Namn
Personnummer
Adress
Postadress
20xx-xx-xx
Påminnelse
Kallelse till provtagning enligt smittskyddslagen (2004:168)
Det har framkommit att du är/har varit i kontakt med en person som vid provtagning visat sig
vara MRSA-bärare (methicillinresistenta Staphylococcus aureus). Eventuellt kan även du
vara bärare av bakterien. Vi har ännu inte fått meddelande om att du varit på undersökning.
Utifrån smittskyddslagen och av omsorg om din hälsa är du skyldig att kontakta sjukvård och
låta provta dig. Om du nu inte hör av dig inom tio dagar kommer detta att anmälas till
smittskyddsläkaren.
Stafylokocker är bakterier som kan utveckla motståndskraft mot våra vanligaste antibiotika.
De kallas då MRSA. I övrigt skiljer de sig inte från vanliga stafylokocker. Normalt märker vi
inte av bakterierna men de kan ibland förorsaka infektioner, vanligtvis sårinfektioner.
Spridning av MRSA sker huvudsakligen via direktkontakt hud mot hud framför allt via
infekterade sår, eller indirekt via föremål. Det är inte ovanligt att personer i samma hushåll
bär på samma bakterier.
Undersökning, provtagning och eventuell behandling är kostnadsfri.
Vid besöket tar du med dig din ID-handling, om du har någon.
Personalen har fullständig tystnadsplikt angående de uppgifter som framkommer vid ditt
besök.
Om du har frågor kan du ställa dem i samband med besöket eller ringa oss enligt nedan.
Med vänliga hälsningar
Personalen på:
Tel: