bibel 1 - Shalom över Israel

advertisement
Bibelskola om Jerusalem – del 1:
Davids stad
I över 3000 år har judarna betraktat Jerusalem
som sin huvudstad. Under de tider de varit fördrivna och förbjudits att bo i staden har längtan till Jerusalem vuxit sig ännu starkare.
Trots att den ligger där högt bland Judeéns
berg utan några särskilda naturtillgångar har
den tilldragit sig stormakternas intresse genom
historien. Jerusalem har belägrats av fientliga
härar mer än 50 gånger, erövrats 36 gånger och
förstörts 10 gånger.
Det var kung David som lät inta den lilla bergsstaden,
som då beboddes av det kananeiska folket jebuséerna. I
sju år hade han regerat enbart över Juda stam från Hebron,
men när han valdes till kung över alla Israels stammar
behövdes en ny huvudstad som kunde ena folket.
Staden David intog låg dock söder om dagens
muromgärdade “Gamla Jerusalem”. (Se bild.) Det finns
arkeologiska bevis för bosättning där från c:a 2000 f Kr.
En viktig faktor som bestämde stadens läge var
Gihonskällan som försåg den med vatten. Enligt Bibeln
fanns det en vattentunnel, som förband staden med vattenkällan. Davids män utnyttjade denna tunnel för att
ta sig innanför murarna. (2 Sam 5:8).
Bebodda utan avbrott
Av de städer i världen som varit bebodda utan avbrott
är Jerusalem en av de äldsta. Den finns omnämnd i en
egyptisk text från c:a 1800 f Kr som Urushalimmu där
Yaqir-ammu var lydkonung under Egypten. Men i
Bibeln nämns den ännu tidigare – när Abraham möter
Melkisedek, kung i Salem. (1 Mos 14:18). Salem anses
stå för Jerusalem. ( Jfr Ps 76:2).
Senare i Abrahams liv nämns ett berg i ”Moria land”
där sonen Isak skall offras. (1 Mos 22:2). Enligt judisk
tradition är det på denna plats Salomos tempel byggs –
i Bibeln kallad Moria berg. (2 Krön 3:1).
Redan vid intåget i landet intar Josua staden och förstör den. (Dom 1:8). Men tydligen byggs den upp igen
eftersom kapitlet senare talar om staden befolkad av
jebuséer. (Dom 1:21). Det finns arkeologiska tecken på
Jerusalem ung. 1000 f Kr
en omfattande ombyggnad kring 1400 f Kr som stöder detta.
Dessutom förekommer staden Urushalimmu i skriftväxlingar mellan Farao i Egypten och vasallkonungar i
området Kanaan från tiden 1400 -1300 f Kr i de s k
Amarnabreven.
Kung David bebyggde staden och kallade den Davids
stad. Han lät också hämta dit Guds förbundsark och
satte in den i ett nytt tält där leviterna gjorde ständig
tjänst. (1 Krön 16:37). Mot slutet av sin regeringstid
köpte han jebuseen Ornans tröskplats strax norr om
den dåvarande staden och byggde där ett offeraltare.
Denna plats, som Gud tidigare hade visat Abraham,
skulle bli judarnas allraheligaste plats – platsen för
Templet där Gud lovade fästa sitt namn för evigt.
TEXT OCH KARTA: KENT FAGERFJÄLL
Shaloms bibelskola kan komma till din församling.
Kontakta Kent Fagerfjäll eller expeditionen (se sid 2-3).
Download