Tempel Byggare Orden Grundlag 2013-08-03

advertisement
Tempel Byggare Orden
GRUNDLAG
ANTAGEN I STOCKHOLM DEN 5 JUNI 2004
REVIDERAD DEN 3 AUGUSTI 2013 I Visby
Tempel Byggare Orden
GRUNDLAG
§1
Tempel Byggare Ordens uppgift är att samla intresserade kvinnor till arbete i det godas och
sannas tjänst.
§2
1.
Orden fäster inte något avseende på medlemmarnas religiösa eller politiska åsikter.
2.
Kärlek till Gud och till medmänniskorna är förutsättning för inträde i Orden. Denna
kärlek befäster varje medlems skyldigheter;
att såsom människa, medborgare och medlem av Orden värdigt följa Ordens plikter
och sitt eget samvete.
att i sitt förhållande till andra ordensmedlemmar ha ett sant systerskap och förverkliga
det i det allmänna livet.
att som Tempelbyggare avhålla sig från bruket av njutningsmedel och inte använda sig
av berusande medel av något slag samt, efter bästa förmåga, arbeta för ett drogfritt
samhälle.
§3
Tempel Byggare Orden bedriver sin verksamhet i nära samarbete med Tempel Riddare Orden
på vår gemensamma ideologiska grund.
§4
1. Medlem äger rätt att på särskilda skäl ansöka om uppsägning av sitt medlemskap för att
därmed frigöra sig från Orden.
2. Orden äger rätt att, om medlem bryter mot denna grundlags fastställda grundprinciper,
skilja henne från medlemskap.
3. För den som skiljts från medlemskap i Orden kvarstår tysthetslöftet.
§5
Ordens grundlag kan ändras genom likalydande beslut, fattade med minst två tredjedels
majoritet, vid två på varandra följande ordinarie Stor Tempel möten.
Download