Flyktingmottagandet - det civila samhällets roll och villkor

Flyktingmottagandet
- det civila samhällets
roll och villkor
Ideellt arbete 1992 - 2014. Andel (%) av den vuxna
befolkningen (16–84 år), totalt samt efter kön
60
57
53
52
53
53
52
51
50
Procent som arbetar ideellt
48
40
54
50
48
49
44
50
43
Män
Kvinnor
30
Totalt
20
10
0
1992
1998
2005
Källa:Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg
2009
2014
Civilsamhället i siffror
220.000 ideella organisationer
86 procent av befolkningen mellan 16 och 84
år är medlemmar i minst en förening
I genomsnitt arbetar de som är aktiva i det
civila samhället 15 timmar ideellt per månad
32 procent av dem som arbetar ideellt har
åtminstone ett ideellt åtagande i
idrottsorganisationer
Källa:Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg
Flyktingmottagandet
- Insatser och villkor
INSATSERNA
Riktade
Generella
akuta
hjälpinsatser
Integrationsfrämja
nde insatser
Samarbeten akut
Före hösten 2015
Från och med hösten
2015
38%
25%
Långsiktiga samarbeten
Före hösten 2015
Från och med hösten
2015
43%
37 %
Utbrett beroende av offentliga medel
…men få begränsade i sin självständighet
Vilka är utmaningarna?
1) Saknar långsiktiga förutsättningar
2) Bristande kunskap om civilsamhället
3) Bristande kunskap om asylsökande
4) Bristande samverkan och samordning
5) Känsla av utanförskap i nya organisationer
6) Oklarheter och hinder i regelverk
Övriga konsekvenser och erfarenheter
1) En attitydförändring hos det offentliga när
det gäller det civila samhällets roll
2) Imponerade av myndigheternas flexibilitet
och förmåga att på kort tid ha kontakter och
samråd med civilsamhället
3) Förändringar i organisationernas interna
strukturer
4) Ökad samverkan mellan olika aktörer
5) Tidigare inaktiva unga engageras
Slutsatser
Civilsamhället är en viktig resurs i arbetet med
asylsökande och nyanlända
Det finns ett behov av:
att utreda möjligheterna att förenkla regelverken
att erbjuda mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar
att öka kunskapen om civilsamhället hos företrädare för
det offentliga
att hitta alternativa vägar för att främja det spontana
engagemanget som sker utanför de etablerade
organisationerna
Tack!
www.mucf.se