Lärandenätverk om arbetsmarknadsfrågor inom Överenskommelsen

advertisement
Lärandenätverk om arbetsmarknadsfrågor inom Överenskommelsen
Inledning
Under ett år nu har ett nationellt ESF-projekt som heter Partnerskap för inkluderande arbetsmarknad
genom civilsamhälle/social ekonomi (PIACS) pågått. Det har drivits av Forum och Coompanion och
haft ett drygt femtiotal organisationer och myndigheter som partners (lista i bilaga). Syftet har varit
att förarbeta mer omfattande projekt kring insatser för att underlätta för människor som står långt
från arbetsmarknaden att få utbildning eller arbete.
Projektet är nu slut men samhällsutmaningen och viljan/uppdraget att fortsätta göra saker finns kvar.
Projektets slutrapport och annat material finns samlat på www.piacs.se åtminstone under ett år till.
Under projektets gång har ett behov av att etablera ett mer kontinuerligt lärandenätverk med
inriktning mot arbetsmarknadsfrågor beskrivits. Åtminstone sedan Sverige blev medlem av
Europeiska Unionen 1995 har det pågått arbete inom ramen för Europeiska socialfonden där många
organisationer arbetat tillsammans kring sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor. Men också det
arbetet har varit kopplat mot olika tidsavgränsade projekt. Och när projekttiden tagit slut så har
nätverkandet avtagit vilket inneburit att kunskap har försvunnit genom att människor tar sig vidare
till andra uppdrag.
PIACS-projektet har bedrivits som ett sammanhållet projekt, men med formellt två olika projekt, CIA
och PIA. CIA drevs av Forum och PIA av Coompanion. CIA hade en större fokusering mot
arbetsintegration i civilsamhället i stort medan PIA hade en större fokusering mot arbetsintegrerande
sociala företag. I det fortsatta arbetet är det centralt att båda dessa perspektiv finns med.
Projektets före detta styrgrupp samlades den 6/12 2016 för att diskutera fortsatt samverkan efter
projektet. Vid det mötet framfördes förslaget att den sociala överenskommelsen på det sociala
området kanske skulle kunna härbärgera ett framtida nätverk om arbetsmarknadsfrågan?
Förutsättningar inom Överenskommelsen
Det finns en naturlig ingång för detta lärandenätverk om arbetsmarknadsfrågor inom ramen för
Överenskommelsen, anser ledamöterna i den före detta styrgruppen.
Överenskommelsens syfte är just att underlätta lärande om samverkan mellan olika
samhällssektorer; staten, kommuner och civilsamhället. Just dessa sfärer är välrepresenterade i
PIACS-projektets partnerlista.
Överenskommelsens sex principer är mycket väl lämpade att använda som utgångspunkt för den typ
av lärande som vi är intresserade av att utveckla. Kombinationen mellan att vara röst för utsatta
människor som idéburna organisationer vurmar för och att utföra praktiskt arbete för och
tillsammans med de människor de handlar om, att vara utförare för att använda Överenskommelsens
termer, är mycket relevant när det gäller arbetsmarknadsfrågorna.
Dessutom finns det inom Överenskommelsen ett beslut om att lyfta upp olika sakområden där
samverkan sker. Det framkommer exempelvis via Överenskommelsens hemsida
(www.overenskommelsen.se) där det finns en flik som heter ”Samverkan om” där sex olika områden
lyfts fram. Tanken med dessa områden är att organisationer
och myndigheter som är verksamma inom dem kan se hur
samverkan inom just det området är upplagt, jämföra med
andra områden och förhoppningsvis få inspiration till
utveckling.
Ett av områdena är just Arbetsmarknad varför vi menar att
det borde vara ett naturligt steg att vårt projekts parter
skulle kunna flytta in vårt fortsatta lärande inom
Överenskommelsens ram. Det betyder förstås inte att allt
arbete ska drivas inom den ramen. Det kommer förstås att
fortsätta på andra sätt, med finansiering från olika källor
som Europeiska socialfonden, Allmänna arvsfonden, Asyl
och Migrations Fonden etc men också egna medel från
gåvor, insamlingar, testamenten, försäljning.
Däremot kanske organisationer och myndigheter som utför
arbete inom dessa projekt kan åta sig att till
Överenskommelsen lämna rapporter och annat underlag för
samlad dokumentation, som kan vara grund för fortsatt lärande.
Utdrag från Överenskommelsens hemsida
På det sättet skulle fortlöpande konkreta fall där samverkan lyckats bra eller mindre bra kunna
komma Överenskommelsen till del. Och detta sätt att arbeta, det vill säga att utifrån konkreta fall
eller case, kunna skapa verklighetsnära lärande är ju också något som Överenskommelsens
gemensamma arbetsgrupp fattat beslut om.
Avslutning
Vi hoppas alltså att det här kan skapas en win-win genom att Överenskommelsen får näring i form av
konkreta case löpande inom ett sakområde, men också att vi organisationer som arbetar med
arbetsmarknadsfrågorna kan få en naturlig plattform för vårt fortsatta lärande.
Vi skulle uppskatta ett samtal med företrädare för Gemensamma arbetsgruppen om denna idé är
genomförbar och om hur formerna för det skulle kunna se ut.
På uppdrag av ledamöterna i före detta styrgruppen för PIACS-projektet som deltog i mötet 6/12
2016
Staffan Nilsson, Victoria Engman-Broadley, Eva Carlsson, Sven Bartilsson, Ann Wedin, Hannah
Kroksson och Rosaline Marbinah (ersatte Rebecka Prentell), Annica Falk (ersatte Leif Klingensjö)
Med vänlig hälsning
Ludvig Sandberg
Bilaga: Partnerorganisationer i PIACS (utöver dessa har ytterligare organisationer deltagit i arbetet)
























Arbetarrörelsens Bildningsförbund
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarföreningen
KFO/Arbetsgivaralliansen
Blå Bandsrörelsen/Blå vägen
Coompanion Sverige
Desert Flower
Ekobanken
Famna riksorganisation för idéburen vård
och omsorg
Folkbildningsförbundet
Forum idéburna organisationer med social
inriktning
Fryshuset
Frälsningsarmén
Furuboda
Försäkringskassan
Göteborgs räddningsmission
Hela Människan
Hela Sverige ska leva
IF Metall
IOGT-NTO
Kafé REKOmmendera
Kooptjänst
LSU Sveriges Ungdomsorganisationer
Länsstyrelsen Skåne
Mikrofonden Sverige


























Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Region Östergötland
RFHL
Riksidrottsförbundet
Rädda Barnen
Sensus Studieförbund
SEUPP
SIOS
SKL
Skoopi GR
Skoopi Sverige
Social Franchising Network Sweden
Stiftelsen Cesam
Svenska Kyrkan
Svenska Röda Korset
Sveriges kommuner och landsting
Sveriges Stadsmissioner
Sätergläntan
Tanke och Handling ekonomisk förening
Tillväxtverket
Tollare Folkhögskola
Verdandi
Vägen ut! Kooperativen
Värmlandskooperativen
Västra Götalandsregionen
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards