Hjälp oss synliggöra civilsamhällets/den sociala ekonomins insats

advertisement
Partnerskap för integration och
arbetsmarknad genom det
civila samhället/social ekonomi
(Formellt de två projekten Partnerskapet för ett
inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och
arbete)
Stockholm 2016-05-31
Hjälp oss synliggöra civilsamhällets/den sociala
ekonomins insats på arbetsmarknaden!
Antalet människor som står utanför arbetsmarknaden och som kämpar med andra utmaningar i livet
växer i Sverige.
Civilsamhällets organisationer/den sociala ekonomin möter och stödjer dessa människor många
gånger i sina olika verksamheter. En del undersökningar visar att människor med ganska stora
utmaningar tar sig till utbildningar eller arbete efter att ha varit i våra organisationers verksamheter.
Er organisation är partner till projektet PIACS (Läs mer om PIACS på www.piacs.se) och ni får detta
brev för att vi nu behöver er hjälp att synliggöra och bättre beskriva hur våra verksamheter bidrar till
dessa människors färd mot utbildning och arbete.
En del i PIACS-projektet är en forskningsöversikt över framför allt svensk akademisk forskning kring
civilsamhälle/social ekonomi bidrag till arbetsmarknaden de senaste 15 åren. Ett preliminärt resultat
är att det knappt finns någon forskning alls förutom kring socialt företagande. Många viktiga insatser
är alltså inte synliggjorda än. Vi i PIACS-projektet menar att forskningen av olika anledningar inte
förmått ställa rätt frågor till rätt aktörer. Men den bild som beskrivs av forskningen är ofta den som
ligger till grund för hur offentliga medel fördelas och intresse fokuseras.
För att bredda och fördjupa bilden av vad som görs runt om i landet i ideella föreningar, stiftelser,
kooperativa föreningar, trossamfund och aktiebolag som ägs av idéburna organisationer, har PIACSprojektet startat en egen undersökning. Den visar hittills att minst 45 olika typer av verksamhet i våra
organisationer möter människor som står långt från arbetsmarknaden;
Mötesplats, Utbildning, Kontaktförmedling, Uppsökande på flyktingförläggning, Café, Catering,
Boende, Textilproduktion, Städning hos företag, Biltvätt, Recond, Tryck/screen/grafik, Trädgård,
Admintjänster, IT, Hantverk, Verkstad, Studiecirkel, Fixartjänster, Fastighet, Ledarskap, utbildning,
Musik, Hushållstjänster, Konferens, Event, Öppenvård, Second hand, Språkträning,
Konstnärlig/kulturell, Bibliotek, Idrott, Scouting, Opinionsbildning/debatt, Religiös, Live/spel,
Hemlöshet, Folkhögskola, Kris och katastrofberedskap, Miljöarbete, Förskola, Friluftsverksamhet.
Men vi behöver få in många fler svar och behöver er hjälp i detta! För att visa för politiken,
förvaltningen och forskningen att det finns många fler för arbetsmarknadspolitiken intressanta
Projektägare
sida 1
Partnerskap för integration och
arbetsmarknad genom det
civila samhället/social ekonomi
(Formellt de två projekten Partnerskapet för ett
inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och
arbete)
verksamheter, behöver vi svar från lokala verksamheter i
civilsamhället/sociala ekonomin. Hjälp oss sprida enkäten i era
nätverk och till era regionala och lokala organisationer.
PIACS-projektet tar slut i oktober 2016 och vi kan hålla denna
kartläggning öppen några månader till så det finns tid både att skicka
ut men också att svara.
ESF-rådet nationellt och även Sveriges åtta regionala
strukturfondspartnerskap ”Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra
mellansverige, Västsverige, Östra mellansverige, Stockholm, Småland
och öarna samt Sydsverige” gör just nu flera utlysningar som syftar
till att öka förmågan hos civilsamhället/sociala ekonomin att stödja
människor som står långt från arbetsmarknaden. Även från
Arbetsförmedlingen, landets kommuner och andra offentliga aktörer
finns ett ökande intresse för samverkan med oss i
civilsamhället/sociala ekonomin.
Det finns alltså redan nu möjligheter att hitta samarbeten och
finansiellt stöd. Men för att detta ska kunna ske måste det vi gör
synas bättre!
Därför är vi tacksamma för er hjälp med att sprida denna länk så
brett som möjligt och att uppmana era lokala organisationer att
svara!
Här är länken till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/TFY96LY
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss.
Med vänlig hälsning
Ludvig Sandberg, projektledare PIACS-projektet,
[email protected] 0734-209840
Projektägare
sida 2
Partners
Arbetarrörelsens
Bildningsförbund, Arbetsförmedlingen,
Arbetsgivarföreningen
KFO/Arbetsgivaralliansen, Blå
Bandsrörelsen/Blå vägen, Coompanion
Sverige, Desert
Flower, Ekobanken, Famna,
riksorganisation för idéburen vård och
omsorg, Folkbildningsförbundet,
Forum idéburna organisationer med
social inriktning, Fryshuset, Frälsningsarmén, Furuboda,
Försäkringskassan, Göteborgs
räddningsmission, Hela
Människan, Hela Sverige ska leva, IF
Metall, IOGT-NTO, Kafé
REKOmmendera, Kooptjänst, LSU
Sveriges Ungdomsorganisationer,
Länsstyrelsen Skåne, Mikrofonden
Väst, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, NÄTVERKET –
Idéburen sektor Skåne, Region
Östergötland, RFHL, Riksidrottsförbun
det, Rädda Barnen, Sensus
Studieförbund, SEUPP, Camilla
Carlsson, SIOS, Skoopi GR, Skoopi
Sverige, Social Franchising Network
Sweden, Stiftelsen Cesam, Svenska
Kyrkan, Svenska Röda Korset, Sveriges
kommuner och landsting, Sveriges
Stadsmissioner, Sätergläntan, Tanke
och Handling ekonomisk
förening, Tillväxtverket, Tollare
Folkhögskola, Verdandi, Vägen ut!
Kooperativen, Värmlandskooperativen
, Västra Götalandsregionen,
Download