Resultatet av undersökningen är här

advertisement
Great day at work
2030 – resultater i
Sverige
#gdaw2030
Powered by
275
Total Responses
SurveyMonkey och OSG har på uppdrag av Cramo undersökt hur
beslutsfattare inom byggbranschen i Sverige tror att branschen kommer se ut
år 2030. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät under
perioden 2 februari till 25 mars, och besvarades av 275 respondenter.
Q1: År 2030 kommer antalet timmar på en arbetsdag att vara
Q1: År 2030 kommer antalet timmar på en arbetsdag att vara
Q2: År 2030 kommer antalet arbetare i byggbranschen att vara
Q2: År 2030 kommer antalet arbetare i byggbranschen att vara
Q3: År 2030 kommer andelen kvinnliga arbetare i byggbranschen att vara
Q3: År 2030 kommer andelen kvinnliga arbetare i byggbranschen att vara
Q4: År 2030 kommer sammansättningen av byggbranschens anställda att
vara
Q4: År 2030 kommer sammansättningen av byggbranschens anställda att
vara
Q5: År 2030 kommer mängden arbete som utförs av maskiner vara
Q5: År 2030 kommer mängden arbete som utförs av maskiner vara
Q6: År 2030 kommer vikten av byggföretagens maskinhyra vara
Q6: År 2030 kommer vikten av byggföretagens maskinhyra vara
Q7: År 2030 kommer användandet av maskiner att vara
9
Q7: År 2030 kommer användandet av maskiner att vara
Q8: År 2030 kommer byggbranschens marknad att innehålla
Q8: År 2030 kommer byggbranschens marknad att innehålla
Q9: Hur kommer byggbranschen uppfattas bland ungdomar år 2030?
Q9: Hur kommer byggbranschen uppfattas bland ungdomar år 2030?
Q10: År 2030 kommer det ekonomiska resultatet för företagen inom
byggbranschen att vara
Q10: År 2030 kommer det ekonomiska resultatet för företagen inom
byggbranschen att vara
Q11: Välj topp 3 orosområden ur ett 2030 års perspektiv (1 är den
viktigaste och 3 den minst viktiga)
Q12: Vilka tre trender/fokusområden tror du är tydligast i branschen år
2030
Q13: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden (Instämmer
helt och hållet, Instämmer delvis, Instämmer inte alls)
Q14: År 2030 kommer värdet av företagets varumärke att vara
Q15: År 2030 kommer byggbranschen att använda Personal
Q15: År 2030 kommer byggbranschen att användaPersonal
Q16: År 2030 kommer byggbranschen att användaMaskiner
Q16: År 2030 kommer byggbranschen att använda maskiner
Q17: År 2030 kommer byggbranschen att använda den operativa driften
Q18: År 2030 kommer andelen dataingenjörer inom byggbranschen att
vara
Q19: År 2030 kommer marknadsandelen för internationella företag i
Sverige att vara
Q20: I vilken utsträckning kommer byggarbetsplatser att vara igång 24/7
år 2030?
Q21: År 2030 kommer det genomsnittliga antalet EU-finansierade
infrastrukturprojekt att
Q22: År 2030 kommer kunden/kundernas inflytande över valet av
entreprenörer att
Q22: År 2030 kommer kunden/kundernas inflytande över valet av
entreprenörer att
Q23: År 2030 kommer industrialiserat byggande (prefab,
inomhusproduktion) att
Q24: År 2030 kommer andelen flyttbara lokaler i Sverige att
Download