Socialt entreprenörskap på frammarsch

advertisement
Socialt entreprenörskap på
frammarsch
1
Samhällsentreprenörskap
• ”Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer tar sin
utgångspunkt i viljan att förbättra sådant man anser saknas,
eller inte fungerar i samhället och bidra till att de
gemensamma, samhällsnyttiga funktionerna utvecklas.”
•
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/samhallsentreprenorsk
apochsocialainnovationer.4.3c4088c81204cca906180001274.html
• socialt entreprenörskap, hållbart entreprenörskap,
• socialt företagande, social innovation.
2
Corporate Social Responsibility
”Allt tyder på att hållbarhet kommer att ha större påverkan på näringslivets sätt att
göra affärer de kommande 10 åren än internet haft de senaste 10 åren”
Per Grankvist författare och redaktör för hållbarhetsfrågor i tidskriften Veckans
affärer
”Att möta de utmaningar som världen står inför nu med rent vatten, bättre hälsovård,
grön energi och bättres skolor till hållbara och levande städer, engagerad personal
och ett engagerat samhälle innebär inte ett val mellan affärsstrategi och
ansvarsstrategi snarare representerar det en fusion av de båda”
IBM – Vd Sam Palmisana
•
ISO 26000 – vägledande (lokal samhällsutveckling finns med)
Ett hållbart Kalmar, FNs Global Compact mänskliga rättigheter
CSR i ägardirektiv för kommunala bolag – som i Västerås mars 2013.
Två böcker i ämnet: CSR i praktiken; CSR – en guide till företagets ansvar
3
Intressentkartläggning
för regionalt CSR/
hållbarhetsnätverk
Kartläggning via enkät - 246 företag
75% anser miljöfrågan viktig
Majoritet tar hänsyn till hur varor är
tillverkade.
Behov av mer kunskap om hur man kan
underlätta för utsatta grupper på
arbetsmarknaden
Mötesplats!
4
Social innovation
5
•
Initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som
innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa
samhällsproblem på nya sätt.
•
“Social innovations are innovations that are social in both their
ends and their means – new ideas (products, services and models)
that simultaneously meet social needs (more effectively than
alternatives) and create new social relationships or collaborations.
They are innovations that are not only good for society but also
enhance society’s capacity to act. Social innovations take place
across boundaries between the public sector, the private sector,
the third sector and the household.”
Civilsamhället
•
Civilsamhället är ett begrepp som började användas i svenskan efter mönster från det
engelska civil society.
•
Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson vid Handelshögskolan i Stockholm definierar
civilsamhället som det som finns mellan "det vi förstår som stat respektive näringsliv”
Civilsamhället blir då den del av samhället där människor hjälper varandra utan
inblandning av staten.
•
6
•
begreppet fokuserar man ofta på organisationer som föreningar, studieförbund,
folkhögskolor . Det består då av så olikartade intressen
som kyrkan, fackföreningar, idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer.
•
Civilsamhället kanockså definieras som den utanför statsapparaten förekommande
sociala interaktionen mellan medborgare.
Idèburen organisation
7
•
Idéburen organisation är ett begrepp som har börjat användas mer
systematiskt i och med den dialogprocess som den svenska regeringen och
de socialt inriktade idéburna organisationerna varit inbegripna i sedan den 6
september 2007.
•
Som delar ett antal grundläggande karaktäristika:
•
•
•
•
De syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé.
De syftar inte till ekonomisk vinst.
De gynnar allmän- eller medlemsintresset.
De är inte en del av stat/kommuner.
Social ekonomi
• Organiserad verksamhet, organisatoriskt fristående från
offentlig sektor, medlemsnytta eller samhällsnytta som
främsta drivkraft, oftast i form av kooperativ, stiftelser,
föreningar eller andra sammanslutningar
• Den sociala ekonomin utgör en stor del av den europeiska
ekonomin – cirka 10% av den totala BNP. Fler än 11
miljoner, eller 4,5% av den totala arbetsföra befolkningen är
anställd inom den sociala ekonomin
• I Sverige, ca 12,5 % av arbetsför befolkningen = Var 8e
person
8
Socialt entreprernörskap
•
Var fjärde nytt företag som skapas inom EU är ett socialt företag – tom var
tredje i Frankrike, Finland och Belgien.
•
http://www.publiktentreprenorskap.se/2014/01/socialt-entreprenorer-starkersin-stallning-i-eu/
”Social Entrepreneurs – Have your say” i Strasbourg den 16-17 januari 2014
Strasbourgdeklarationen som ska styra hur Europa ska jobba vidare med att
stötta det sociala entreprenörskapet.
2000 personer från olika sektorer från hela Europa för att diskutera det
sociala entreprenörskapets betydelse för Eu.
•
•
•
9
•
Unlocking the potential of the social Economy for EU growth – The Rome
Strategy 17-18 nov 2014
•
Ekonomisk kris och utmaningar som åldrande befolkning
ungdomsarbetslöshet och ökad ojämlikhet
Företagsformen?
•
•
•
•
•
Ekonomisk förening
Ideell förening
Stiftelse
Aktiebolag
Aktiebolag svb (Särskild vinstbegräsning)
Tänkt för företag som startas i privat region inom hälso och
sjukvård.
10
Arbetsintegrerande sociala
företag
• Marknadens behov av produkter
• Individens behov av arbete
• Offentlighetens behov av rehabiliteringsplatser
• Samhällets behov av fler i arbete
11
Arbetsintegrerande sociala företag
• Arbetsträning
• Kommersiell verksamhet
•
•
Träningsplatser säljs (avtal ) till kommun,
arbetsförmedling och försäkringskassa
syfte att människor med ”särskilda
behov” ska inträda eller återinträda i
arbetslivet.
•
•
•
12
Särskilda behov definieras från fall till fall
– ibland är målgruppen blandad ibland
riktad.
Missbruk, psykiska eller fysiska
utmaningar eller ”bara” långvarig
arbetslöshet
Försäljning av varor och tjänster utifrån vad
marknaden efterfrågar
och vad deltagarna kan, vill och har möjlighet
att producera.
Kombinationen av kompetens, idéer och
ekonomiska resurser är grunden för
antal arbetstillfällen och antal anställningar
som utvecklas.
Exempel på arbetsintegrerande sociala företag
•
•
•
•
Social Franchising
Konsortium som social företagsmodell
Föreningsdrivna sociala företag
Sociala företag som utförare av kommunala
uppdrag
•
Årets sociala företagare – Multientreprenören Michel Issa –
Mittuniversitetet oktober 2014 , ”För brinnande engagemang och
en omfattande social verksamhet i en mängd olika företag”
Från barnhem till affärsprojekt för minskad arbetslöshet.
•
13
Vad är sofisam.se
Webbplatsen ska vara ett stöd för de som
vill starta eller driver arbetsintegrerade
sociala företag men också för myndigheter
som köper tjänster eller finansierar och
bidrar till sociala företag.
• Samarbete mellan Tillväxtverket,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
14
Antal personer 18-64 år efter huvudanknytning till arbetsmarknaden och kön, Östergötland 2010
Källa: SCB, RAKS, bearbetat av Regionförbundet Östsam
Utan arbete; 43303
Företagare; 12577
Kombinatör; 16185
Delårsanställd;
6785
Avgången; 6516
Nyanställd; 12604
15
Helårsanställd;
163633
Andel av befolkningen 18-64 år som står långt från arbetsmarknaden efter huvudsaklig inkomst
och utbildningsnivå, Östergötland 2011 Källa: SCB, RAKS, bearbetat av Regionförbundet Östsam
30%
25%
20%
Saknar inkomst
15%
10%
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Öppet arbetslös
5%
Sjuk
Förtidspensionär
0%
16
17
Framtida möjligheter
• Använda LOU, IOP, OPP och reserverade kontrakt
• Sociala obligationer
•
•
Offentliga, privata och ideella aktörer gemensamt lösa samhällsutmaningar
och hitta nya finansieringslösningar .
Samhället sätter mål – övriga hittar lösningar - Pay by result
• Bytesringar
• Lokala banker
18
19
20
21
Download