Gröna jobb för en miljömässigt och socialt hållbar utveckling

advertisement
Gröna jobb för en miljömässigt och socialt hållbar utveckling
Ideella föreningen Spånga Blåband och sociala företaget Blå Vägen inbjuder er som är
intresserade av ett projekt som omfattar följande:
1. Utveckla gröna näringar och nya uppdrag för fler arbetstillfällen och
kompetensutveckling inom den sociala ekonomin och därmed också arbeta för ett
miljöanpassat och socialt hållbart samhälle.
2. Ett arbete för att utveckla nätverken mellan civilsamhället, näringslivet och
offentlig sektor inklusive akademin och därmed metoder för ett mer miljövänligt
och socialt inkluderande samhälle.
3. Genom Gröna jobb kan vi skapa motkrafter för en positiv utveckling inom
utanförskapsområden och snabbspår till arbete, kompetensutveckling och socialt
företagande.
4. Genom PIACS får vi möjlighet att tillsammans med andra förverkliga och
genomföra dessa idéer.
Projektets innehåll:
Civilsamhället är idag en växande kraft för ett mer miljövänligt och socialt hållbart samhälle.
Sociala företag växer fram i allt större omfattning och målet för dessa är oftast att hjälpa
människor att till arbete och egenmakt för ett socialt hållbart samhälle. Näringslivet är
ytterligare en viktig samarbetspartner och förekommer i dag som aktör i lokalsamhället bland
annat i brottsförebyggande arbete, i samarbetsorgan där civilsamhället och offentlig sektor
möts, men också som en viktig länk i att ge ingångar till arbetsträning, praktik och arbete.
En samverkan mellan civilsamhället, näringslivet, offentlig sektor och den sociala ekonomins
aktörer är i allra högsta grad innovativt och dynamiskt. För att kunna uppnå målet att utveckla
de gröna näringarna är samverkan med den akademiska världen också av vikt. Där finns
innovativa exempel och kunskap om ny lågskalig miljövänlig teknik som kan anpassas till
behov på marknaden och därmed ge nya arbetstillfällen och underlag för yrkesinriktade
utbildningar och nya projekt. Längre fram i projektbeskrivningen finns exempel på vilka som
skulle kunna samverka för att genomföra och förverkliga målet ett socialt och miljömässigt
hållbart samhälle.
Kontext:
Det svenska samhället har en lång rad utmaningar att hantera, där civilsamhället och sociala
ekonomin kan vara med och bidra till hållbara lösningar. Hög arbetslöshet, många nyanlända
flyktingar och upp mot 200 utanförskapområden, varav 55 av dem är högriskområden där
samhället tappat delen av kontrollen.1 Nationalekonomen Tino Sanandaji konstaterar att i
utanförskapsområden är det 60% eller färre i arbetsför ålder som har ett arbete att gå till.
Högst 70% går ut grundskolan med godkända betyg och ungefär lika många röstar.
1
Enligt SCB fanns 1990 -3 utanförskapsområden och 2012 -190 utanförskapsområden och av dem 55
högriskområden.
1
Till dessa sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem kommer också de stora utmaningar
som ett miljömässigt hållbart samhälle kräver att vi tar vår del av ansvaret för.
Metod
Projektet Gröna jobb och hållbar social utveckling har till uppgift att:
1. Knyta nätverk med och identifiera nya aktörer för samverkan för att målen med
Gröna Jobb för att ett socialt hållbart samhälle skall kunna uppnås.
2. Sociala ekonomins aktörer skall i samverkan med lokala näringslivet och offentlig
sektor ge de ideella organisationerna/föreningslivet möjlighet att utveckla sitt
entreprenörskap. Den ideella sektorn kan bidra med sin kunskap, engagemang och
breda kontaktytor till olika grupper i lokalsamhället. De finns inom miljörörelsen som
t.ex Omställningsrörelsen, Svenska Naturskyddsföreningen, Permakulturföreningen
och olika Bi- och pollineringsprojekt, men också i föreningar som arbetar för
försoning, delaktighet och gemenskap, som t.ex Initiative of Change/IOC, Verdandi
och HSSLs nätverk. Även det traditionella näringslivet och akademin skall involveras
genom sin know-how inom områden som teknik och energi, som i nuläget inte är så
utvecklat inom den sociala ekonomin.
3. Verksamheten har som mål att utveckla nya arbeten inom de gröna näringarna och på
ett sådant sätt att ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle kan växa fram.
Nya arbeten inom de gröna näringarna
För att målen om en social hållbar utveckling skall kunna uppnås så behöver den sociala
ekonomin i samverkan med övriga aktörer bli mycket bättre på att hitta och utveckla nya
arbeten och arbetstillfällen. En hel del av dessa nya arbeten kommer att vara Gröna jobb.
För att det skall lyckas måste också utbildningsinsatser och yrkesintroduktionsprogram
genomföras. Många av dessa arbeten och verksamheter genomförs med fördel i samverkan
mellan sociala ekonomin, civilsamhället och övriga aktörer i nätverket.
Gröna jobb
Trädgårdsarbete, Bi- och Pollineringsverksamhet, Sol-el och solpaneler, delningsekonomi
och energirådgivning, Sanering och återvinning, bygg- och rivningsjobb med grön profil
genom att man tillvaratar, sorterar och återanvänder rivnings- och överblivet byggmaterial.
Planering av trädgård, plantering och skötsel av buskar och träd, sådd och skörd av grönsaker
och köksväxter, förpackning och distribution av grönsaker. Tillverka bikupor och
insektshotell och hjälpa till med placering och uppsättning. Rådgivning och planering av
energisparande åtgärder i hem och hushåll och uppsättning och underhåll av solpaneler i
småskalig miljö. Hjälp med enklare saneringsuppdrag i yttre miljö som att rensa diken och
grönområden. Hjälp med parkskötsel och planteringar i offentlig miljö. Delningsprojekt med
vardagssaker som cyklar, bilpool, verktyg och annan utrustning för en hållbar
utveckling. Samverkan kring kultur- och odlingsfestivaler och manifestationer för en bättre
miljö. Bygga Sinnenas Trädgård med Andrumsplatser och Pilgrimsstationer. Även lärande av
hur man bygger små ekohus i Attefallstorlek och ekobodar som Omställningsrörelsen har
erfarenhet av kan ingå och detta är t.ex en del av föreningen Jobba, Plugga Bos program.
2
Hydroponisk odling och biologisk mångfald
Anläggning av trädgårdar för biologisk mångfald trädgårdar, parker och stadsmiljö (som på
tak och innergårdar). Hydroponisk odling som bygger på kompostering av matavfall i
maskkomposter som används som gödning i systemet - idé Maria Svennbeck, se nedan:
Vi anlägger trädgårdar för biologisk mångfald (för pollinerare bl a) på innergårdar och takterasser. Vi
anlägger ekologisk inomhusodling. Det är en hydroponisk odling, som är vertikal, dvs hängande. Vi
komposterar matavfall i maskkomposter och använder som gödning i systemet, något som är ganska
unikt, för de flesta hydroponiska system går på mineralbaserad gödning. Så man tar i princip
trädgårdsavfallet från odlingen och matar in i systemet igen. Själva syftet är att bli ett
utbildningscentrum och kunna ta emot olika grupper av barn och vuxna, och erbjuda arbetsträning
och utbildning.
Återvinning
Vaktmästaruppgifter med smärre reparationer som lås- och lampbyten, sätta upp gardiner,
krokar, hyllor, beställning av hantverkare, utföra ärenden av olika slag, vara ”fixare”.
Planering av enklare byggmoment. Materialkunskap, verktyg, design, remake av möbler och
tillvaratagande och renovering av byggmaterial och tillbehör.
Grön turism
Ytterligare en idé är att kombinera gröna näringar med ett turistkoncept som går att koppla till
caféverksamhet, bed and breakfast och med pilgrimsvandringar, hembygds- och
motionsvandringar i samarbete med lokala kyrkor och hembygdsföreningar. Miljövänlig
turism för att skapa ett turista hemma och ”lär känna din hembygdkoncept”.
Stockholmsregionen är en ganska stor hembygd att lära känna och turister från när och fjärran
kan vara en intressant målgrupp för detta. Eftersom Blå Vägen och många andra sociala
företag redan bedriver en omfattande caféverksamhet finns här en grund att bygga på för att
utveckla detta koncept. Le Mat-projektet, Vägen ut, Skyddsvärnet för att nämna några fler.
Kopiera framgångsrika affärsidéer
Börja med att undersöka vilka som redan idag arbetar med gröna näringar. Etik och Energi
och Stadsjord har för bland annat hjälpt kyrkor att energiplanera sina lokaler och
verksamheter och att tänka grönt och hållbart.
Tänkbara partners:
1. Forum
2. Coompanion
3. Sociala ekonomin - Hela Sverige Skall Leva; Vägen ut; Verdandi, Södertälje Agro;
Jobba, Plugga, Bo, m.fl
4. Ideella organisationer - Miljörörelsen med Svenska naturskyddsföreningen,
Omställningsrörelsen, Permakulturföreningen, IOC, Mekonens Vänner, Campoeira
Angola, Högsbo församling med Lottie Sharif m.fl
5. Folkbildningen – studieförbund (NBV) och folkhögskolor (Tollare)
3
6. Kunniga personer i gröna näringar som Maria Svennbeck inom BeeUrban, Stephen
Hinton inom Omställningsrörelsen, Dan Melander, Etik och energi mfl.
7. Miljöförvaltningen, Stina Thörnelöf Stockholm
8. Spånga-Tensta stadsdelförvaltning
9. Spånga Företagarförening
Förstudie
För att skriva en förstudie och därmed utveckla detta koncept till en komplett
projektbeskrivning ansöker vi om 60 timmars arbete inom PIACS.
Ulla-Mai Ceder Lindberg Spånga Blåband/Blå Vägen [email protected]
www.blavagen.nu; www.spangablaband.nu; tel 070-3403769
4
Download