Uppdrag Delaktighet Socialstyrelsen

advertisement
Delaktighet för personer med
kognitiv funktionsnedsättningar
Presentation för regionala utvecklingsledare den 9 maj 2016
Pär Alexandersson och Carina Wiström Bergstock
20xx-xx-xx
Uppdraget
Socialstyrelsen ska ta fram ett
kunskapsunderlag om metoder för ökad
delaktighet och självständighet för
personer med kognitiva
funktionsnedsättningar
20xx-xx-xx
Uppdraget
Syftet är att ta fram stöd och vägledning
samt samla och sprida verksamma metoder
för ökad delaktighet för personer med
nedsatt beslutsförmåga
20xx-xx-xx
Koppling till SKL:s arbete
Uppdraget ska kopplas till det arbete som
har genomförts av SKL om evidensbaserad
praktik kring förstärkt delaktighet och
inflytande för barn och unga samt förstärkt
brukarinflytande
20xx-xx-xx
Krav på genomförandet
Ska genomföras utifrån ett
jämställdhetsperspektiv och beakta
eventuella skillnader i behov som kan
finnas hos flickor och pojkar, kvinnor och
män.
Ska utföras i samråd med huvudmän och
funktionshindersorganisationer.
20xx-xx-xx
Redovisning
Delrapport den 30 november 2016
Slutrapport den 30 november 2017
20xx-xx-xx
Frågor
• Vilka delar av EBP-satsningen är det
viktigast att ta koppla till?
• Framgångsfaktorer och hinder i lokalt
arbete för ökad delaktighet?
• Största behoven av nationellt
kunskapsstöd?
• Fortsatt dialog och kontakt?
20xx-xx-xx
Kontakt
Pär Alexandersson
[email protected]
075-247 31 41
Carina Wiström Bergstock
[email protected]
075-247 49 63
20xx-xx-xx
Ett par angränsande projekt inom
Socialstyrelsen
Metodstöd för att ge personer med nedsatt
beslutsförmåga tillgång till stöd, vård och
omsorg (projektledare: Anders Bergh)
Samordning av stöd till barn med
funktionsnedsättningar (projektledare:
Marjana Tornmalm)
20xx-xx-xx
Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev
Download