Strategiska förstudier: civilsamhällets och sociala ekonomins roll i

Promemoria
Datum:
2015-02-09
Kontaktperson:
Telefon:
Ann-Marie
Heikkilä/Nardin
Crisbi
08-579 171 16/0920384 89
Strategiska förstudier: civilsamhällets och sociala ekonomins
roll i arbetsmarknadspolitiken
Tid: den 26 februari 2015, kl. 10-15 (kaffe fr. kl. 09.30)
Plats: Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, t-bana: St Eriksplan. Lokalen ligger på nedre
botten med ljusa fönster. Hiss ned finns via Café Rörstrands slott.
ESF Nationellt med cirka 1,6 miljarder kronor, presenterar kort ambitionerna med de
nationella prioriteringarna om civilsamhället och sociala ekonomin. Under hela 2014 har
dialoger hållits med alla organisationer, nu är det dags att ta fram fakta och fördjupa sig
genom förstudierna.
ESF Nationellt planerar en utlysning för strategiska förstudier inom civilsamhällets och
sociala ekonomins roll i arbetsmarknadspolitiken på cirka fem miljoner kronor. 25 procent i
medfinansiering krävs. Breda partnerskap bakom ansökningarna eftersökes – endast ett
handfull får dela på potten! Finansieringen kommer från programområde 2 – själva
projektidéerna kan i framtiden finansieras av antingen programområde 1 och 2.
09.30
Fika
10.00
Mingelpresentation – alla med samma kortvalör lär känna varandra
10.15
Första dialogen: Den nationella handlingsplanens ambitioner – att tillsammans
göra verksta’ av dem! [Se bakgrund på sidan 2 nedan]
12.00
Lunch
13.00
Andra dialogen: Strategiska förstudier, vilka konstellationer och ämnen kan vi
samlas kring? [Se bakgrund på sidorna 2-3 nedan]
15.00
Avslut – dags att mobilisera!
Vid frågor, kontakta oss!
ann-marie.heikkilä@esf.se
[email protected]
Svenska ESF-rådet Huvudkontoret
Box 47141, 100 74 Stockholm
Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr
Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171 01
www.esf.se
Bakgrund till första dialogen
Socialfonden har nio handlingsplaner: åtta för regionala insatser och en för nationella. I
nationella handlingsplanen som styr användningen av de nationella medlen, 1,6 miljarder
kronor, lyfts fram fem prioriteringar:
-
Att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden
Myndigheters arbetssätt samt deras samverkan med det omgivande samhället för att
stödja social delaktighet och deltagande i studier eller arbete
Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad för ett inkluderande och efterfrågestyrt
utbildningssystem
En inkluderande och tillväxtgenererande arbetsmarknad för redan anställda och för de
som är på väg in
Civilsamhällets organisationers och sociala ekonomins bidrag till den nationella
arbetsmarknadspolitiken
Aktörerna i civilsamhället och sociala ekonomin räknas som givna i alla prioriteringar.
Prioriteringen om civilsamhället och Socialfonden fokuserar mera på civilsamhällets och
sociala ekonomins sätt att fungera och agera i arbetsmarknadspolitiken. Fokus ligger därför
på:
- Samverkan mellan civilsamhällets organisationer, myndigheter och näringsliv
- Kapacitetsbyggande och samordning
- Kompetensutveckling (för myndigheter och för verksamma inom civilsamhällets
organisationer och den sociala ekonomin)
ESF Nationellt prioriterar här hållbarhet snarare än nyetableringar och företagsstart. För de
senare ingångarna finns kanske möjlighet i ESF-regionerna.
Bakgrund till andra dialogen
ESF Nationellt planerar fyra förstudiesatsningar under 2015:
-
Civilsamhällets och sociala ekonomin roll i arbetsmarknadspolitiken
Kompetensutveckling med särskilt fokus på företagens utveckling och framtida
kompetensförsörjning
Kompetensutveckling med särskilt fokus på omställning och rörlighet
Den framtida välfärdssektorn
Utlysningarna kommer att ske under olika tider. Utlysningen för just civilsamhället och
sociala ekonomin planeras till tidigast april månad. Dialogen på workshopen blir därmed ett
underlag till utlysningen.
ESF Nationellt har uppdraget att arbeta fokuserat med de nationella medlen. Ett fåtal kan ta
del av medlen och därför krävs breda partnerskap/uppslutningar. Utöver utlysningar
kommer ESF-rådet även att sluta avtal direkt med myndigheter (då alla myndigheter räknas
som en statlig enhet) . Upphandlingar är också en möjlighet.
Med förstudier avses kartläggningar och analyser som väcker eller leder till projektidéer.
Förstudierna kan därmed betraktas som ”idéinkubatorer”. Genom att vrida och vända på de
projektidéer som dyker upp i förstudieperioden kan vissa träda fram i slutet som kan bli
framtida potentiella projekt i Socialfonden.
2 (3)
Förstudiearbetet behöver därmed ha ett långsiktigt perspektiv, då de lägger grunden för
kanske större delen av projektinsatserna under programperioden 2014-2020.
Finns det redan konkreta projektidéer får man prova att söka inom ramen för regionala
utlysningar eller kanske pröva att just vända och vrida på dem tillsammans med en bredare
krets!
Är man intresserad att få veta mer kring det konkreta i ansökningsprocessen kommer ESF
Nationellt att arrangera ett eller ett par informationsmöten när utlysningstexten lagts ut.
Ansökningsblanketter och budgetmallar har redan lagts ut på utlysningssidan om ni vill ta del
av dem. Frågor kring blanketter kommer som sagt att behandlas på informationsmöten.
3 (3)