Brevmall anmaning första brevet från klinik

advertisement
Namn
Personnummer
Adress
Postadress
20xx-xx-xx
Kallelse till provtagning enligt smittskyddslagen (2004:168)
Det har framkommit att du kommit i kontakt med en person som har tuberkulos och kan
därmed ha blivit utsatt för smitta. Utifrån smittskyddslagen, av omsorg om din hälsa är du
skyldig att låta undersöka dig.
Sjukdomen tuberkulos orsakas av en bakterie. Tuberkulosbakterien kan infektera kroppen på
olika ställen t.ex. lungor, lymfkörtlar och skelett. Symtomen kan variera. Vid infektion i
lungorna är det framför allt hosta, viktnedgång, nattliga svettningar och feber som är
vanligast. Många har inga sjukdomssymtom alls. Tuberkulos sprids genom att man andas in
bakterierna som kommer ut i luften när en person med smittsam lungtuberkulos hostar. Tiden
från smittotillfället till insjuknandet kan vara mycket lång. Det finns effektiva mediciner mot
tuberkulos.
Undersökning, provtagning och eventuell behandling är kostnadsfri.
Vid besöket tar du med dig din ID-handling, om du har någon.
Personalen har fullständig tystnadsplikt angående de uppgifter som framkommer vid ditt
besök.
Om du har frågor kan du ställa dem i samband med besöket eller ringa oss enligt nedan.
Med vänliga hälsningar
Personalen på:
Tel:
Download