Följande villkor kommer att finnas med i slutligt avtal

Följande villkor kommer att finnas med i slutligt avtal
1.
REFERENSRÄTT
Part äger inte rätt att utan andra partens skriftliga godkännande:
a) göra något pressmeddelande eller annat offentligt uttalande med anledning av Avtalet,
b) nyttja andra partens eller något av dess koncernbolags namn, varumärke, logotyp eller annat kännetecken vid
marknadsföring.
Denna punkt ska vara gällande och iakttas av parterna även sedan detta Avtal i övrigt upphört att gälla.
2.
ÖVERLÅTELSE
Avtalet får inte, helt eller delvis, överlåtas utan andra partens skriftliga godkännande. Dock får Sveriges Radio överlåta
Avtalet, helt eller delvis, till bolag inom koncernen.
3.
ÄNDRINGAR I ELLER TILLÄGG TILL AVTALET
Ändringar i och tillägg till Avtalet ska för att vara gällande göras i form av skriftliga tilläggsavtal vilka ska biläggas det
ursprungliga Avtalet. Sådana ändringar och tillägg, ska vara behörigen undertecknade av båda Parterna.
4.
SEKRETESS
Part förbinder sig att under avtalstiden, och därefter, inte för tredje man avslöja konfidentiell information om uppdraget
eller övriga information som Part fått genom uppdraget.
Med ”konfidentiell information” avses i denna bestämmelse varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art –
oavsett om upplysningen dokumenteras eller inte, med undantag för: Upplysning som är allmänt känd eller kommer till
allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i denna bestämmelse, upplysning, som Part
kan visa att den redan kände till innan mottagandet från den andra parten, upplysning, som Part mottagit eller kommer
att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållanden till denne/denna.
Part äger rätt att lämna uppgifter ur avtalet i fall skyldighet enligt lag föreligger.
Sekretess gäller från och med undertecknandet av detta Avtal och upphör fem (5) år efter att Avtalet har avslutats. Brott
mot detta sekretessåtagande kan – vid sidan av konsekvenserna av avtalsbrott – medföra ersättningsskyldighet och straff
enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.
5.
FÖRSÄKRING
Leverantören åtar sig att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig ansvarsförsäkring omfattande skydd för
ren förmögenhetsskada till betryggande ansvarsbelopp, som säkerhet för fullgörande av eventuell skadeståndsskyldighet
enligt gällande rätt och detta Avtal.
Leverantören ska på Sveriges Radios begäran inkomma med kopia på gällande försäkringsbrev, eller annat bevis om att
försäkringen gäller under avtalstiden.
6.
ANSVAR
Parts skadeståndsansvar enligt Avtalet omfattar, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, endast ersättning
för direkt förlust och är per skadetillfälle begränsat till högst trettiofem (35) gånger det vid tiden för reklamation
gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
7.
FEL HOS TJÄNSTEN
Tjänsten anses som felaktig om:
1. den eller resultatet av tjänsten inte uppfyller de krav som ställs i avtalet,
2. resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller
ändamålsenlighet som kan antas ha inverkan på Avtalet och som i samband med avtalets ingående eller annars vid
marknadsföring lämnats av leverantören, eller
3. leverantören i annat fall än vad som nu sagts före avtalets ingående underlåtit att upplysa Sveriges Radio om ett
sådant förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som Leverantören känt eller bort känna till och
som denne insåg eller borde ha insett vara av betydelse för Sveriges Radio.
Följande villkor kommer att finnas med i slutligt avtal
Vid fel från Leverantörens sida får Sveriges Radio hålla inne betalning som ännu inte gjorts. Sveriges Radio får
därutöver kräva att Leverantören avhjälper felet, Sveriges Radio får även kräva prisavdrag.
8.
UPPSÄGNING AV AVTALET I VISSA FALL
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
a.) den andre Parten är i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, eller till en kommun, försätts i
konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas vara på obestånd,
b.) den andre parten på annat sätt förfar på ett sådant sätt att det, ur allmän synvinkel, skulle vara stötande att fullgöra
avtalet,
c.) den andre parten vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet.
Om någon Part säger upp avtalet enligt denna punkt är motparten skyldig att ersätta de direkta skador som Part lider till
följd av uppsägningen.
9.
HÄVNING AV AVTALET
Part har rätt att häva avtalet om
a.) den andra parten åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för motparten; eller
b.) den andra parten vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet, även om avtalsbrotten var för sig inte är av väsentlig
betydelse.
Om någon av parterna häver avtalet enligt denna punkt är motparten skyldig att ersätt de direkta skador den hävande
parten lider till följd av hävningen.
10.
BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
Om fullgörande av något av parternas åtaganden enligt detta avtal, helt eller delvis, hindras eller försvåras av
omständigheter som parterna ej kunnat råda över ska detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och
befrielse från påföljder, förutsatt att part som inte kan fullgöra genast meddelar motparten därom.
Om avtalets fullgörelse hindras under längre tid än två (2) månader har part rätt att säga upp avtalet. Uppsägning enligt
denna punkt medför inte rätt till skadestånd.
11.
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING
Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga.
Tvist i anledning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol varvid
Stockholms tingsrätt ska vara första instans.
Part äger dock alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande för indrivande av klara och förfallna fordringar.