatorerna för respektive
programområde. Redovisningen omfattar uppgifter till och med 30 september 2010.
Uppföljningen av indikatorer har lett till att Svenska ESF-rådet föreslagit regeringen
att vissa av programmets deltagarmål ska revideras. Regeringen har i en skrivelse till
Kommissionen1 föreslagit att målet för antalet deltagare i projekt inom
programområde 1 för att förhindra långtidssjukskrivningar minskas från 20 000 till
15 000 samt att målet för antalet anställda som får del av kompetensutveckling höjs
från 200 000 till 205 000. Inom programområde 2 föreslås att målet för antalet
långtidssjukskrivna deltagare minskas från 20 000 till 10 000 deltagare samt att målet
för antalet unga deltagare ökas från 5 000 till 15 000.
I denna promemoria redovisas dock indikatorer i förhållande till de ursprungliga
programmålen.
Det utvecklingsarbete som Statistiska Centralbyrån (SCB) tillsamman s med Svenska
ESF-rådet bedrivit för att kunna redovisa uppgifter om sjukskrivna och arbetslösa
deltagare är nu slutfört och ESF-rådet kommer nu kontinuerligt att kunna lämna
uppdaterade uppgifter. Uppgifterna tas fram genom att de uppgifter som
Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) lämnar till
SCB för produktion av transfereringsstatistik matchas med uppgifter från
deltagarrapporteringen. För att kunna få fram uppgifter behöver vissa antaganden
göras, SCB har för att få fram långtidssjukskrivna deltagare tittat på individen status
180 dagar före de påbörja projekt. De som då var sjukskrivna redovisas nedan som
1
Arbetsmarknadsdepartementet A2010/378/A
Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret
Telefon: 08-579 171 00
Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr
Fax: 08-579 171 01
Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm
Webbplats: www.esf.se
2(15)
Diarienummer
2010-00128
långtidssjukskrivna deltagare. För att få fram arbetslösa har de för personer äldre än
24 år tittat på statusen 360 dagar före projektstart och för ungdomar 90 dagar före
projektstart. Eftersom statusen kontrolleras vid olika tidpunkter för sjukskrivna och
arbetslösa kan det förekomma att SCB får träff vid såväl kontroll av sjukskrivning
och arbetslöshet. I de uppgifter som redovisas förekommer det för 211 deltagare.
Totalt har 8 234 deltagare återfunnits i registren över sjukskrivna och arbetslösa
vilket motsvarar 26 procent av deltagarna.. Uppgifterna innebär att cirka tre
fjärdedelar av deltagarna när de påbörjade projektet definierades som arbetslösa eller
långtidssjukskrivna. Att en stor del av deltagarna har försörjningsstöd eller
introduktionsersättning är känt sedan tidigare eftersom kommunerna svarar för 50
procent av medfinansieringen vilket således bekräftar rimligheten i de redovisade
uppgifterna inte minst eftersom ersättningen per individ är lägre för de som har
försörjningsstöd. Även proportionen mellan antalet redovisade långtidssjukskrivna
och arbetslösa deltagare stämmer överens med fördelningen av medfinansieringen
mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens. Utvecklingsarbetet med att få
fram uppgifter om deltagare som har försörjningsstöd eller introduktionsersättning är
inte avslutat.
Eftersom detta är första redovisningen av uppgifter baserade på matchningar mot
registren för transfereringsstatistiken bör dock en viss försiktighet i tolkningen av
resultat iakttas
Redovisningen avslutats med ett avsnitt där utfallet hittills för de indikatorer som är
kopplade till ett kvantifierat mål presenteras i tabellform. Av tabellen framgår även
nivån på det kvantitativa målet.
3(15)
Diarienummer
2010-00128
Fysiska och finansiella indikatorer för programområde 1
1. Antal arbetsställen som påbörjat deltagande i projekt i programmet, per
år och totalt, fördelade på antal anställda, bransch och arbetsmarknadssektor.
Uppgifter om arbetsställen tas fram genom att de enskilda programdeltagarna
kopplas till det arbetsställe där de senast var registrerade hos SCB. Registret hos
SCB uppdateras årligen och de senaste uppgifterna avser november 2009. När en
uppdatering av arbetsställeregistret skett kommer även en uppdatering av
indikatorerna att ske.
Antal arbetsställen som påbörjat deltagande i projekt per år och totalt tom.
30 sept. 2010, fördelade på antal anställda, bransch och
arbetsmarknadssektor.
Antal anställda
2008
2009
2010
Totalt
1-10
396
3 067
2 621
6 084
11-49
406
2 514
2 416
5 336
50-99
141
1 027
1 101
2 269
100-199
101
774
739
1 614
200-499
45
420
447
912
500-999
9
145
136
290
1 000<
16
156
183
355
Totalt
1 114
8 103
7 643
16 860
Branscher
2008
2009
2010
Totalt
Areella näringar
1
69
38
108
Tillverkning och utvinning
83
911
1 065
2 059
Energi-miljö
7
48
36
91
Byggverksamhet
14
174
182
370
Handel
254
1 022
804
2 080
Transport
10
220
203
433
Hotell och restaurang
18
352
254
624
Information och
10
202
286
498
kommunikation
Företagstjänster
81
1 208
1 182
2 471
Offentlig förvaltning m.m.
95
512
440
1 047
Utbildning
277
1 335
1 173
2 785
Vård och omsorg
202
1 309
1 302
2 813
Personliga och kulturella
59
711
657
1 427
tjänster
Okänd bransch
3
30
21
54
Totalt
1 114
8 103
7 643
16 860
4(15)
Diarienummer
2010-00128
Arbetsmarknadssektor
Offentlig sektor
Privat sektor
Ideell sektor
Ekonomisk förening
Totalt
2008
2009
2010
Totalt
566
508
27
13
1 114
2 819
4 601
563
120
8 103
2 530
4 484
506
123
7 645
5 915
9 593
1 096
256
16 860
Totalt har 16 860 olika arbetsställen haft deltagare i projekt tom. 2010-09-30.
Arbetsställen med 1 - 10 anställda är den vanligaste storleken.
Flest arbetsställen kommer från branscherna Företagstjänster, Vård och omsorg samt
Handel. Dessa tre branscher svarar för 48 procent av de deltagande arbetsställena. 57
procent, av arbetsställena kommer från den privata sektorn och 35 procent från
offentliga sektorn.
2. Antal individer som påbörjat deltagande i projekt i programmet
uppdelat på åldersgrupperna 16-24 år, 55-64 år samt övriga.
Könsfördelningen bland de som påbörjat deltagande i projekt är jämn vilket framgår
av tabellen nedan. Andelen i åldersgruppen 16-24 år är 6 procent medan deltagarna i
åldersgruppen 55-64 år utgör 19 procent av deltagarna.
Av tabellen nedan framgår antalet individer som påbörjat deltagande i projekt inom
programområde 1. Av de 72 174 individerna deltar 1 976 i kompetensutveckling
inriktad mot att minska långtidssjukskrivningar, 5 813 deltar i projekt inriktade mot
att främja likabehandling och minska diskriminering och 64 385 deltar i övrig
kompetensutveckling.
30 september 2010 uppgick det planerade deltagarantalet i pågående och avslutade
projekt enligt projektansökningarna i programområde 1 till 171 000. I de 66
genomförandeprojekt som avslutats uppgår det planerade deltagarantalet till 10 941
medan 8 095 redovisats, vilket innebär en överskattning med 26 procent.
Cirka 50 procent av programmedlen i PO 1 är intecknade och med hänsyn tagen till
överskattningen för det planerade deltagarantalet ligger också det på drygt 50 procent
och är således i fas med de intecknade medlen. Det återstår dock 170 000 deltagare
innan målet om 240 000 deltagare är uppnått varför det blir mycket viktigt att följa
utvecklingen framöver.
5(15)
Diarienummer
2010-00128
Svenska ESF-rådet arbetar med förutsättningen att inga projektperioder ska löpa
längre än till 30 juni 2014. Enligt en sådan planering kan de sista deltagarna påbörja
aktiviteter någon gång på våren 2014. Det innebär att det återstår 42 månader där
deltagare kan börja vilket i sin tur innebär att det per månad bör börja i genomsnitt
4 000 deltagare för att målet om 240 000 deltagare ska nås. Hittills har under 2010
3 000 personer per månad påbörjat deltagande.
År
Män
Kvinnor
Uppg.
saknas
Totalt
2008
Samtliga
1 914
4 159
50
6 123
176
282
8
466
340
840
4
1 184
2009
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Samtliga
20 256
18 743
124
39 123
1 349
1 199
8
2 556
3 612
3 658
33
7 303
2010
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Samtliga
13 358
13 497
73
26 928
589
594
2 686
2 874
16
5 576
35 528
36 399
247
72 174
2 114
2 075
16
4 205
6 638
7 372
53
14 063
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Totalt Samtliga
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
1 183
3. Antal egenföretagare som påbörjat deltagande i projekt i programmet,
per år och totalt.
Uppgifterna om antal egenföretagare tas fram genom koppling till arbetsställe och en
uppdatering kommer att ske på samma sätt som för indikator 1. Totalt har 1 229
egenföretagare påbörjat programdeltagande varav 696 kvinnor och 533 män. Det
motsvarar 1,7 procent av deltagarna.
Förutom dessa har 1 474 företagare i eget aktiebolag påbörjat projektdeltagande
varav 967 män och 507 kvinnor. I bland annat Nationalräkenskaperna räknas de som
6(15)
Diarienummer
2010-00128
vanliga anställda eftersom de får en kontrolluppgift och därför ingår de inte heller i
redovisningen av denna indikator..
Män
2008
2009
2010
Totalt
23
289
221
533
Kvinnor
15
367
314
696
Totalt
38
656
535
1 229
4. Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe, fördelat på
ESF-stöd och nationell medfinansiering.
Totalt har 572 miljoner kronor utbetalats till genomförandeprojekt tom. 30 september
2010. Av det beloppet utgör hälften nationell medfinansiering. Antalet arbetsställen
som deltagit uppgår till 17 860 vilket innebär att det genomsnittliga stödet från ESF
respektive den nationella medfinansieringen är 16 196 kronor per deltagande
arbetsställe. Det är inte möjligt att säga något om hur utbetalningarna varierar mellan
olika arbetsställen eftersom utbetalningarna går till projektanordnaren och deltagarna
kommer ofta från många olika arbetsställen.
Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe, ESFstöd
Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe,
nationell medfinansiering.
16 196 kronor
16 196 kronor
5. Genomsnittligt utbetalt ESF-stöd samt nationell medfinansiering per
deltagare fördelat mellan förprojektering och genomförande.
Det är endast genomförandeprojekten som har deltagare relevanta för
indikatorredovisningen, därför redovisas endast det utbetalade stödet och den
nationella medfinansieringen för dessa. Inte heller utbetalningarna till processtöd och
projektutveckling ingår i utbetalningarna som redovisas nedan.
Totalt har 72 174 individer påbörjat sitt deltagande i projekt. Det utbetalade stödet
till genomförandeprojekt uppgick den 30 september 2010 till 572 miljoner kronor
varav hälften utgörs av nationell medfinansiering. Det innebär att hittills har 3 960
kronor i ESF-stöd i genomsnitt per deltagare utbetalats. Den nationella
medfinansieringen uppgår även den till 3 960 kronor per deltagare.
6. Antal deltagartimmar per projekt.
379 genomförandeprojekt inom programområde 1 har per den 30 september 2010 fått
bifall. 66 av dessa har avslutats, 3 har avbrutits och 2 hävts.
7(15)
Diarienummer
2010-00128
Antalet deltagartimmar till och med 30 september 2010 uppgår till 2 313 023.
Fördelat på de 66 avslutade och 308 pågående projekten innebär det i genomsnitt 6
185 timmar per projekt.
7. Antal deltagare i projekt med inriktning på de olika
diskrimineringsgrunderna.
Totalt har 40 899 individer påbörjat deltagande i projekt inriktat mot någon eller
några diskrimineringsgrunder. Det motsvarar 57 procent av det totala antalet
deltagare. 24 340 av totalt 36 399 kvinnor deltog i projekt inriktade mot någon
diskrimineringsgrund vilket motsvarar 67 procent. Av männen deltog 16 405 av
totalt 35 528 i projekt inriktade mot en eller flera diskrimineringsgrunder vilket även
det motsvarar 46 procent.
8. Antal projekt som gått från förprojekteringsfas till genomförandefas
med stöd från socialfonden.
För att kunna redovisa hur många projekt som gått från förprojekteringsfas till
genomförandefas behöver en viss tid gå efter att förprojekteringen avslutats för att ett
eventuellt beslut om genomförandefas ska hinna fattas. Totalt har 561
förprojekteringar avslutats och av dem har 134 gått vidare till genomförandeprojekt
vilket motsvarar 24 procent. Andelen är densamma som senaste rapporteringen.
Tittar man enbart på de projekt som avslutats under 20092 så var det totalt 382
stycken. Av dessa har 102 gått vidare till genomförande vilket motsvarar 27 procent.
Även om uppgiften kommer att förändras eftersom genomförandebeslut baserade på
hittills avslutade förprojekteringar kommer att fattas senare under programperioden
tyder indikatorn på att målet om att 75 procent av förprojekteringarna ska gå vidare
till genomförande inte kommer att nås.
2
Under 2008 avslutades inga förprojekteringar inom programområde 1.
8(15)
Diarienummer
2010-00128
9. Antal deltagare i projekt med inriktning på att förebygga
långtidssjukskrivningar.
Antalet deltagare i projekt med inriktning mot att minska långtidssjukskrivningar
redovisas i tabellen nedan. De uppgår till 1 976 stycken vilket utgör 3 procent av de
som påbörjat projektdeltagande. Enligt målet för deltagandet i programområde 1 ska
deltagarna i projekt inriktade mot att minska långtidssjukskrivningar utgöra 8 procent
av programdeltagarna och totalt ska de uppgå till minst 20 000. Regeringen har
föreslagit Kommissionen att målet ska ändras till 15 000 deltagare.
Män Kvinnor Uppg. Totalt
saknas
681
1293
2
1 976
9(15)
Diarienummer
2010-00128
Fysiska och finansiella indikatorer för programområde 2
1. Antal deltagare som påbörjat projektdeltagande, fördelat på de olika
målgrupperna (jfr a-e i avsnitt 3.3.3 Socialfondsprogrammet).
- är helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer
med utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18-24
år)
- är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader
- har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning
- erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller
introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar för sin försörjning
- är unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet.
För denna indikator pågår utvecklingsarbete för att kunna redovisa deltagare som
erhåller försörjningsstöd eller introduktionsersättning. Som ovan nämnts är
utvecklingsarbetet för långtidssjukskrivna och arbetslösa deltagare nu avslutat och
dess uppgifter redovisas nedan.
– helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader
Totalt har 1 827 långtidssjukskrivna personer påbörjat deltagande i programmet. Det
motsvarar 9 procent av programmålet. Som ovan nämnts är målet föremål för
revidering till 10 000 långtidssjukskrivna deltagare. 1 276 av de långtidssjukskrivna
deltagarna ärr kvinnor vilket motsvarar 70 procent.
Antal långtidssjukskrivna deltagare efter påbörjande år
Män
Kvinnor
Totalt
2008
117
349
2009
306
660
2010
128
267
Totalt
551
1 276
466
966
395
1 827
– unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet.
Antalet unga (16-24 år) deltagare uppgår till 13 333 varav 5 556 kvinnor och 7 724
män. För 53 deltagare saknas uppgift om kön. Deltagarantalet motsvarar 266 procent
av det kvantifierade målet som således är uppnått. Som ovan nämnts är målet
föremål för revidering till 15 000 unga deltagare.
10(15)
Diarienummer
2010-00128
– helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med
utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18-24 år)
Totalt finns 18 901 deltagare redovisade som när de startade projektdeltagandet var
äldre än 24 år. Av dem har var 3 190 deltagare långtidsarbetslösa vilket motsvarar 7
procent. I tabellen nedan redovisas långtidsarbetslösa deltagare efter år de påbörjat
projektdeltagande.
Män
2008
2009
2010
Totalt
374
601
734
1 709
Kvinnor
361
579
541
1 481
Totalt
735
1 180
1 275
3 190
Antal unga personer som påbörjat deltagande uppgår till 13 333 av dem var 3 428
arbetslösa 3 månader före de påbörjade deltagandet, det motsvarar 26 procent av
ungdomarna.
Män
2008
2009
2010
Totalt
273
999
917
2 189
Kvinnor
171
519
549
1 239
Totalt
444
1 518
1 466
3 428
Visst utvecklingsarbete för att redovisa arbetslösa deltagare efter utländsk bakgrund
pågår ännu.
– erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller
introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och
vissa andra utlänningar för sin försörjning
Utvecklingsarbetet för denna indikator är inte avslutet.
2. Antal individer som påbörjat deltagande i projekt i programmet, per år
och totalt, uppdelat på åldersgrupperna 16-24 år, 55-64 år samt övriga
Av tabellen nedan framgår antalet individer som påbörjat deltagande i projekt inom
programområde 2.
11(15)
Diarienummer
2010-00128
48 procent av deltagarna är kvinnor. Andelen i åldersgruppen 16-24 år är 40 procent
medan deltagarna i åldersgruppen 55 - 64 år utgör 7 procent av deltagarna.
År
Män
Kvinnor
Uppg. Totalt
saknas
2 910
18
5 935
2008
Samtliga
3 007
1 219
873
248
254
2009
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Samtliga
8 342
7 423
39
15 804
3 896
2 624
10
6 530
465
540
3
1 008
2010
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Samtliga
5 554
4 807
134
10 495
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
Totalt Samtliga
2 609
2 059
34
4 702
413
348
9
770
16 903
15 140
191
32 234
7 724
5 556
53
13 333
1 126
1 142
12
2 280
- varav
16-24 år
- varav
55-64 år
9
2 101
502
3. Utbetalat stöd samt verifierad medfinansiering per projekt
Per den 30 september 2010 hade 644,3 miljoner utbetalats till projekt inom
programområde 2. Den godkända medfinansieringen uppgick till 1 006,4 miljoner
kronor. 610 projekt har beviljats av dessa är 305 förprojekteringar och lika många
genomförandeprojekt. Sex projekt har hävts varav tre förprojekteringar och sex
projekt har avbrutits varav en förprojektering. 242 förprojekteringar har avslutats och
59 pågår. Av genomförandeprojekten pågår 287 stycken och 10 har avslutats.
Utbetalningarna av ESF-medel till förprojekteringarna uppgår till 59,6 miljoner
kronor. Fördelat på de 301 avslutade och pågående projekten innebär det 197 800
kronor i genomsnitt. Den godkända medfinansieringen var 31,4 mkr vilket är
104 300 kronor i genomsnitt.
Till genomförandeprojekten har totalt 584,7 miljoner kronor i ESF-medel utbetalats
vilket medför att den genomsnittliga utbetalningen till avslutade och pågående
12(15)
Diarienummer
2010-00128
projekt uppgår till 1 968 800 kronor. Den godkända medfinansieringen uppgår till
975,0 mkr vilket ger 3,4 kronor i genomsnitt per projekt.
När man tittar på de genomsnittliga utbetalningarna per projekt måste man givetvis
beakta att projekten hunnit olika långt. Till de 242 förprojekteringar som avslutats
har totalt 50,9 miljoner kronor utbetalats vilket ger en genomsnittlig utbetalning på
210 300 kronor. Den genomsnittliga godkända medfinansieringen för de avslutade
förprojekteringarna är 117 400 kronor.
Tio genomförandeprojekt var den 30 september 2010 avslutade. Eftersom antalet
avslutade genomförandeprojekt är så får görs ingen redovisning av utbetalat ESFstöd eller godkänd medfinansiering för dessa.
4. Antal utrikes födda deltagare.
Män
6 389
Kvinnor Uppg.
saknas
5 399
0
Totalt
11 788
De utrikes födda deltagarna utgör 37 procent av deltagarna. För kvinnorna är andelen
utrikes födda deltagare 36 procent och av de manliga deltagarna är 38 procent födda
utomlands. Deltagarantalet motsvarar 79 procent av det kvantifierade målet.
I rapporten "Socialfonden i siffror"3, där uppgifter baserade på inrapporterade
deltagare tom. 30 april 2010 ingår, gjordes en fördjupad beskrivning av de utrikes
födda deltagarna. Av den framgår att de flesta kommer från Irak följt av Somalia och
forna Jugoslavien. 156 nationaliteter fanns då representerade.
5. Antal deltagare med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Utvecklingsarbetet för att ta fram denna indikator är inte avslutat varför några
uppgifter inte kan redovisas. Förhoppningen finns att uppgifter från
Arbetsförmedlingen med personer som till dem anmält funktionshinder ska kunna
användas. De juridiska frågorna behöver dock först klaras ut eftersom det enligt
3
http://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden/Om%20Socialfonden/Socialfon
den%20i%20siffror/Socialfonden%20i%20siffror%20rapport.pdf
13(15)
Diarienummer
2010-00128
personuppgiftslagen inte är tillåtet att hantera personuppgifter som rör enskilda
personers hälsa.
6. Antalet deltagartimmar per projekt
Endast genomförandeprojekt har deltagare relevanta för indikatorredovisningen och
därför ingår inte förprojekteringsprojekt i redovisningen av denna indikator. Totalt
har 305 genomförandeprojekt inom programområde 2 fått bifall till och med den 30
september 2010. Fem av dessa har avbrutits, tre har hävts och tio har avslutats.
Antalet deltagartimmar uppgår per den 30 september 2010 till 18 090 088. Fördelat
på de 287 pågående och 10 avslutade projekten motsvarar det 60 900 timmar per
projekt.
14(15)
Diarienummer
2010-00128
Kvantifierade mål
Nedan redovisas i tabellform läget för de indikatorer som är kopplade till något av
programmets kvantifierade mål.
Mål
Målnivå
Uppnått
% av målet
uppnått
Minst 200 000
64 385
32
Minst 20 000
5 813
29
Minst 20 000
1 976
10
75 %
24 %
32
Programområde 1
Antal deltagare som påbörjat deltagande i
projekt inriktade på annan
kompetensutveckling än att minska
diskriminering eller främja likabehandling
Antal deltagare i projekt med inriktning på
att främja likabehandling och minska
diskriminering
Antal deltagare i projekt med inriktning på
att förebygga långtidssjukskrivningar
Antal projekt som gått från
förprojekteringsfas till genomförandefas
med stöd från socialfonden
Programområde 2
Antal deltagare totalt
Minst 75 000
32 234
43
Antal utrikes födda deltagare
Minst 15 000
11 788
79
Antal unga deltagare
Minst 5 000
13 333
267
Antal långtidssjukskrivna deltagare
Minst 20 000
1 827
9
Av tabellen ovan framgår för programområde 1 att antalet deltagare i projekt
inriktade mot att främja likabehandling och motverka långtidssjukskrivningar är lågt
i förhållande till målet.
Även antalet projekt som övergått från förprojekteringsfas till genomförandefas är
lågt vilket till stor del förklaras av programlogiken där en ansökningsomgång för
genomförandeprojekt först behöver genomföras innan beslut om genomförande kan
fattas. Men som framgick ovan vid redovisningen av indikatorn så tyder
uppföljningen på att målet inte kommer att nås. Det finns flera tänkbara orsaker till
det. En är den brist på beslutsutrymme som präglat programmet. En annan förklaring
kan vara att beslutsutrymmet under den ekonomiska krisen användes till projekt som
syftade att lindra effekterna av varsel. En tredje förklaring är att projektägarna inte i
ansökan registrerar att projektet bygger på en förprojektering. ESF-rådet behöver
15(15)
Diarienummer
2010-00128
ytterligare analysera orsakerna till varför målet inte ser ut att nås innan orsakerna kan
fastställas.
Inom programområde 2 är antalet långtidssjukskrivna deltagare lågt. Målet för
antalet unga deltagare är dock redan uppnått i och med att antalet deltagare överstiger
5 000 individer.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards