För dig som vill veta mer och vidareutveckla din

advertisement
För dig som vill veta mer och vidareutveckla din verksamhet
Företagsakademins samverkanspartners
www.malmoforetagsgrupper.se
Malmö Företagsgrupper bildades 2007 som ett samlande organ
åt 1200 företag från nio lokala företagsgrupper. Uppdraget är
att försöka ge företag de bästa förutsättningarna för att driva
verksamhet i Öresundsregionen. Kontakta Kajsa Lövgren,
Limhamns Företagsgrupp, [email protected],
040-51 12 30.
www.winwinmalmo.se
WinWinMalmö är en mötesplats öppen för företag och föreningar
och ideella organisationer som har verksamhet i Malmö och som
är intresserade av att hitta partners för samverkan i den andra
sektorn (förening resp företag).
www.malmobusiness.com och www.malmo.se/foretagare
www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/csr-ansvarsfullt-
Malmö stads sidor för näringslivet. Här finns statistik, rapporter,
foretagande_12246.html
länkar till nätverk och andra organisationer, samt stöd för dig
Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som
som vill starta, driva och utveckla ditt företag. Dessutom kan du
företräder privata företag i Sverige och som ställer sig bakom
komma i kontakt med Malmö stads företagslots - förvaltnings-
den värdegrund som kommer till uttryck i FNs principer och
gemensam servicefunktion för näringslivet, hitta aktuella upp-
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utgår ifrån att
handlingar, söka efter mark och lokaler med mera.
svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader.
www.malmocleantechcity.se
Malmö Cleantech City har i uppdrag att stötta cleantechföretag
www.foretagarna.se
med marknadsföringshjälp, nya mötesplatser och konkreta
Företagarna verkar för att skapa bättre förutsättningar för att
affärsmöjligheter samt att samordna det spännande samarbetet
starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.
mellan kommun, näringsliv, högskola och andra aktörer.
www.theheartofthecity.com
www.esf.se
The Heart of the City är en Londonbaserad samverkansorga-
www.mah.se/samverkan
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som förvaltar Europeiska
nisation som arbetar med att föra samman företag, skapa ett
Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola för att
socialfonden och Europeiska integrationsfonden. Fonderna
näringsliv som tar sig an sitt sociala ansvar och gör det arbetet
utveckla ny kunskap genom utbildning och forskning. I utbild-
finansierar projekt inom kompetensutveckling, sysselsättnings-
tillgängligt för fler företag. Organisationen sprider den senast
ningarna ingår ofta samarbete med näringslivet för att bidra
åtgärder och integrationsinsatser för att minska arbetslöshet och
CSR-kunskapen och inspirerar företag att arbeta med CSR
till studenternas lärande och utveckling. På webbplatsen finns
utanförskap, stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning
genom olika program.
information och du kan göra en intresseanmälan utifrån företagets
och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.
behov. Kontaktperson för studentsamarbeten är Jeanette Persson,
Malmö högskola, [email protected], 040–665 84 05.
CSR-nätverk och andra medlemsorganisationer
www.bitc.org.uk
Business In the Community är Storbritanniens störst ideella
affärsrörelse som verkar för att stötta och organisera företag
www.mah.se/futurefinder
www.csrsweden.se
som vill utveckla sitt CSR-arbete, skapa mångfald i arbetslivet
För att koppla samman företag och studenter arbetar Malmö
CSR Sweden - ett företagsnätverk som fokuserar på företagens
och verka för en mer hållbar framtid. Här finns gratis verktyg,
högskola arbetar med Future Finder, en webbaserad karriärportal
samhällsansvar och samhällsengagemang.
rapporter med mera att ladda ner.
där studenter kan söka praktikplatser, exjobb eller välja att följa
olika företag och potentiella arbetsgivare. Företag lägger själv
www.csrforumsverige.se
www.swesif.org
upp platsannonser och praktikplatser och kan informera om
CSR Forum Sverige - ett nätverk för personer som arbetar med
SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som
CSR-frågor inom privat, offentlig och ideell sektor.
arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.
studiebesök och evenemang.
www.socialinnovation.se
www.csrvastsverige.se
Mötesplats Social Innovation är ett nationellt kunskapscentrum
CSR Västsverige - ett nätverk för företag och organisationer
inom området social innovation och samhällsentreprenörskap som
inom lokal och global CSR.
Omvärldsbevakning
www.csripraktiken.se
CSR i Praktiken beskriver sig som ett nyhetsbrev som bevakar
och analyserar hur hållbarhetsfrågor ändrar det sätt på vilket företag, ideella organisationer och den offentliga sektorn arbetar
och samarbetar för att lösa utmaningar i samhället.
www.caminomagasin.se
Camino magasin är en tidning som ”belyser kreativa individer,
grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och som främjar medvetenhet och reflektion kring
våra livsstilsval”.
http://www.theguardian.com/sustainable-business
The Guardian Sustainable Business samlar hållbarhetsnyheter,
kommentarer och analyser från hela webben.
www.CSRtips.se
CSRtips.se är ursprungligen ett regionalt utvecklingsprojekt, i samarbete med Region Skåne, Företagarna och Malmö Högskola och
erbjuder en enkel metod för småföretagare att arbeta med CSR.
Impact investment och medel för hållbara
investeringar
http://www.nesta.org.uk
Nesta är en organisation inom idéburen sektor med uppdrag att
öka innovationskraften kopplad till den sociala ekonomin i Storbritannien men vars idéer och resultat är relevanta även för oss.
www.tillvaxtverket.se
Tillväxtverket bedriver en bred verksamhet för att skapa förnyelse
www.densocialekapitalfond.dk
www.tillvaxtmalmo.se
Den Sociale Kapitalfond investerar i sociala verksamheter, de
Tillväxt Malmö drivs som ett samarbete mellan Uppstart Malmö,
hjälper utsatta människor och löser sociala problem genom att
Malmö stad och Malmö högskola. Kostnadsfritt erbjuder Tillväxt
göra affärer. De hjälper företag att växa så att de kan hjälpa fler
Malmö lösningar för företag som vill och kan växa genom att an-
människor och maximera de sociala effekterna.
ställa fler. Målgruppen är företag som är i gång men som kan vara
i behov av nya nätverk, finansiering och rådgivning i sin tillväxt.
http://capitalinstitute.org
The Capital Institute är en New Yorkbaserad opartisk orga-
www.malmobusiness.com och www.malmo.se/foretagare
nisation som verkar för en omvandling av det ekonomiska
Malmö stads sidor för näringslivet. Här finns statistik, rapporter,
systemet och finansmarknaden till en mer rättvis, regenerativ
länkar till nätverk och andra organisationer, samt stöd för dig
och långsiktigt hållbar.
som vill starta, driva och utveckla ditt företag. Dessutom kan du
komma i kontakt med Malmö stads företagslots - förvaltnings-
www.bigsocietycapital.com
gemensamma servicefunktion för näringslivet, hitta aktuella
Big Society Capitals fokus är att integrera sociala värden
upphandlingar, söka efter mark och lokaler med mera.
beslutsprocessen för sociala investeringar i Storbritannien med
mål att bygga upp en hållbar marknad för sociala investeringar.
Under www.malmo.se/foretagare finns Företagsakademins material samlat.
https://www.gov.uk/government/collections/social-investment
Dessutom:
Department Social Finance and Investment at Cabinet Office.
Charity Rating: www.charityrating.org
Avdelningen för Sociala finansieringar och investeringar på
Rättvisemärkt: www.fairtrade.se
Cabinet Office i London arbetar för att göra det lättare för
sociala företag att växa och bli starkare genom att underlätta
för dem att få tag på finansiering.
www.industrifonden.se
Industrifonden är en av Sveriges största och investerare i tillväxt-
Global Compact: www.globalcompact.com
ILO: www.ilo.org
OECDs riktlinjer: www.oecd.org
Swedwatch: www.swedwatch.org
Transparancy International: http://www.transparency.org
företag och investeringarna ska bidra till ett mer hållbart samhälle.
Investeringarna inriktas på IT, telekom, elektronik, industriteknik,
cleantech samt life science, vilka rymmer affärsmöjligheter som
kan kopplas till världens växande behov av energieffektivisering,
resurshushållning, hälsovård och social välfärd.
i företag och regioner, bland annat genom riktade insatser och
förvaltning av fondmedel från EU.
finns till för akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer.
38
39
Download