and despite widespread concern over the country`s

advertisement
Banverket
Upphandlingsdagarna
13 september 2007
CSR International
Christina Båge
CSR International
Att fundera på:


Vad betyder SR för Banverket?
Vilken vision/ambition vill Banverket ha för sitt
SR-arbete?

Hur påverkar det Dig i ditt arbete?

Hur kan Du utnyttja SR bättre?
CSR International
Varför socialt ansvarstagande?






Minskad varumärkesrisk – Bygga varumärke
Stolt personal – Lojal personal
Ett ärligt ansvar – ett växande riskmedvetande
Ökad konkurrenskraft – Nytt konkurrensmedel
Krav/Behov/Frivilligt
Nya möjligheter!
CSR International
SR – en överblick




Mänskliga rättigheter
ILO/Barnarbete/Slavarbete
Miljö
Korruption
Per berört land
Råvaror
UnderLeverantörer Produktion Transport Försäljning
leverantörer
Högriskländer
 Afghanistan
 Algeria
 Angola
 China
 Colombia
 D R Congo
 Egypt
 Indien
 Iran
 Iraq
 Kazakhstan
 Lebanon
 Libya
 Myanmar (Burma)
 Pakistan
CSR International
 Saudi Arabia
Kund
 Sudan
 Syria
 Tunisia
 United Arab Emirates
 Vietnam
 Zimbabwe
Social responsibility
• Det
finns ingen allmänt vedertagen internationell definition av SR
• ISO 26000 ännu ej klart
• Välgörenhet är inte SR
• Att ta ansvar för (och engagera sig i)
organisationens påverkan på omvärlden
Miljöansvar
Socialt
ansvar
CSR International
Ekonomiskt
ansvar
Hållbar utveckling
”att tillgodose dagens behov utan att försämra
framtida generationers möjligheter att tillfredsställa
sina egna behov”
Brundtlandrapporten 1987
För första gången sades att miljöfrågorna och
fattigdomsfrågorna måste kopplas ihop!
CSR International
Vilka är frågorna?
Miljöfrågor:
 Växthuseffekten
 Långlivade miljögifter
 Skogsavverkning och döda havsbottnar
 Tillgång till vatten
 Tillgång till energi
Fattigdomsfrågor:
 Ojämn ekonomisk resursfördelning
 Fungerande samhällsinstitutioner
CSR International
CSR International
CSR International
Internationella riktlinjer

FNs Global Compact. 10 principer om grundläggande
mänskliga rättigheter; barnarbete, arbetsvillkor (ILO),
miljöhänsyn och korruption

OECDs riktlinjer för multinationella företag; ovan samt
informationsfrågor, konsumentintressen, vetenskap & teknik,
konkurrensfrågor och beskattningsfrågor

ISO 26 000, beräknas färdig 2009
CSR International
Vilka internationella konventioner
anses folkrättsligt bindande?

FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna

ILOs 8 konventioner om arbetsrättsliga förhållanden

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen mot alla former av slaveri
CSR International
Socialt ansvar..
Hur långt går ansvaret?
Ansvar att veta
 Ansvar att försöka
 Ansvar för sin position
 Ansvar att inte dra fördel av andras
överträdelser
 Ansvar att inte medverka

CSR International
Grundprinciper för offentlig
upphandling



Öppenhet
Likabehandling och icke-diskriminering
Affärsmässighet
CSR International
Tillåter LOU sociala hänsyn eller ej?

Oklart hos många gällande den nuvarande lagstiftningen

Arbetslivsinstitutet: använd ändringen från år 2002 - § om
särskilda kontraktsvillkor. Ska inte gälla endast
antidiskrimineringskrav, utan även om andra sociala krav

NOU: sociala krav är möjliga att ställa, svårigheten är att
mäta och motivera valda anbud

Ja, efter den nya LOUs ikraftträdande 1 jan 2008!
CSR International
EU upphandlingslagstiftning

Tilldelningen av offentliga kontrakt ska grundas på fri
konkurrens, oberoende av ursprungsstat

Anbud ska utvärderas inom ramen för ett objektivt och öppet
förfarande

Detaljerade förfaranden och riktlinjer för krav, avslag och val
av anbud och tilldelning av avtal

Föreskrifter om offentliggörande av anbudsförfaranden och
meddelanden om upphandlingar i samtliga EU:s
medlemsstater, samt tydliga tidsramar

Vissa grundprinciper för miljöhänsyn, och i mindre
omfattning, sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar:
CSR International
FMVs sociala ansvarstagande i
upphandlingar

”ta hänsyn till vissa grundläggande rättigheter för arbetstagare
vid upphandling. Leverantören skall vid fullgörandet av
arbetet för leverans följa sin nationella lagstiftning ifråga om
arbets- och anställningsvillkor för sina arbetstagare”

”sådana arbets- och anställningsvillkor skall som ett minimum
vara förenliga med internationella konventioner”

Landstinget är just nu i en process där denna typ av krav skall
formuleras
CSR International
Vilka branscher är bäst/sämst?

Statliga aktörer sämre än privata

Konsumtionsvarumarknaden är bäst

Råvaru- och tjänstemarknaderna är sämst, t ex
gruvindustrin
Källa: Amnesty Business Group
CSR International
Vilka problem kan identifieras?

Tvångsliknande arbetsförhållanden, inkl sk bonded labour

Brott mot demokratiska rättigheter, t ex rösträtt,
yttrandefrihet, rörelsefrihet

Barnarbete

Säkerhetsrisker, brist på arbetsskyddande åtgärder

Förhållande till odemokratiska regeringar, ex
Saudiarabien, Kina

Miljöhänsyn, kemikalier, färgmedel etc
CSR International
Ex riskbedömning, branscher
Naturresurser/gruvindustri:
 Minoriteters- och andra folks
rättigheter
 Relation med nationella och
privata säkerhetsstyrkor
 Hälsa och säkerhet



Barnarbete, slavarbete
“Resursförbannelsen” –
negativ miljö- och social
påverkan från gruvindustri
Transparens i betalningar,
inkl skatter, till regeringar
CSR International
Städning, säkerhet och
outsourcade tjänster:

Lagliga anställningar,
särskilt sk migrant labour

Lön som går att leva på

Kvinnors rättigheter

Diskriminering,
trakasserier, arbetstid etc.
Ex riskbedömning, branscher
IT:
Produktion/industri:

Yttrandefrihet


Kvinnors rättigheter,
trakasserier/misshandel,
Diskriminering på
arbetsplatsen

Anställningsförhållanden

Barnarbete

Hälso- och säkerhetsfrågor

Hälso- och säkerhetsfrågor
på arbetsplatsen

Arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden, inkl
tvångsarbete och övertid
Barnarbete

Migrerande arbetskraft

Minoriteters rättigheter


Associationsfrihet och
kollektiva förhandlingar
CSR International
Kontroll och uppföljning



Inarbeta villkor i avtal för
 Grundläggande CSR-regler
 Inspektionsrätt, intern och/eller extern
 Rätt att på begäran få information eller rapporter
om leverantörens CSR-arbete
 Utbildning av samarbetsparter
Rapportera i t ex Års- eller separat rapport
Revision av extern aktör?
CSR International
Vad göra när en situation uppstått?

Do no harm!

Var ärlig och transparent

Vidta genomtänkta åtgärder. Inte alltid bäst att
avsluta ett samarbete.
CSR International
Kan man samarbeta med andra?

SR blir en alltmer öppen fråga. Många
leverantörer spenderar mycket tid på att ta emot
delegationer av kontrollanter och
rapportskrivande. Detta kan få effekter på
kvaliteten på produkterna och arbetsledning.

Kan Banverket samarbeta med likasinnade (t ex
Vägverket) för att få ned egna utgifter samt
bespara leverantörerna tid?
CSR International
Så..



Vad ska SR betyda för Banverket?
Vilken vision/ambition tycker Du att ska Banverket
ha för sitt SR-arbete t ex för inköp och
upphandlingar?
Hur påverkar det Dig i ditt arbete? Hur kan Du
utnyttja SR i Dina upphandlingar/Ditt arbete?
CSR International
Download