Brevmall anmaning första brevet från klinik

Namn
Personnummer
Adress
Postadress
20xx-xx-xx
Kallelse till provtagning enligt smittskyddslagen (2004:168)
En person med konstaterad hepatit B infektion har uppgivit att du kan ha utsatts för smittorisk.
Utifrån smittskyddslagen, av omsorg om din hälsa och för att du, om du är smittad, inte skall
smitta någon annan är du skyldig att kontakta sjukvården och låta provta dig.
Hepatit B är en virusinfektion som orsakar en inflammation i levern. Cirka hälften av alla
vuxna som får infektionen har inga sjukdomssymtom. Hepatit B-infektion överförs genom att
man får smittsamt blod på slemhinna eller skadad hud, t ex blod-blod, mor-foster, sexuellt.
Innan du har fått provsvar får du inte utsätta någon annan för smittorisk. Om du har frågor kan
du ställa dem i samband med tidsbeställningen eller besöket.
Kontakta sjukvården snarast eller senast inom tio dagar för tidsbeställning. Undersökning,
provtagning och eventuell behandling/vaccination är kostnadsfri. Kontakta vår
…….mottagning för att beställa tid tel……………… Du kan också kontakta andra
vårdenheter för provtagning, t ex din vårdcentral. Vid besöket tar du med dig din ID-handling,
om du har någon, och detta brev med tillhörande talong. Visa dem för den vårdpersonal som
undersöker dig. Vårdpersonalen kommer därefter att underrätta oss om att undersökningen har
skett. Om du redan undersökts, var vänlig ring oss snarast och meddela detta.
Personalen har fullständig tystnadsplikt angående de uppgifter som framkommer vid ditt
besök.
Med vänliga hälsningar
………………..
______________________________________________________________
Till provtagande enhet
Skriv på remissen/vid beställning till laboratorium ”Smittspårning avseende hepatit B” under rubriken kliniska uppgifter. Provet betalas då
enligt SmL (Smittskyddslagen). Specificera andra analyser om det är aktuellt efter personens medgivande.
Ange ansvarig läkares (vid provtagande enhet) namn på remissen.
Namn: ................................................................................................................................................................................................................
Personnummer: ..................................................................................................................................................................................................
Provtagningsdatum: ..........................................Mottagning: ..............................................................................................................................
Provtagarens underskrift: ...................................................................................................................................................................................
Namnförtydligande: ...........................................................................................................................................................................................
Plats för enhetens stämpel:
Återsänd denna talong till: Enhetens adress