Behovsstyrd öppenvård
Chefsmöte Område öppenvård
VISION
Livskvalitet
i världsklass
EFFEKTMÅL
 God folkhälsa
 Trygg befolkning
 Nöjda patienter
KVALITETSMÅL




Inga vårdskador
Bästa vårdkvalitet
Vård utan köer
Respektfulla möten
DET fantastiska och dess
utmaningar
-5%
Antal k 160
2014
2030
140
120
100
80
+12%
+8%
60
+41%
40
20
0
0-19
20-64
65-84
85-
Ålder
Kostnader för det fantastiska om vi
jobbar som idag
14:95kr
Kostnader för det fantastiska om vi
jobbar som idag
14:95kr
27:79kr
Kostnader för det fantastiska om vi
jobbar som idag
14:95kr
1,70 miljarder
27:79kr
Kostnader för det fantastiska om vi
jobbar som idag
14:95kr
1,70miljarder
27:79kr
3,14 miljarder
Utveckling av nya sjukdomsfall
Diagnoser/år
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
2020
2025
2030
2035
År
Antal patienter med diabetes i Värmland
Antal patienter
11 987
12500
12000
11 164
11500
11000
10500
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2015
2014
10000
2030 År
Antal patienter med högt
blodtryck i Värmland
Antal patienter
43 653
45000
44000
43000
42000
41000
39 747
40000
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2015
2014
39000
2030 År
VÄGEN FRAMÅT
fyra samverkande inriktningar
HÄLSOFRÄMJANDE
OCH FÖREBYGGANDE
Hälsofrämjande och
förebyggande arbete
• 80-85% av sjukvårdsresurserna i
Sverige går till vård och behandling
av kroniska sjukdomar
• Varannan vuxen har minst en
kronisk sjukdom, var femte under
20 år
• Insatser kan förbygga/förbättra
sjukligheten i kroniska sjukdomar
med 90%
MEDSKAPAND
E PATIENT
DIGITALA
VERKTYG
RÄTT RESURS
PÅ RÄTT PLATS
Rätt väg in
Behovsanpassade och
flexibla tjänster
FRAMTIDENS HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
Tre patienter
Jenny, 17 år
Psykisk ohälsa
Leila, 44 år
Kroniker efter
cancerdiagnos
Olle, 80 år
Multisjuk med hjärtsvikt,
diabetes och har haft en
lindrig stroke
Flexibla vårdnivåer utifrån
patientens behov
ORGANISATION
Varför? Nödvändigt och önskvärt
•
•
•
•
•
Behovsstyrd öppenvård
Jämlik vård
Kostnadseffektivt
Främja rätt väg genom vården för våra patienter
Bättre arbetsmiljö för våra medarbetare
Ett skal att fylla
Arbetet påbörjas 2016 och har fokus under 2017.
Skisserna ska fyllas av goda idéer och kunskaper från
öppenvårdens medarbetare.
Öppenvården som
finns i hela länet,
vårdnivå 1 och 2.
Navet för
gemensamma
öppenvården i
länet, vårdnivå 3.
Länsgemensam
kompetens och
specialiserad vård
Torsby
Arvika
Länsgemensamt
Karlstad
Säffle
Kristinehamn
Tre länsgemensamma delar
Länsgemensamt
”Barn och unga”
”Nyckelkompetenser”
Psykiatri
Risker
Att jag och ni inte har förstått vad våra
medborgare har för behov och därför kör vi fel