Kjersti Berg Marthinsen 160428

advertisement
Utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård
Varför gör vi en utvecklingsplan?
•
Framtiden ger oss både nya möjligheter och nya utmaningar och det kommer att krävas nya
strukturer och arbetssätt.
•
För att uppnå våra kvalitetsmål
–
–
–
–
•
Den demografiska utvecklingen
–
–
–
–
–
•
Inga vårdskador
Bäst vårdkvalitet
Vård utan köer
Respektfulla möten
Befolkningsutveckling
De äldre åldersgrupperna ökar (65+)
•
Ökade kostnader (antalet multisjuka äldre ökar)
Den arbetsföra befolkningen minskar (18-64)
•
•
Problem med personal/kompetensförsörjningen
Minskade skatteintäkter
Förändrade livsstilsbeteenden leder till högre sjuklighet
Den psykiska ohälsan ökar
Ökade förväntningar och möjligheter
–
–
Fördjupad kompetens kring sjukdomar och utveckling av läkemedel och medicinsk teknik
IT och e-älsa
Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård
E-hälsa för
lättillgänglig
information och
kommunikation.
Patientens bästa
väg genom
vården.
Små, stora och mobila
enheter med behovsstyrt utbud
och samverkan med den
kommunala vården.
Boende i Värmland
Befolkningsförändringen 2014 - 2030
Prognosen pekar på 282 651 invånare 2030
Värmland
+3,2%
0-17 år
+9,8%
18-64 år
-4,6%
65-84 år
+14%
80 - år
+46,3%
Hälsans bestämningsfaktorer
Utbildningsnivåer
Procent av befolkningen med endast
grundskoleutbildning, år 2013
Fetma
Andel av befolkning med BMI över 30,
år 2012
Upplevd psykisk ohälsa
Procent av befolkningen med upplevd psykisk ohälsa, år
2012
Diabetes 2014 och 2030
2014.
Antal diabetiker
per 10 000
invånare
Prognostiserat antal patienter i hela länet
2030: 13 668, en ökning med 1 168 patienter
2030.
Prognostiserat
antal diabetiker
per 10 000
invånare
Högt blodtryck 2014 och 2030
2014.
Antal med högt
blodtryck per
10 000 invånare
Prognostiserat antal patienter i hela länet
2030: 43 468, en ökning med 3 872 patienter
2030.
Prognosticerat
antal med högt
blodtryck per
10 000 invånare
Sjukdomsgrupper
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Diabetes typ 2 (E11)
Ischemisk hjärtsjukdom (I20, I24, I25)
Höftfraktur (S72.0-S72.2)
Hjärtsvikt
KOL (J40-J44)
Stroke (I61, I63, I64)
Högt blodtryck
Demens
Cancersjukdomar:
• Bröstcancer (C50)
• Prostatacancer (C61)
– Multisjuka
Sammanfattande analys
•
Ökat antal patienter i en allt äldre befolkning
– Samtliga diagnoser som prognostiserats ökar
– Fler multisjuka
– Psykisk ohälsa svårt att prognosticera, men hög andel egenskattad psykisk
ohälsa
– Hammarö är bland de friskaste men i absoluta tal sker en stor ökning i antal
patienter
– Karlstad har högst antal patienter
– Munkfors, Eda, Säffle och Grums prognosticeras som kommuner med hög
sjukdomsförekomst
Hälsofrämjande och
förebyggande arbete
80-85% av
sjukvårdsresurserna i Sverige
går till vård och behandling av
kroniska sjukdomar
Varannan vuxen har minst en
kronisk sjukdom, var femte
under 20 år
Insatser kan förbygga/förbättra
sjuklighet i kroniska sjukdomar
med 90%
Vår livsstil påverkar sjukdomsutvecklingen
Sämsta scenariot:
En försämring av levnadsvanor
med 2 procentenheter
var femte år
prognostiseras leda till
1 500 fler nyinsjuknade
patienter i länet
1 500 FLER
NYA SJUKA
Bästa scenariot:
En förbättring av levnadsvanor
Med 2 procentenheter
var femte år
prognostiseras leda till
1 500 färre nyinsjuknade
patienter i länet
1 500 FÄRRE
SJUKA
1 500NYA
FÄRRE
NYA SJUKA
eHälsa
Tillgänglighet
Jämlik vård
24*7
Nyttja resurser
Förebyggande
Screening
Hälsoappar
Information
Patient - involvering
Vård – transparens
Vård och behandling
Beslutsstöd
Infrastruktur
Utvecklade arbetssätt
• Lean som verksamhetsstrategi
• Kvalitetsstyrning/kunskapsstyrning
• Flöden och processer
• Produktionsplanering
• Patient och anhöriginvolvering
• Arbetsväxling
• Samverkan i vården
Flexibla vårdnivåer
-
Fasta
-
-
Mobila
-
-
Flexibilitet
Behovsbaserat - prioritering
Digitala
-
-
Vårdnivå 1-5, ingen nivå klarar
sig själv
Nivåstrukturering
Förutsättning med t ex
vårdmöten på distans
Utvecklande arbetssätt
Pågående arbete
•
•
•
Hälsofrämjande och förebyggande arbete
–
Uppdrag, roller, organisation, samverkan osv.
–
Workshop tillsammans med Region Värmland och kommunerna för att starta arbetet
E-hälsa
–
Vårdmöte på distans – dietist, handrehab igång, fler vill jacka på: kurator på dator,
logopedin, amning osv…
–
Fasta vårdrum i norra Värmland
–
Journalen via nätet
Utvecklande arbetssätt
–
Primär bedömning av fysioterapeut
–
Verksamhets- och lokalutveckling tillsammans
–
Första linjen – nära samverkan med brukarna
–
Vårdnära stöd/service
Pågående arbete
•
•
Flexibla vårdnivåer
–
Flexibla vårdnivåer
–
Öppenvårdsrehabilitering
–
Seniorcenter
–
Lokal nivåstrukturering
Kultur – förändringskultur
–
•
Psykisk ohälsa
–
•
Viktigaste arbetet vi har framför oss
Lite större tänk för att få ihop helheten
Kommunikation
–
Exemplifieringen är det viktigaste – kan vi återanvända medborgardialog…
Medborgardialog
•
20 dialoger på en vecka, 300 medborgare – upplägget är unikt!
–
16 kommuner, 3 skolor, 1 chatt
•
Mycket positiva vibbar, bra dialoger och ett kvitto på att vi är på rätt väg
•
Filmer finns på www.liv.se/medborgardialog - använd gärna!
Antal deltagare/kommun
Dialog via chatt på liv.se
 Chattsidan hade 220 sidvisningar
 Chatten hade 180 klick
 Totalt besvarade vi 40 frågor under chatten
Upplägg
Fyra filmer visades med olika frågeställningar om
framtidens hälso- och sjukvård, därefter dialog.
Rätt resurs till dina behov
Digitala hjälpmedel för dina behov
Bättre insikt och större inflytande i din vård
Ökad hälsa genom förebyggande arbete
Frågor som lyftes
Digitala hjälpmedel
• Tänker ni byta ut telefonsamtalen mot skype?
• Där det funkar med uppkoppling och annat är det givetvis bra –
MEN – innebär det här att några vårdcentraler läggs ner?
Rätt resurs
• Bedömningsbilen, kommer den att finnas i hela länet?
Förebyggande
• Många har redan mycket data om sitt hälsotillstånd – hur kan
man överföra det till vården?
Journal via nätet
• Kommer det att finnas förklaring till medicinska termer, sånt som
man inte förstår?
• Hur säkert är det här?
Citat från dialogerna
3D skrivare
om fem år.
Skanna av
eksem och
Skönt att slippa
skicka in
resor, resor kan
vara jätte
jobbiga för
många
patientgrupper
Bra möte. Det här är
demokrati att politiker
uppsöker folk för att
berätta och lyssna, inte
bara för att de ska få en
bild i tidningen/media.
Positivt att
bli guidad
till rätt
kompetens
även om
man
efterfrågar
en läkare
av gammal
vana
Utvecklingsplan för
framtida hälso- och sjukvård
Download