Avsiktsförklaring inför fördjupad samverkan – följebrev

advertisement
Till Kommunstyrelsen
Följebrev till
Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring
I april 2014 inledde vi gemensamt samarbete kring samverkan. Konferenser, seminarium,
nätverksgrupper och mycket har skett kring att stärka och samla idéburen sektor under de
senaste 12 månaderna. Allt finns samlat på www.ideburnamalmo.se Den 31 augusti 2015
avslutas projektet med stöd från MUCF.
Äntligen är vi i slutet av steg 1 processen. Men innan den slutgiltiga versionen ville vi
genomföra en snabbremiss på sju dagar. Möjlighet att svara på snabbremissen fick de som
medverkat i processen.
Bred uppslutning, många positiva svar och intressanta och viktiga tillägg har nu kommit in på
vår snabbremiss. Svar och synpunkter har inkommit från; HISO, Spiritus Mundi,
Studiefrämjandet, Kvarnby IK, Skåne Stadsmission, ABF Malmö, Dyslexiförbundet FMLS i
Malmö, Mariaskolan / Den kristna skolföreningen i Malmö, Malmö mot Diskriminering,
Svenska Kyrkan i Malmö, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, Språkcentrum i
Malmö, Hyllie Park Folkhögskola, Malmökretsen av Röda Korset, Röda Korsets
Ungdomsförbund, Svenska Röda Korset, Malmö mediakanal, Rädda Barnen Region Syd,
Open Skåne, NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne och ett antal privat personer som är
sakkunniga inom detta ämne.
För kännedom. Vi kommer ta initiativ via ”Beredningsgruppen” till ett seminarium kring svaren och
synpunkterna, och på så sätt ta gemensam ansats med steg 2 i denna process kring fördjupad
samverkan mellan Malmö stad och Idéburen sektor. Ett stort tack till er alla.
Åter till avsiktförklaring kring samverkan.
Vi har fått information att denna skrivelse kan hanteras av kommunstyrelses AU innan den
beslutas av Kommunstyrelsen den 12 augusti. Avsiktsförklaringen signeras vid en
signeringsceremoni den 21 augusti mitt i pågående folkliga Malmöfestival.
Kommunstyrelsen, MIP och MISO föreslås inleda signeringsceremonin, och därefter är det
fritt för fler att signera ”Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och
avsiktsförklaring”. Vi kommer att agera så att det fortfarande finns bred uppslutning inom
Idéburen sektor som från och med den 21 augusti kan signera denna avsiktsförklaring.
Initiativtagare till denna skrivelse är MIP tillsammans med MISO som jämbördig part.
Vi anhåller att Malmö stad antar bifogad skrivelse!
Malmö 2015-06-08
Ivar Scotte
Projektledare för Samverkan Idéburna Malmö
Bifogar Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring
Download