mall

advertisement
Namn
Personnummer
Adress
Postadress
20xx-xx-xx
Påminnelse
Kallelse till provtagning enligt smittskyddslagen (2004:168)
En person med konstaterad hiv-infektion har uppgivit att du kan ha utsatts för smittorisk. Du
har tidigare fått ett brev där du uppmanats att kontakta sjukvården för provtagning av hiv. Vi
har ännu inte fått meddelande om att du varit på undersökning. Utifrån smittskyddslagen, av
omsorg om din hälsa och för att du, om du är smittad, inte skall smitta någon annan är du
skyldig att kontakta sjukvården för provtagning. Om du inte hör av dig inom tio dagar
kommer detta att anmälas till smittskyddsläkaren (det kan innebära att Förvaltningsrätten
efter en dom beslutar om t.ex. tvångsprovtagning).
Hiv är en virusinfektion som påverkar immunförsvaret och som inte läker ut. Du kan ha denna
infektion utan att ha några sjukdomssymtom. Hiv smittar vid sexuella aktiviteter, via blod och
från hiv-infekterad mor till barn under graviditet, förlossning och amning. Innan du har fått
provsvar får du inte utsätta någon annan för smittorisk (t ex om du under tiden har sexuell
aktivitet måste du informera din/dina sexualpartner/s och använda skydd tills du fått
provsvar). Om du har frågor kan du ställa dem i samband med tidsbeställningen eller besöket.
Kontakta sjukvården snarast eller senast inom tio dagar för tidsbeställning. Undersökning,
provtagning och eventuell behandling är kostnadsfri. Kontakta vår …….mottagning för att
beställa tid tel……………… Du kan också kontakta andra vårdenheter för provtagning, t ex
din vårdcentral. Vid besöket tar du med dig din ID-handling, om du har någon, och detta brev
med tillhörande talong. Visa dem för den vårdpersonal som undersöker dig. Vårdpersonalen
kommer därefter att underrätta oss om att undersökningen har skett. Om du redan undersökts,
var vänlig ring oss snarast och meddela detta.
Personalen har fullständig tystnadsplikt angående de uppgifter som framkommer vid ditt
besök.
Med vänliga hälsningar
………………..
.
____________________________________________________________
Till provtagande enhet
Skriv på remissen/vid beställning till laboratorium ”Smittspårning avseende Hiv” under rubriken kliniska uppgifter. Provet betalas då enligt
SmL (Smittskyddslagen). Specificera andra analyser om det är aktuellt efter personens medgivande.
Ange ansvarig läkares (vid provtagande enhet) namn på remissen.
Namn: ................................................................................................................................................................................................................
Personnummer: ..................................................................................................................................................................................................
Provtagningsdatum: ..........................................Mottagning: ..............................................................................................................................
Provtagarens underskrift: ...................................................................................................................................................................................
Namnförtydligande: ...........................................................................................................................................................................................
Plats för enhetens stämpel
Återsänd denna talong till: Enhetens adress
Download