Europeiska socialfonden har hjälpt närmare tio miljoner

advertisement
Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Europeiska socialfonden har hjälpt närmare tio miljoner människor i EU att
hitta jobb under perioden 2007–2 014
Bryssel den 5 januari 2017
I dag publicerade kommissionen en rapport om utvärdering av investeringar som gjorts
inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) under perioden 2007–2013, med specifika
rapporter för varje medlemsland.
Rapporten visar att i slutet av 2014 hade minst 9,4 miljoner människor i EU hittat ett arbete med stöd
från fonden. 8,7 miljoner hade tagit en examen eller fått ett utbildningsbevis och 13,7 miljoner hade
uppnått andra positiva resultat, såsom högre kompetensnivåer.
Enligt utvärderingen gav Europeiska socialfonden under perioden 2007–2014 viktigt stöd vid
genomförandet av prioriteringar för smart och hållbar tillväxt för alla, inbegripet målen i Europa 2020strategin och de landsspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska
planeringsterminen.
– Dagens rapport visar att på sju år har Europeiska socialfonden hjälpt miljontals européer att hitta ett
arbete, höja sin kompetens och öka sina kvalifikationer, säger Valdis Dombrovskis, vice-ordförande
med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Europeiska socialfonden har
spelat en avgörande roll för arbetsmarknadens funktion i alla EU-länder. Den har hjälpt till att
modernisera arbetsförmedlingstjänster, gett stöd till utbildningssystem och offentlig förvaltning och
hjälpt de minst gynnade i samhället. Vi bör nu bygga vidare på dessa erfarenheter för att investera i
EU:s humankapital – arbetstagare, unga och alla arbetssökande.
– Dagens utvärdering visar att Europeiska socialfonden verkligen påverkar EU-medborgarnas liv,säger
EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen. Den är vårt viktigaste instrument för investering
i humankapital. Tack vare den har miljontals människor hittat ett arbete, höjt sin kompetens eller tagit
sig ur fattigdom och socialt utanförskap. Detta är solidaritet när den är som bäst.
Deltagarna i Europeiska socialfondens projekt var jämnt fördelade mellan inaktiva (36 %),
arbetstagare (33 %) och arbetslösa (30 %). Viktiga målgrupper är bland annat lågkvalificerade
(40 %), ungdomar (30 %) och mindre gynnade grupper (minst 21 %). Av deltagarna var 51,2 miljoner
kvinnor.
Medlemsländerna fick betydande finansiella medel från Europeiska socialfonden för att ta itu med
sysselsättningsrelaterade och sociala utmaningar, och nå ut till människor och vidta åtgärder som
annars skulle ha haft svårt att hitta ekonomiskt stöd. Europeiska socialfonden stod bland annat för mer
än 70 procent av medlen för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i Bulgarien, Estland, Grekland, Lettland,
Litauen, Malta, Rumänien och Slovakien, och för mer än 5 procent av utgifterna för utbildning i
Portugal och Tjeckien. Europeiska socialfonden har också bidragit till nya sätt att samarbeta för
berörda parter och den har gett stöd till lokala och regionala innovationer som senare integrerats på
nationell nivå.
Europeiska socialfonden spelar en viktig roll för moderniseringen av offentlig arbetsförmedling och
andra institutioner med ansvar för aktiva arbetsmarknadsåtgärder. I mindre utvecklade regioner har
Europeiska socialfonden stött reformer inom utbildning, rättsväsende och offentlig förvaltning. På så vis
har fonden gett positiv drivkraft till näringslivet och skapat ett mer socialt inkluderande samhälle.
Enligt makroekonomiska simuleringar har Europeiska socialfonden även haft en positiv inverkan på
EU:s BNP (0,25 procents ökning) och på produktiviteten.
Rapporten belyser också Europeiska socialfondens betydelse för att mildra krisens negativa effekter.
Tack vare fondens flexibilitet kunde man snabbt och enkelt reagera på nya problem, genom att rikta in
sig på dem som drabbats värst av krisen.
Bakgrundsinformation
Europeiska socialfonden är EU:s äldsta fond, inrättad genom Romfördraget 1957, och det viktigaste
verktyget för investering i humankapital genom främjande av sysselsättning och social delaktighet.
Fondens prioriteringar är att hjälpa människor att hitta ett arbete (eller ett bättre arbete), integrera
mindre gynnade personer i samhället och säkerställa rättvisare möjligheter i livet för alla.
Under programperioden 2007–2013 var Europeiska socialfonden operativ i alla 28 medlemsländer,
genom totalt 117 operativa program. Av dessa program motsvarar 59 målet för regional
konkurrenskraft och sysselsättning, 42 konvergensmålet och 16 en kombination av olika mål. I linje
med principen om delad förvaltning tar kommissionen och medlemsländerna tillsammans fram
programmets prioriteringar och mål. Medlemsländerna kan sedan, inom ramen för programmet,
utarbeta konkreta projekt på det sätt som bäst uppfyller befolkningens behov.
Fondens sammanlagda anslag för perioden 2007–2013 var 115,6 miljarder euro, av vilka 76,8
miljarder euro kom från EU:s budget, 35,1 miljarder euro från nationella offentliga bidrag och 3,7
miljarder euro från privata medel. Projekten genomfördes mellan januari 2007 och december 2015.
Ett antal viktiga förändringar har gjorts jämfört med föregående programperiod, bland annat närmare
kopplingar till EU:s sysselsättningspolitik och de landsspecifika rekommendationerna, och större
flexibilitet att besluta hur gemensamma mål ska uppnås.
För att säkerställa utvärderingens oberoende genomfördes den av externa utvärderingsexperter. Den
omfattade en förberedande studie, fem tematiska studier som täcker Europeiska socialfondens
samtliga insatser, och en sammanfattande rapport. Man använde också resultaten från ett offentligt
samråd.
Läs mer
Faktablad: Frågor och svar: Europeiska socialfonden: utvärdering 2007–2 013
Arbetsdokumentet Europeiska socialfonden: utvärdering 2007–2013
Tematiska utvärderingsrapporter, sammanfattning och landsspecifika rapporter
Mer information om projekt i ditt land
IP/16/3984
Presskontakter:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards