Brevmall anmaning första brevet från klinik

Namn
Personnummer
Adress
Postadress
20xx-xx-xx
Påminnelse
Kallelse till provtagning enligt smittskyddslagen (2004:168)
En person med konstaterad hepatit B infektion har uppgivit att du kan ha utsatts för smittorisk. Du
har tidigare fått ett brev där du uppmanats låta provta dig för hepatit B. Vi har ännu inte fått
meddelande om att du varit på undersökning. Utifrån smittskyddslagen, av omsorg om din hälsa och
för att du, om du är smittad, inte skall smitta någon annan är du skyldig att kontakta sjukvården och
låta provta dig. Om du inte hör av dig inom tio dagar kommer detta att anmälas till
smittskyddsläkaren (det kan innebära att Förvaltningsrätten efter en dom beslutar om t.ex.
tvångsprovtagning).
Hepatit B är en virusinfektion som infekterar levern. Cirka hälften av alla vuxna som får infektionen
har inga sjukdomssymtom. Hepatit B överförs genom att man får smittsamt blod på slemhinna eller
skadad hud, t ex blod-blod, mor-foster, sexuellt. Innan du har fått provsvar får du inte utsätta någon
annan för smittorisk. Om du har frågor kan du ställa dem i samband med tidsbeställningen eller
besöket.
Kontakta sjukvården snarast eller senast inom tio dagar för tidsbeställning. Undersökning, provtagning
och eventuell behandling/vaccination är kostnadsfri. Kontakta vår …….mottagning för att beställa tid
tel……………… Du kan också kontakta andra vårdenheter för provtagning, t ex din vårdcentral. Vid
besöket tar du med dig din ID-handling, om du har någon, och detta brev med tillhörande talong. Visa
dem för den vårdpersonal som undersöker dig. Vårdpersonalen kommer därefter att underrätta oss om
att undersökningen har skett. Om du redan undersökts, var vänlig ring oss snarast och meddela detta.
Vårdpersonalen har fullständig tystnadsplikt angående de uppgifter som framkommer vid ditt besök.
Med vänliga hälsningar
………………..
.
___________________________________________________________________
Till provtagande enhet
Skriv på remissen/vid beställning till laboratorium ”Smittspårning avseende hepatit B” under rubriken kliniska uppgifter. Provet betalas då
enligt SmL (Smittskyddslagen). Specificera andra analyser om det är aktuellt efter personens medgivande.
Ange ansvarig läkares (vid provtagande enhet) namn på remissen.
Namn: ................................................................................................................................................................................................................
Personnummer: ..................................................................................................................................................................................................
Provtagningsdatum: ..........................................Mottagning: ..............................................................................................................................
Provtagarens underskrift: ...................................................................................................................................................................................
Namnförtydligande: ...........................................................................................................................................................................................
Plats för enhetens stämpel
Återsänd denna talong till: Enhetens adress