Samarbetsavtal gällande uppdrag:
xxxx
Detta samarbetsavtal har träffats mellan:
A)
[Marknadsorganisationen], [org nr], [adress], nedan kallat
Marknadsorganisationen, och
B)
[Avfallsorganisationen ], [org nr], [adress], nedan kallat Avfallsorganisationen.
Bakgrund
Detta avtal reglerar samarbetet mellan Marknadsorganisationen och
Avfallsorganisationen för tillhandahållande av resurser i uppdrag mot en kund på den
internationella marknaden.
Marknadsorganisationen ansvarar för ledning, detaljplanering och genomförande av
uppdraget och bär det fulla ansvaret mot slutkund avseende risk, leverans och kvalitet i
uppdraget.
Avfallsorganisationen åtar sig att under avtalstiden ställa personalresurser till
Marknadsorganisationens förfogande för att såsom underkonsult utföra arbete kring
avfallslösningar.
Beskrivning av uppdraget
Kort beskrivning av aktuellt uppdrag
Avtalstid
Detta avtal skall gälla från [20xx-xx-xx] till [20xx-xx-xx].
Förutsättningar
Deltagande personal
Avfallsorganisationen ska enligt detta avtal ställa följande personal till förfogande under
avtalstiden:
Namn
Personnummer Förväntad tidsåtgång Antal resor totalt och per
totalt och per månad månad, inkl. resmål och
resdagar
2
Inställelsetiden ska vara xxxxx
Utbyte av personal angiven får endast ske i samråd mellan parterna.
Avfallsorganisationen bär under avtalstiden det fulla personalansvaret för den personal
som disponeras av Marknadsorganisationen som lönekostnader, giltiga försäkringar mm.
Leveranstider
Beskriv förväntade leveranstider för i uppdraget ingående komponenter.
Ersättning till Avfallsorganisationen för deltagande personal
Marknadsorganisationen ersätter Avfallsorganisationen för den arbetstid och kostnader
som lagts ner i uppdrag åt Marknadsorganisationen. Avfallsorganisationen ska
månadsvis redovisa nedlagd tid på timbasis samt andra utlägg till
Marknadsorganisationen. Mall för detta tillhandahålls från Marknadsorganisationen.
Parterna har överenskommit om följande timarvode för Avfallsorganisationens personal i
uppdrag åt Marknadsorganisationen:
Namn
Timkostnad (kr/h)
Traktamente redovisas i förekommande fall som ett utlägg.
Ersättning för nedlagd arbetstid och andra utlägg utbetalas månadsvis i efterskott mot till
Avfallsorganisationen ställd faktura med 30 dagars betalningsvillkor, till följande
faktureringsadress:
xxxx
Betalar inte Marknadsorganisationen i rätt tid äger Avfallsorganisationen rätt till
dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om
dröjsmålsränta.
Förändringar i förutsättningar
Båda parter ska redovisas eventuellt förväntade avsteg från de överenskomna
förutsättningarna ovan med minst en månads varsel. Parterna förhandlar då om ny
överenskommelse.
Resebokningar
Marknadsorganisationen ombesörjer samtliga resebokningar.
3
Profilering
Parterna åtar sig att i profileringssyfte hänvisa till varandra som en samarbetspartner till
vid information i och om pågående och genomförda projekt.
Förtida upphörande
Part äger när som helst rätt att säga upp detta avtal till förtida upphörande med
iakttagande av en uppsägningstid om två (2) månader. Under uppsägningstiden skall
parterna fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal.
Part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andre parten
skulle begå ett väsentligt kontraktsbrott och inte vidtager rättelse – om så är möjligt –
senast femton (15) dagar efter skriftlig uppmaning därom från den drabbade parten.
Part äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andre parten försätts
i konkurs, ställer in betalningarna, ingår ackord, träder i likvidation eller annars kan
anses vara på obestånd.
Vid förtida upphörande av avtalet på grund av ena partens avtalsbrott skall den
uppsägande parten äga rätt till ersättning av den andra parten för skada som uppkommit
genom motpartens avtalsbrott. Sådan rätt till ersättning omfattar inte ersättning för
indirekt skada såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
Omförhandling
Oaktat vad ovan stadgats om avtalstid och andra förutsättningar äger endera part rätt att
påkalla omförhandling av detta avtal om parts förutsättningar i ekonomiskt eller annat
avseende väsentligen förändras och denna förändring inte kunnat förutses vid avtalets
ingående.
Äganderätt och nyttjanderätt
Marknadsorganisationen har äganderätten till allt material och alla resultat som
framkommer vid utförande av uppdrag inom ramen för parternas samarbete enligt detta
avtal (nedan gemensamt kallade ”Resultaten”). All upphovsrätt hänförlig till Resultaten
utgör marknadsorganisationens egendom, dock skall Avfallsorganisationen äga rätt att
bli angiven som samarbetspartner.
Ansvar för skada m.m.
Avfallsorganisationen ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som
Avfallsorganisationen orsakat Marknadsorganisationen genom bristande fackmässighet,
åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid genomförande av uppdrag
inom ramen för detta avtal. Har Marknadsorganisationen visat att skada uppstått och
gjort sannolikt att skadan beror på en felaktighet i Avfallsorganisationens handlingar
eller en underlåtenhet från Avfallsorganisationen, skall Avfallsorganisationen för att fria
sig från ansvar visa att Avfallsorganisationen inte är ansvarig för skadan.
4
Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra visst åtagande eller förpliktelse
enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför
parts kontroll, förhindrar fullgörandet samt inte kunde förutses när avtalet ingicks. Så
snart hindret upphör skall åtagandet eller förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
Parterna är ense om att såsom befriande omständighet enligt punkten ovan skall anses
krig, myndighets beslut, åtgärd eller underlåtenhet, ändrad lagstiftning, omfattande
driftsstörningar, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.
Part som önskar befrielse enligt denna punkt skall utan dröjsmål anmäla det till
motparten.
Om avtalets fullgörande omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses ovan
under längre tid än två (2) månader, får motparten efter skriftligt meddelande till den part
som är förhindrad av force majeure, frånträda avtalet.
Sekretess
Parterna förbinder sig att under avtalstiden samt under en period av två (2) år därefter
behandla all information om den andre partens affärs- eller driftsförhållanden samt
information av kommersiell eller teknisk natur som part får kännedom om som en följd
av detta avtal strikt konfidentiell och inte yppa sådan information för utomstående, dock
med förbehåll för vad som gäller för part enligt lag. Parterna skall tillse att anställda,
konsulter och styrelseledamöter hos part iakttar denna sekretessbestämmelse. Parterna är
emellertid medvetna om den offentlighet som följer av att Avfallsorganisationen
omfattas av offentlighetsprincipen och de accepterar den allmänna insyn i avtalets villkor
som kan följa därav.
Tvist och tillämplig lag
Svensk lag ska äga tillämpning på detta avtal.
Tvist med anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat
vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Institutets Regler för
Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets
svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna
för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I
sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller
tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte skall vara Malmö. Språket för förfarandet skall vara
svenska.
Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av
sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet
liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som
omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den
andra partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information till ombud, rådgivare eller liknande för att på bästa sätt till-
5
varata sin rätt mot den andra parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande.
Kontaktpersoner respektive avtalspart
Avfallsorganisationen
Marknadsorganisationen
Namn:
Mejladress:
Telefonnummer:
Alla kontakter med slutkund sköts via Marknadsorganisationen tills eventuell annan
överenskommelse sker.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Datum:
Ort:
[Avfallsorganisationen]
Datum:
Ort:
[Marknadsorganisationen]
_______________________
Namnförtydligande
_______________________
Namnförtydligande