bibel 3 - Shalom över Israel

advertisement
Bibelskola om Jerusalem – del 3:
Ett nytt Tempel
År 586 f Kr faller domen över Jerusalem.
Sidkia, insatt som lydkung av Nebudkanessar,
bryter förbundet med stormakten Babel. Detta
leder till att babylonierna förstör staden och
det praktfulla Salomos tempel.
Sorgen är stor och läget verkar hopplöst för judarna,
som deporterats till Babel. (Ps 137:1-6).
Men läget förändras 539 f Kr när Babel intas av
Medo-Persien – den nya stormakten i området. Redan
inom ett år efter maktövertagandet ger perserkungen
Kores judarna tillåtelse att återvända till Jerusalem.
(Esra 1:1-3). Han uppmanar dem att bygga upp templet och lovar dem till och med material till arbetet. (Jmfr
Jes 45:1,13).
Omkring 50 000 judar följer med Serubbabel och
översteprästen Josua tillbaka till Jerusalem för att bygga
upp Herrens tempel igen. Serubbabel, av kung Davids
släkt, blir senare ståthållare av Juda och är den som
ansvarar för tempelbygget (Sak 4:6-10). Altaret och
grunden till templet byggs 536 f Kr (c:a 70 år efter första deportationen), men arbetet avstannar snart på grund
av hotet från de andra folken i Jerusalem. Men efter
några år (cirka 520) sänder Herren profeterna Haggai
och Sakarja, som styrker folket att fortsätta tempelbygget.
Omkring 515 f Kr står Serubbabels tempel färdigt.
Inte lika praktfullt som Salomos, men med löfte om
Herrens härlighet (Hagg 2:10). Stadens murar och portar ligger dock fortfarande i ruiner. Försök att bygga
upp staden stoppades av på Ahasveros tid (c:a 485
f Kr), (Esra 4.6) och cirka 20 år senare stoppade även
Artasasta allt arbete med återuppbyggnaden. (Esra 4:723).
Men år 445 f Kr utverkar Nehemja tillstånd från samme Artasasta att bygga upp Jerusalems förfallna stadsmur. (Neh 2:6-8). Nehemja tar sig an arbetet metodiskt
Jerusalem ung. 1000 f Kr
med stor nit. Han lyckas ena Jerusalems invånare så att
de tillsammans bygger upp stadens murar med dess portar. Trots motstånd, förföljelse och intriger från folken i
området blir muren färdig efter endast 52 dagars arbete. Det är omstritt var portarna var placerade. Kartan
visar ett förslag på hur det kan ha sett ut. En del av den
tidigare sydvästra staden hamnade troligen utanför
muren.
Judarna är fortfarande inte ett fritt folk i ett fritt land,
men för första gången på drygt 140 år kan de utöva
tempeltjänsten i frid innanför en skyddande stadsmur.
TEXT OCH KARTA: KENT FAGERFJÄLL
Shaloms bibelskola kan komma till din församling.
Kontakta Kent Fagerfjäll eller expeditionen (se sid 2-3).
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards