1(2)
Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)
ALLMÄNNA VILLKOR
1.
ÖVERENSKOMMELSENS GENOMFÖRANDE
1.1
Parterna skall utse kontaktpersoner som har ansvar
för samarbetet avseende denna överenskommelse
och dessa skall anges i överenskommelsen.
ITS och kunden skall utföra sina åtaganden med för
ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta
medarbetare och på ett fackmannamässigt sätt.
ITS får anlita underleverantör för utförande av
tjänster inom ramen för överenskommelsen. ITS
ansvarar för underleverantörs arbete som för sitt
eget. Med tjänster avses såväl tjänst som produkt.
Kunden skall lämna korrekta uppgifter för
överenskommelsens genomförande. Kunden skall
vidare granska mottagna handlingar och meddela
beslut samt i övrigt genomföra överenskomna
åtgärder så att ITS har möjlighet att följa
överenskommen tidsplan.
Kunden ansvarar för riktigheten och fullständigheten
av lämnat underlag och övriga tillhandahållna
uppgifter.
Part skall utan dröjsmål meddela motparten sedan
han fått kännedom om förhållande som kan medföra
ändring av tidsplanen för överenskommelsens
genomförande.
Kunden skall lämna ITS tillgång till de lokaler, den
information och det underlag som är erforderliga för
överenskommelsens genomförande och i övrigt
utföra överenskomna åtgärder.
Normal arbetstid för ITS personal är 08:00 till 16:30
helgfri måndag till fredag.
Inskränkningar i arbetstiden, t ex under jul-,
påskhelg och juli månad, planeras i samråd med
Kunden med minst en månads framförhållning.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
MEDDELANDEN
2.1 Uppsägning eller andra meddelanden skall ske
skriftligt till parternas kontaktperson.
3.
SEKRETESS
3.1 Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra
partens medgivande till tredje man utlämna sådana
uppgifter som enligt lag omfattas av
sekretesskyldighet eller som parten angivit vara
konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller ej när part
är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Är part
skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter skall, innan
sådant utlämnande sker, andra parten informeras
därom.
3.2 I förekommande fall skall vardera parten genom
tystnadsförbindelse med personal eller andra
lämpliga åtgärder tillse att erforderlig sekretess
iakttas. Part ansvarar för att även anlitad under-
leverantör som berörs av uppdraget undertecknar en
sekretessförbindelse.
4.
FORCE MAJEURE
4.1 Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt
denna överenskommelse av omständighet som part
ej kunnat råda över såsom blixtnedslag,
arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel
eller försening i tjänster från underleverantör på
grund av omständigheter som här angivits, skall
detta utgöra befrielsegrund som medför
framflyttning av tidpunkt för prestationen.
5.
ERSÄTTNING FÖR SAKSKADA
5.1 ITS ansvarar för sakskador, som orsakats genom försummelse av ITS eller av ITS:s anställda. ITS:s
ersättningsansvar gentemot Kunden för sådana
sakskador hos Kunden omfattar endast ersättning för
direkt förlust och är per skadetillfälle begränsat till
10 gånger det vid tiden för skadans uppkomst
gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring. Oavsett ovanstående ansvarar
dock ITS inte för Kundens förlust av data.
5.2 ITS ansvarar inte för förlust av data utom vad avser
sådan förlust av data som orsakats av ITS:s försumlighet att utföra säkerhetskopiering enligt
överenskommelsen.
6.
ÖVERLÅTELSE AV ÖVERENSKOMMELSEN
6.1 Överenskommelsen får inte överlåtas utan den andra
partens godkännande.
7.
TVIST
7.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av
denna överenskommelse skall avgöras av en utsedd
representant från vardera ITS och Kunden. I det fall
dessa inte kan enas, skall de enas om opartisk
bedömare som avgör tvistemålet.
8.
ERSÄTTNING
8.1 Arvode m.m.
Har annat ej överenskommits skall Kunden betala
ersättning enligt löpande räkning med det
timarvode, övertidsersättning m.m. som framgår av
överenskommelsen. Har någon sådan
överenskommelse ej träffats, sker debitering enligt
ITS:s vid varje tidpunkt gällande prislista.
Om ej annat överenskommits eller framgår av
överenskommelsen, äger ITS rätt att ändra
överenskomna avgifter för tjänster och timarvoden
för att erhålla full kostnadstäckning utan förhandling
direkt med Kunden.
v.2.2
2(2)
Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)
ALLMÄNNA VILLKOR
Arvoden och priser är exklusive mervärdesskatt och
andra efter avtalets träffande fastställda
tillkommande skatter på tjänsterna.
8.2 Resekostnader och restid
Om parterna ej har överenskommit att resekostnader
och kostnader för restid skall ingå i avtalade fasta
avgifter, har ITS rätt att debitera skäliga faktiska
kostnader för traktamente, resor, logi och restid
enligt i staten tillämpliga regler.
8.3 Utlägg
ITS har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som
särskilt överenskommits.
8.4 Annan ersättning
Om ITS förorsakats merarbete eller merkostnader på
grund av omständigheter som Kunden ansvarar för,
skall Kunden ersätta ITS för sådant merarbete eller
merkostnader enligt avtalat timarvode eller i
avsaknad därav ITS:s vid tillfället gällande prislista
samt för övriga faktiska merkostnader.
9.
BETALNING
9.1 Om annat inte överenskommits har ITS rätt att få
betalt en gång per månad för utfört och redovisat
arbete samt för nedlagda kostnader.
9.2 Betalning sker mot faktura. Om betalning skall
erläggas mot redovisat arbete skall av fakturan
framgå arten och omfattningen av det arbete som
utförts under den tidsperiod som fakturan avser.
Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter
fakturans utställningsdatum. Därefter utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen.
9.3 Är Kunden i dröjsmål med betalning och ITS skriftligen anmodat Kunden att betala förfallet belopp, får
ITS 30 dagar efter skriftlig underrättelse därom till
Kunden med hänvisning till denna punkt avbryta
fortsatt arbete och tillhandahållande av tjänster.
10. INTRÅNGSTALAN
10.1 För tredjepartsprodukt som skall levereras enligt
överenskommelsen gäller ITS:s för
tredjepartsproduktens gällande licensvillkor
avseende intrång. ITS ansvarar enbart för att
framställa krav mot leverantören av
tredjepartsprodukten.
11. ANSVAR FÖR FEL
11.1 ITS skall med den skyndsamhet omständigheterna
kräver avhjälpa sådana fel i tjänsten, som påtalats
inom tre månader efter startdag för nyttjande av
tjänsten.
Med fel menas att tjänsten inte uppfyller vad som
överenskommits eller att tjänsten avviker från vad
som följer av att tjänsten skall utföras på ett
fackmannamässigt sätt. ITS ansvarar inte för fel som
är utan betydelse för den avsedda användningen och
som inte innebär olägenhet för Kunden.
11.2 ITS:s ansvar för fel enligt punkten 11.1 omfattar inte
a) fel i tredjepartsprodukt
b) fel förorsakade av Kunden företagna ändringar
eller ingrepp i tjänsten,
c) fel förorsakade genom Kundens användning av
tjänsten med annan än av ITS föreskriven utrustning, tillbehör eller systemprogramvara på ett
sätt som påverkar tjänstens funktion.
d) fel som beror på att Kunden inte lämnat korrekta
uppgifter eller urval av testdata eller lämnat felaktiga eller bristfälliga systemförutsättningar.
11.3 Avhjälpande av fel enligt punkten 11.1 sker genom
rättelse eller genom anvisning om kringgående av felet. Kunden skall för att få åberopa fel som ITS
ansvarar för anmäla det till ITS inom 30 dagar tid
efter det att felet upptäckts. Kunden skall ange och
vid behov visa hur felet yttrar sig.
11.4 Har Kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga
något fel som ITS ansvarar för skall Kunden ersätta
ITS för nedlagda extrainsatser enligt ITS:s vid varje
tid gällande prislista.
11.5 ITS:s ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda,
såvida inte grov vårdslöshet föreligger, och Kunden
kan inte rikta andra anspråk mot ITS med anledning
av fel.
11.6 ITS är i intet fall under detta avtal ansvarig
gentemot kunden, dennes personal eller tredje
person för direkta skador eller indirekta skador,
varmed avses utebliven vinst, produktionsbortfall
och varje annan ekonomisk förlust i samband med
eller på grund av kundens användning av tjänsten.
12. FÖRTIDA UPPSÄGNING
12.1 Vardera parten äger säga upp uppdraget till
upphörande om andra parten väsentligt bryter mot
sina åtaganden enligt denna överenskommelse och
inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, ställd till
motparten med hänvisning till denna punkt, har
vidtagit rättelse.
12.2 Vid ITS:s uppsägning med stöd av punkt 12.1 har ITS
rätt till ersättning för dittills utfört arbete.
13. RÄTT TILL SYSTEM OCH PROGRAM
13.1 Om annat inte skriftligen överenskommits mellan
Kunden och ITS tillkommer alla rättigheter till av
ITS utvecklade system och program ITS.
v.2.2