ESF branschforum 17 maj

advertisement
ESF och Region Västerbotten
Niklas Gandal
[email protected]
070-625 57 37
Europeiska socialfonden
• En av två Europeiska fonder för strategiska
investeringar (ESF och ERUF)
– Viktiga instrument för regional utveckling
• 270 milj 2014-2020
– 148 kvar inför denna utlysning
• Nationellt program – regionala handlingsplaner
(även nationell plan)
Effektiv matchning
•Nationellt
mervärde
•Nationella
dialoger
Motverka/bryta
långtidsarbetslösheten
Nationellt program Europeiska
Socialfonden
•Regionala
analyser
- Omvärldsanalys, Nat nivå
•RUP/RUS
-Målgruppsanalys, Nat nivå
•Regionala
processer
- ….
Handlingsplan Nationella medel
Regionala Handlingsplaner
-Utgångspunkter ”Systembrister”
-Regionala utmaningar
-Prioriterade områden
-Prioriterade områden
Utlysningar
• Nationella och regionala
• Samrådsgruppen
– Af, FK, Region Västerbotten, Länsstyrelsen BD, ESFrådet
– Dialog inför utlysningar
– Möjlighet att påverka, länken till nationella
utlysningar
Att tänka på
- Bra och mindre bra projekt
”Jag har ju jobbat som ekonom i 20 år.
Detta blir inga problem!”
• Viktigt att knäcka koden för EU-projekt
• Läs på! Se till att andra berörda parter också
gör det
• Avsätt tillräckliga resurser för administration
och ekonomisk redovisning
• Skapa rutiner
”Medverkande företag har inte tid att
delta!”
• Planera tillsammans med företagen NÄR
projektaktiviteterna ska ske, så att inte er
planering krockar med högsäsong eller
arbetstoppar
• VILKA utbildningar? 10 företag ’a 15
medarbetare = 150 olika utbildningar?!
”En massa pengar kvar! Det var ju
roligt?”
•
•
•
•
Har ni nått era mål?
Planera upphandlingar i god tid
Planera för när kostnader ska uppstå
Planera back up-utbildningar – om tid och
pengar blir över
Riskanalys:
Vad göra om:
nyckelpersoner slutar?
företag slutar?
utbildningar uteblir?
upphandlingar försenas?
Målen inte nås?
Hur hantera riskerna?
Projektorganisation:
• Vanligt att projektledare lämnas ”ensamma”.
• Vad gör styrgruppen och vilka sitter i den?
Långsiktighet
• Varför deltar vi i projektet?
Download