Helene Klasson - Publicistklubben

advertisement
,/,00 1
Reseberfiftelse
CSR-konferens
Berlin22-24september2010
Onsdag2219
Tidiguppstigning
f6r att hinnamed morgonflyget
till Berlin.Konferensen
jag
pA
startarfdrst eftermiddagen,
hinnercheckain pA hotelletoch
och
promeneratill Humboldt-Universitiit
som liggerldngsUnterden Lindeni
centralaBerlin.Historiensvingslagkdnnsn6r moderatornberAttaratt Albert
politiker,
Einsteinoch KarlMarxf6reldsthAr.ldagdr det f6retagsledare,
frivilligorganisationer,
studenterochjournalistersom samlatsfdr att tala om
hAllbarutveckling,
ellerCSRrdttaresagt.CSRstArfdr CorporateSocial
Responsibility
och utgArfrAnfdretagensom samhdllsakt6rer.
Mittmil dr att hittasA mycketinformation
som mojligtom kommunikation
av
CSR.Hurkommunicerar
fdretagensitt CSR-arbete
vi
och hur rapporterar
journalister?
ldaghandlarde tvApaneldebatterna
dockom CSRi stortoch om dilemmat
pressas
ndrfdretagsledare
av aktiedgareA ena sidanoch "samhdllef'Aandra
sidan.Tidigaresig manofta aktietigarna
som de somvill pressaframstora
ekonomiska
vinsteri motsatstill "samhflllet"
som krAverschysstaarbetsvillkor
och iblanddyra milj6Atgarder.
Det nya s€ittetatt tdnkadr att schysst
foretagande
l6narsig - bAdeigoodwilloch redapengar.
Konferensen
dr slut 19.00och efterpromenaden
tillbakatill hotelletkraschar
jag med en kassefull av konferensmaterial
att ldsa.
Torsdag2319
Fdrmiddagen
startarmedtvi fdreldsningar
Vi dr alla
och en paneldebatt.
samladei den storaaulani Humboldt-Universit€it
och lyssnarfdrstpA
amerikanenGeoffreyHealsom myntaruttrycket'Uoing
well by doinggood".
Tankenmed CSR dr ju att fdretagska sparaftj6napengarpA att vara schyssta
arbetsgivare
och undvikaatt varamiljdbovar.Medryckande
fdreldsningav
gurupi temat.
N6stafdreldsareRobertA PhillipstalarpAtematetik och ndtverkande.
En
intressantpassusi hansf6reldsninghandlarom f6retagsledare
f6rnekar
som
kdnnedomom oegentligheter
inomden egnaorganisationen.
De hdvdarofta
att "de inte visstenAgot".En hAllningsom forsvArasav de nya sAttenatt
kommunicera
via socialamedia,ddr informationsvdgarna
ir snabbaoch
obyr6kratiska.
Paneldebatten
handlarom f rivilligorganisationernas
samarbeteoch/eller
konfliktermedf6retagen.En av ledarnainomGreenpeace
har mycket
tdnkviirtaft s€iga.Blandannatstdllerhan begreppenpAdndagenomatt
efterlysahArdaregranskningav frivilligorganisationerna,
som oftaundkommer
mediernasgranskningbaragenomatt varajust frivilligorganisationer.
Media
good
guys".
"the
tenderaratt rdknamedatt frivilligorganisationerna
Nu kan
5r
dvenfrivilligorganisationer
rapporterasinaresultat
certifieras,
ellerAtminstone
enligten standard,sA att de gAratt jdmfdramedandra.
Avenhdr poEingteras
nyttanav socialamedier.RelativtfA ungaengagerarsig
i organisationer,
mende ir l6ttaatt mobiliseraf6r sdrskildaevents,intesdllan
via Facebookellerliknande,siirskiltom de verkligenf0rstArnyttanmed
aktionen.DettafAr mig att tdnkapi 17-ArigaFeliciasom samladeI0 000
personeri en manifestation
pASergelsTorgmot Sverigedemokraterna
dagen
eftervalet.
Dagenfortsdttermed lunchoch sedanvidaretransporttill Berlinspolitiska
"breakout sessions"dgerrum i Paul-L6be-Haus
centrum.Eftermiddagens
som annarsdr hemvistfdr riksdagensutskott.Detfinns5-6 olikasalarrteman
att vAljablandoch det dr tre omgAngareftervarandra.
Eftermiddagen
bdrjarmeddet temasom lockatmig till Berlinfr6nf6rsta
borjan:Kommunikation
av CSRoch hAllbarutveckling.Hdirlanserasteorinatt
fokusflyttatsfrAnfdretagentill konsumenterna.
Tidigarevar det f6retagensom
tillsammansmedsina byrier satteagendanfor vad derasreklamkampanjer
skulleinneh&lla
ochvilkenimagesomskullekommuniceras
till
konsumenterna
via media.ldaglAggsbAdeansvaroch mandatpA
konsumenterna.
Ett exempel€irVolkswagens
kampanj:"Knowmore.Use
less.Thinkblue".En ren uppmaningtill konsumenterna
att k6ramindremen
ocksAmerenergisnAlt.
Menman anvdnderocksi ungasom rAdgivarenir det
gAlleratt listaut varAtvindarnablAser.
Mandiskuterade
ocks6"greenwashing"
som innebdratt vissaf6retagbara
goda
kommunicerar
sina
intentionerutanatt skapasA mycketAtgerder.
Tankendr fdrstAsannarsatt de ska gorabra sakeroch kommunicera
dem
efterAt...
Nista breakout sessiondr ov6ntatbra! Rubrikendr kortoch gott "CSRoch
socialamedia"och vi fAr blandannattrhtfaen ung,drivenentrepren6r
som
anvdndersocialamedia,inklusiveen nyskapadplattformpa ndtet,fOratt
kommunicera
CSR-frAgor.
Blandannathar man listatde 250foretagsom dr
hdgstrankadendr det gdlleratt bedriva"schysstverksamhet".
Dessa
rapporterar
gemensamma
Arligensina Atgirdervia det
systemetGRIsom gdr
hAllbarhetsarbetet
m€itbart.
Meden iPhone-appkan mansti i NewYorkoch
till exempelskrivaordetkatfe.Di dykerden ndrmastemenocksAden h6gst
rankadekaffekedjan
upp,sA att mansom konsumentkang6raett aktivtval
genomatt promeneraett kvarterldngrebortfdr att drickakaffe.
Densistasessionenfor dagenhandlarom just mdtbarhetmenjag mAste
erkdnnaatt den rir fdr akademiskfor att jag ska ha beh6llningav den.
Intressantatt noteradockatt det forskasmycketpAtematCSRoch hur man
genomatt skapaverktygf6r miitning.Nir det
kan tvdttabort'Tlumstdmpeln"
gAllermiljddelen(CSRhandlarom bide socialafr&goroch miljdfrAgo|6r det
ganskal€ittaft mdtaframgAng,bAdeeftersommiljOhar diskuteratsmeroch
fdr att det finnssakeratt m6ta,koldioxidutsliipp
till exempel.Ndirde g6ller
ekonomiska
vinsterellereffektivitetsvinster
dr det svArareatt beddmavad
socialainsatserger.
Dagensom bdriade08.30slutaralltsAintefdrrdn19.00.Hdrligtmedmycket
information
men hj€irnandr ganskafullmatadndrdagendr slut...
Fredag2419
ldagstartardagenp& Humbolt-Universitdt
meden paneldebatt
om sociala
fdretagoch socialtentreprendrskap.
Det iir spinnande att lyssnatill personer
som satsarpA hjeilptill sjiilvhj:ilpi stfllletf6r ren vilgorenhet.TankenAr att
drivasocialaprojekti fdretagsformsA att de kan levavidareefterprojekttidens
slut.Jag fick mAngareportageid6er,
blandannatav en bosniskmansom
hjalptm6nniskorpAlandbygdenatt startaproduktionav biodynamisk
honung.
Neirde behdvdeutokaverksamheten
undvekde att effektivisera
odlingenpA
sammaplats.Fdratt skapajobb 6t fler och pAfler platserflyttademan i stillet
bin till andraorteroch odladeblommorsom behovdesfdr att de skulletrivas
ddir.
Denandrapaneldebatten
handlarom ansvarsfullt
ledarskapinom
utbildningsvdsendet.
H€irtalarman mycketom metoderfdr att fAngaunga
studenterochfA dem att fdrstAvinstenmedh&llbarhet
och CSR.Densamtade
panelenAr6verensom att det handlarom att gA bortomdet kognitiva,att tala
till k5nslanhos studenterna.
Ettt6nkandejag sdrskiltkdnnerigenfr&nden
jag arbetatmed.Medbildenshjiilpoch med berdttelserur
TV-journalistik
verkligalivetdr det ldttareatt nAhjiirtatoch magenoch intebarahjdrnanhos
mottagarna.
Atertransporteras
vi till Paul-Lobe-Haus
och Berlinspolitiskacentrum.Den
ndstsistabreakout sessionsomges pA konferensen
handlarom hur man
skaparen GSR-process
somtungerar.TvAaktorerinomdetaljhandeln
ir med
som exempel:en spanskkedjashoppingcenter
Metro.BAda
och butikskedjan
fdresprAkar
oppenhetsomgdr att konsumenten
sjfllvkanv6lja.Det kantill
exempelsynaspAfiskforpackningen
vem somfiskatfisken,vad hansbAt
heteroch var den finns.Detska framgAhur stor klimatpAverkan
varitoch sA
vidare.
Konferensens
absolutsistaprogrampunkt
for mindel bliren breakout session
om CSR-situationen
i Afrika.I panelensitteren brortill Sydafrikasfdrre
presidentMbekeoch fokushamnarpAhanstankarom h&llbarutvecklingi
Afrika.I v€istviirlden
handlarCSRom det ansvarsom gir bortomdet
lagstiftade.I de afrikanskaldndernadr lagarnakringsocialtoch miljdmissigt
ansvarfA och mandr ganskadAligpAatt f6ljadem somfinns.Diirforiir CSR
fortfarandeett outvecklat6mne.Mbekemenaratt det dr svArtatt tala
fdretagsansvar
ndr den stdrstadelenav Afrikasekonomifortfarandebygger
p&familjejordbruk.
De utlaindska
fdretagensom etablerarsig bdr dockhilla
sammastandardi Afrikasom i hemlandet.En sjiilvklarhetkantyckas,men
lAngtfrAnsanningen
idag.
Jag dirtacksamfdr mojlighetenatt AkapA konferensom CSR med syfteatt
fOrdjupamig i kommunikation
av CSRoch hAllbaruUeckling.Jag6r ocks6
tacksam6veratt det var mojligtatt skjutaupp resanett Ar. Informationen
kommeratt hjiilpamig i minaframtidauppdragsomjournalist!Tackin en
ging for ert bidragoch f6r att det gickatt skjutaupp resantills min son blivit
gammalnog att vara kvarhemma!
Medvainligahdlsningar,
Download