programområde 2: ökade övergångar till arbete - Svenska ESF

advertisement
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden har under perioden 2014–2020 tre programområden med
olika inriktning. Tillsammans ska de bidra till fondprogrammets långsiktiga mål:
en varaktigt ökad sysselsättning och en väl fungerande arbetsmarknad.
PROGRAMOMRÅDE 2:
ÖKADE ÖVERGÅNGAR TILL ARBETE
Nya vägar in på arbetsmarknaden
Insatserna inom programområde 2 ska
skapa nya vägar in på arbetsmarknaden
genom att utveckla nya sätt att arbeta med
integration och inkludering. Ett mål är att
fler människor ska få sysselsättning och
undvika långvarig arbetslöshet. Ett annat
mål är att främja social integration och
bekämpa fattigdom och diskriminering.
Insatserna inom programområdet ska främja övergångar till arbete, genom att hjälpa personer som
står långt från arbetsmarknaden att utvecklas så
att de lättare kan få anställning.
Insatser som kan få stöd
De projekt som får stöd inom programområde 2
ska tillämpa, pröva eller utveckla meto­der för att
öka övergångarna till arbete. Alla in­satser ska ligga i
linje med den nationella arbetsmarknadspolitiken.
Urvalet av projekt styrs av tre av programmets
fem investeringsprioriteringar:
• Att skapa vägar till sysselsättning för
arbetssökande och icke-förvärvsarbetande.
• Att aktivt inkludera utsatta grupper på
arbetsmarknaden och göra det lättare
för dem att få anställning.
• Att få till en varaktig integration av ungdomar
på arbetsmarknaden.
Projekt som omfattar samverkan med Arbetsförmedlingen och andra parter på arbetsmarknaden
kommer att prioriteras i urvalet.
Vilka insatser som behövs bygger dels på deltagarnas behov dels på organisationernas möjligheter att
underlätta och bredda övergången till arbetsmarknaden. Insatser på individ­nivå behöver gå hand i hand
med insatser på organisationsnivå såsom kompe­
tensutveckling i de metoder och verktyg som tas
fram i projekten. Vanligt förekommande insatser för
deltagarna är mentorskap, praktik, kompletterande
och förstärkande insatser, entreprenörskap och rehabilitering. Organisationerna lär sig mer om sig själva,
ser möjliggörande strukturer och insatser som kan
utveckla organisationens vanliga verksamhet.
Bra att tänka på inför utformning av projekt (inom programområde 2)
• Projekt i Socialfonden är ofta paraply- och
samverkansprojekt. Det innebär att rekommen­
da­tionen är att det ska finnas flera aktörer men
en administrativ ansvarig organisation.
• Delta på informationsträffar, bygg allianser,
tänk brett när det gäller sektorer, aktörer
och geografi.
• Kom ihåg ledordet tillsammans: insatser görs
tillsammans med deltagarna och inte för dem.
Alla talar med varandra och inte till varandra.
Utmaningarna är gemensamma för de som finns
i projektet och organisationerna som deltar.
Målgrupper för insatserna
Insatserna ska vara riktade till personer som är
arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden,
och samtidigt uppfyller något av följande kriterier:
•
•
•
•
•
•
är unga (15–24 år)
är nyanlända invandrare
är långtidsarbetslösa (det vill säga har
varit arbetslösa mer än tolv månader)
har en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga
är eller har varit sjukskrivna och har
behov av stöd för återgång i arbete.dför
nedsatt arbetsförmåga
är utanför arbetsmarknaden (mer än
12 månader)
• Säkra medfinansieringen tidigt! Den del av projektkostnaderna som Socialfonden står för varierar och regleras i respektive utlysning. Medel
som inte kommer från Socialfonden kan komma
från projekt­­aktörerna i form av löner, lokaler,
del­tagarersättning (från kommuner, Arbets­för­
medlingen med flera) eller kontanta medel.
• På övergripande nivå, för samtliga projekt sammanslagna, ska hälften av finansieringen komma
som EU-stöd via Socialfonden och hälften från
aktörer på nationell nivå.
Läs mer...
... på Svenska ESF-rådets webbplats: www.esf.se.
Mer informationom om programområdet Ökade
övergångar till arbete och dess mål finns i det operativa programmet för Europeiska socialfonden i
Sverige finns i: Program för investering i tillväxt
och sysselsättning 2014–2020.
Om du vill veta mer om hur ansökan och
beslutsprocessen går till kan du läsa faktabladet
Projekt inom Socialfonden – från utlysning
till utvärdering.
SVENSKA ESF-RÅDET
020-33 33 90, [email protected]
Box 47141, 100 74 Stockholm
Download